Tổng hợp 50 câu nói tiếng Anh hay ý nghĩa về bản thân 2020

Tiếp tục với các bài viết ở kì trước, hôm nay Hocsinhgioi sẽ gửi đến các bạn tổng hợp những câu nói tiếng Anh ý nghĩa về bản thân, để giúp các bạn có thể vừa học bổ sung thêm kiến thức, từ vựng và ngữ pháp, cũng như đó là cách thư giãn, tinh thần thoải mái hơn sau những giờ học căng thẳng. Các bạn cùng theo dõi bài viết ngay sau đây nhé.

Tổng hợp những câu nói tiếng Anh hay ý nghĩa về bản thân Tổng hợp những câu nói tiếng Anh hay ý nghĩa về bản thân
Tổng hợp những câu nói tiếng Anh hay ý nghĩa về bản thân

I. Các câu nói về sự tự tin của bản thân

 1. Optimism is the faith that leads to achievement. Nothing can be done without hope and confidence. – Helen Keller
  = Lạc quan là niềm tin dẫn tới thành tựu. Bạn chẳng thể làm được điều gì mà thiếu đi hy vọng và sự tự tin.
 2. To succeed in life, you need two things: ignorance and confidence. – Mark Twain
  = Để thành công trong cuộc sống, bạn cần hai thứ: sự ngu dốt và lòng tự tin.
 3. No one can make you feel inferior without your consent. – Eleanor Roosevelt
  = Không một ai có thể làm cho bạn cảm thấy mình thấp kém nếu không có sự đồng ý của bạn.
 4. Nothing builds self-esteem and self-confidence like accomplishment. No one can make you feel inferior without your consent. – Eleanor Roosevelt
  = Không gì xây dựng lòng tự trọng và sự tự tin tốt hơn thành tựu.
 5. The ladder of success doesn’t care who climbs it. – Frank Tyger
  = Nấc thang thành công không quan tâm ai đang trèo nó.
 6. Getting ahead in a difficult profession requires avid faith in yourself. That is why some people with mediocre talent, but with great inner drive, go so much further than people with vastly superior talent. – Sophia Loren
  = Vượt lên phía trước là một công việc đòi hỏi lòng tin tưởng khát khao vào bản thân. Đó là vì sao vài người với tài năng tầm thường nhưng có chí tiến thủ lớn lao lại đi xa hơn nhiều những người với tài năng vượt trội hơn hẳn.
 7. You have within you right now, everything you need to deal with whatever the world can throw at you. – Brian Tracy
  = Ngay bây giờ bạn đã có trong mình mọi thứ bạn cần để đối phó với bất kỳ điều gì mà thế giới ném vào bạn.
 8. Faith in yourself will make despair disappear. – Frank Tyger
  = Tin tưởng vào bản thân sẽ khiến sự tuyệt vọng biến mất.
 9. Sooner or later, those who win are those who think they can. – Paul Tournier
  = Sớm hay muộn, người thắng là người nghĩ mình có thể.
 10. Act as if what you do makes a difference. It does. – William James
  = Hãy hành động như thể bạn tạo được sự khác biệt. Đúng đấy.
 11. Self-confidence is the first requisite to great undertakings. – Samuel Johnson
  = Tự tin là điều kiện đầu tiên để làm được những việc lớn lao.
 12. When I was about twelve I used to think I must be a genius, but nobody’s noticed. If there is such a thing as a genius, I am one, and if there isn’t I don’t care. – John Lennon
  = Khi tôi mười hai tuổi, tôi từng nghĩ mình hẳn phải là thiên tài, nhưng không ai để ý. Nếu có thứ gì đó gọi là thiên tài, tôi chính là nó, và nếu không có, tôi không quan tâm.
 13. It’s not who you are that holds you back, it’s who you think you’re not. – Khuyết danh
  = Người ghìm chân bạn không phải con người của bạn, mà là con người bạn nghĩ không phải là mình.
 14. Your level of belief in yourself will inevitably manifest itself in whatever you do. – Les Brown
  = Lòng tự tin vào bản thân chắc chắn sẽ biểu lộ trong bất cứ những gì bạn làm.
 15. I was blessed with a sense of my own destiny. I have never sold myself short. I have never judged myself by other people’s standards. I have always expected a great deal of myself, and if I fail, I fail myself. – Sophia Loren
  = Tôi được ban cho sự nhận thức về định mệnh của chính mình. Tôi chưa bao giờ tự hạ thấp bản thân. Tôi chưa bao giờ đánh giá mình theo tiêu chuẩn của người khác. Tôi luôn trông đợi nhiều ở chính mình, và nếu tôi thất bại, tôi thất bại chính mình.
 16. Your chances of success in any undertaking can always be measured by your belief in yourself. – Robert Collier
  = Cơ hội thành công của bạn trong mọi chuyện luôn có thể được đo bằng niềm tin của bạn vào chính bản thân mình.
 17. Never believe anyone who tells you that you don’t deserve what you want.- Taylor Swift
  = Đừng bao giờ tin người bảo bạn rằng bạn không xứng đáng có được điều mình muốn.
 18. Failure feelings – fear, anxiety, lack of self-confidence – do not spring from some heavenly oracle. They are not written in the stars. They are not holy gospel. Nor are they intimations of a set and decided fate which means that failure is decreed and decided. They originate from your own mind. – Maxwell Maltz
  = Những cảm giác thất bại – sợ hãi, lo lắng, thiếu tự tin – không đến từ lời sấm siêu trần nào đó. Chúng không được viết giữa những vì sao. Chúng không phải lời phúc âm thiêng liêng. Chúng cũng không báo trước một số phận chắc chắn rằng thất bại được định sẵn và hiển nhiên. Chúng đến từ tâm trí của chính bạn.
 19. When you believe you can… you can! – Maxwell Malt
  = Khi bạn tin mình có thể… bạn có thể!
 20. Magic is believing in yourself, if you can do that, you can make anything happen. – Johann Wolfgang von Goethe
  = Phép thuật là tin vào bản thân mình, nếu bạn làm được điều đó, bạn có thể khiến mọi điều xảy ra.
 21. As soon as you trust yourself, you will know how to live. – Johann Wolfgang von Goethe
  = Ngay khi bạn tin tưởng bản thân, bạn sẽ biết phải sống thế nào.
 22. You gain strength, courage and confidence by every experience in which you really stop to look fear in the face. You are able to say to yourself, ‘I have lived through this horror. I can take the next thing that comes along.’ You must do the thing you think you cannot do. – Eleanor Roosevel
  = Bạn có được sức mạnh, lòng can đảm và sự tự tin từ bất kỳ trải nghiệm nào khiến bạn phải đứng lại đối diện nỗi sợ hãi. Bạn có thể tự nhủ: ‘Tôi đã vượt qua nỗi kinh hoàng này. Tôi có thể đương đầu những điều kế tiếp.’ Bạn phải làm điều bạn nghĩ mình không thể.
 23. Life is not easy for any of us. But what of that? We must have perseverance and above all confidence in ourselves. We must believe that we are gifted for something and that this thing must be attained. – Marie Curie
  = Cuộc sống không dễ dàng với bất cứ ai trong chúng ta. Nhưng thế thì sao? Ta phải bền bỉ và hơn hết, tin tưởng vào chính mình. Ta phải tin rằng mình có tài năng cho điều gì đó, và ta phải đạt được điều này.
 24. Think positively and masterfully, with confidence and faith, and life become more secure, more fraught with action, richer in experience and achievement – Eddie Rickenbacker
  = Hãy suy nghĩ một cách tích cực và lão luyện, với lòng tin và sự tự tin, và cuộc đời sẽ trở nên vững chắc hơn, chứa đầy hành động hơn, phong phú hơn về trải nghiệm và thành tựu.
 25. If you want to inspire confidence, give plenty of statistics. It does not matter that they should be accurate, or even intelligible, as long as there is enough of them.- Lewis Carroll
  = Nếu bạn muốn truyền sự tự tin, hãy cho thật nhiều số liệu. Những số liệu ấy có chính xác không, hay thậm chí là có thể hiểu được hay không, đều không quan trọng, miễn là có đủ số liệu.
 26. Your self-confidence is directly connected to how much you feel you are making a difference in the world. – Brian Tracy
  = Lòng tự tin của bạn liên hệ trực tiếp tới việc bạn cảm thấy mình tạo ra được bao nhiêu khác biệt cho đời.
 27. Inaction breeds doubt and fear. Action breeds confidence and courage. If you want to conquer fear, do not sit home and think about it. Go out and get busy. – Dale Carnegie
  = Sự trì trệ sinh ra nghi ngờ và sợ hãi. Hành động sinh ra lòng tự tin và can đảm. Nếu bạn muốn chinh phục nỗi sợ, đừng ngồi ở nhà và nghĩ về điều đó. Hay ra ngoài và bận rộn.
 28. If you have no confidence in self, you are twice defeated in the race of life. With confidence, you have won even before you have started. – Marcus Tullius Cicero
  = Nếu bạn không tự tin vào bản thân, bạn bị đánh bại hai lần trong cuộc đua mang tên Đời. Có lòng tự tin, bạn thắng ngay từ khi chưa xuất phát.
 29. Overcoming difficulties leads to courage, self-respect, and knowing yourself. – Alfred Adler
  = Vượt qua gian khó dẫn tới lòng can đảm, sự tự tin, và sự tự hiểu biết bản thân
 30. When you allow yourself to begin to dream big dreams, creatively abandon the activities that are taking up too much of your time, and focus your inward energies on alleviating your main constraints, you start to feel an incredible sense of power and confidence. – Brian Tracy
  = Khi bạn cho phép bản thân bắt đầu mơ những giấc mơ lớn, loại bỏ một cách sáng tạo những hoạt động tiêu tốn quá nhiều thời gian của bạn, và tập trung năng lượng bên trong vào việc làm giảm bớt những điều chính hạn chế bạn, bạn bắt đầu có cảm giác tự tin và mạnh mẽ lạ thường.

Ngoài ra, cũng có một số bài viết được quan tâm, liên quan đến chủ đề này bạn có thể bổ sung thêm sau đây nhé:

II. Các câu nói hay tiếng Anh về lẽ sống bản thân

Những câu nói tiếng anh về bản thânNhững câu nói tiếng anh về bản thân
Những câu nói tiếng anh về bản thân
 1. Yeah we all shine on, like the moon, and the stars, and the sun. – John Lennon
  = Phải, tất cả chúng ta đều tỏa sáng, như mặt trăng, như những vì sao, và như mặt trời.
 2. Remember, happiness doesn’t depend upon who you are or what you have; it depends solely upon what you think. So start each day by thinking of all the things you have to be thankful for. Your future will depend very largely on the thoughts you think today. So think thoughts of hope and confidence and love and success. – Dale Carnegie
  = Hãy nhớ rằng, hạnh phúc không phụ thuộc vào việc bạn là ai hay bạn có gì; nó phụ thuộc hoàn toàn vào việc bạn nghĩ gì. Vì vậy hãy bắt đầu mỗi ngày nghĩ về tất cả những gì bạn cần phải thấy biết ơn. Tương lai của bạn phụ thuộc rất lớn vào suy nghĩ của bạn ngày hôm nay. Vì vậy hãy nghĩ về hy vọng, lòng tự tin, tình yêu thương và thành công.
 3. There are so many more important things to worry about than how you’re perceived by strangers. – Dennis Lehane
  = Còn có nhiều điều quan trọng để lo lắng hơn là cách những người lạ nhìn bạn.
 4. Live your own truth and it won’t matter how many lies they tell about you. The truth will prove itself. – Tony Gaskins
  = Hãy sống sự thật của chính mình, và bao nhiêu lời nói dối người ta nói về bạn chẳng quan trọng. Sự thật sẽ tự chứng minh.
 5. Always act like you’re wearing an invisible crown. – Khuyết danh
  = Hãy luôn luôn hành xử như thể mình đang đội một vương miện vô hình.
 6. Know in your heart that you are destined to do amazing things.- Katrina Mayer
  = Hãy thấu hiểu trong tim rằng vận mệnh của bạn là làm được những điều đáng kinh ngạc.
 7. At 30 a man should know himself like the palm of his hand, know the exact number of his defects and qualities, know how far he can go, foretell his failures – be what he is. And, above all, accept these things. – Albert Camus
  = Khi ba mươi tuổi, người ta nên biết rõ mình như trong lòng bàn tay, biết rõ con số cụ thể của những khiếm khuyết và phẩm chất của mình, biết mình có thể đi xa bao nhiêu, đoán trước những thất bại – là chính bản thân mình. Và trên hết, chấp nhận những điều đó.
 8. There is one thing we can do better than anyone else: we can be ourselves. – William Arthur War
  = Có một điều mà chúng ta có thể làm được tốt hơn bất cứ ai khác: chúng ta có thể là chính mình.
 9.  Love yourself unconditionally, just as you love those closest to you despite their faults. – Les Brown
  = Hãy yêu bản thân vô điều kiện, như là bạn yêu những người thân thiết với mình bất chấp khuyết điểm của họ.
 10.  You have within you right now, everything you need to deal with whatever the world can throw at you. – Brian Tracy
  = Ngay bây giờ bạn đã có trong mình mọi thứ bạn cần để đối phó với bất kỳ điều gì mà thế giới ném vào bạn.
 11. No man or woman is worth your tears, and the one who is, won’t make you cry.
  = Không một ai xứng đáng với những giọt nước mắt của bạn, vì người xứng đáng sẽ không làm bạn phải khóc.
 12. In three words I can sum up everything I’ve learned about life: it goes on. ― Robert Frost
  = Trong 3 từ tôi có thể tổng kết mọi thứ tôi học được về cuộc sống: Nó vẫn tiếp tục thôi.
 13. There are only two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. The other is as though everything is a miracle. ― Albert Einstein
  = Chỉ có duy nhất 2 cách để bạn sống cuộc đời của mình. Một là sống như thể không gì là phép màu cả. Điều còn lại là sống như thể phép màu là tất cả mọi thứ.
 14. It does not do to dwell on dreams and forget to live. ― J.K. Rowling, Harry Potter and the Sorcerer’s Stone
  = Đừng bám lấy những giấc mơ mà quên mất cuộc sống hiện tại.
 15. Life isn’t about finding yourself. Life is about creating yourself. ― George Bernard Shaw
  = Cuộc sống không phải là đi tìm chính bạn mà cuộc sống là tạo nên chính bạn.
 16. I may not have gone where I intended to go, but I think I have ended up where I needed to be. ― Douglas Adams, The Long Dark Tea-Time of the Soul
  = Tôi có thể đã không đến nơi tôi định đi nhưng tôi nghĩ mình đã đến được nơi tôi cần đến.
 17. Everything you can imagine is real. ― Pablo Picasso
  = Mọi điều bạn có thể tưởng tượng được đều là thật.
 18. Sometimes the questions are complicated and the answers are simple. ― Dr. Seuss
  = Đôi khi câu hỏi thường phức tạp thì câu trả lời sẽ rất đơn giản.
 19. Today you are You, that is truer than true. There is no one alive who is Youer than You. ― Dr. Seuss, Happy Birthday to You!
  = Hôm nay bạn là chính mình, đó là một điều không ai có thể chối cãi. Chẳng ai có khả năng biến thành bạn giỏi hơn bản thân bạn đâu.
 20. I’m not afraid of death; I just don’t want to be there when it happens. ― Woody Allen
  = Tôi không sợ cái chết; tôi chỉ không muốn ở đó khi điều này xảy ra.

Trên đây là tổng hợp những câu nói hay về bản thân bằng tiếng Anh do tienganhduhoc.vn tổng hợp về chắt lọc. Hy vọng rằng bài viết này sẽ có ích với các bạn. Nếu có bất cứ thắc mắc nào hãy để lại bình luận bên dưới, chúng tôi sẽ cố gắng giải đáp kịp thời cho bạn. Chúc bạn có một buổi học hiệu quả với tienganhduhoc.vn!

Similar Posts

25 Comments

 1. Thanks for one’s marvelous posting! I certainly enjoyed reading
  it, you might be a great author. I will make sure to bookmark your blog and will come back from now
  on. I want to encourage you to ultimately continue your great posts,
  have a nice day!

 2. 563198 365967This constantly amazes me exactly how weblog owners for example yourself can find the time and also the commitment to keep on composing amazing blog posts. Your site isexcellent and one of my own ought to read blogs. I simply want to thank you. 313707

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *