Soạn bài Đặc điểm của văn bản nghị luận lớp 7

Hướng dẫn soạn bài Đặc điểm của văn bản nghị luận lớp 7 tại wiki.hoc hay đầy đủ nhất để các bạn tham khảo cho việc soạn bài ở nhà và làm bài trên lớp

Các bài soạn trước đó:

 • Soạn bài Tục ngữ về con người, xã hội lớp 7
 • Soạn bài Rút gọn câu lớp 7

Ở tiết học trước chúng ta đã đi tìm hiểu được khái niệm về văn nghị luận. Từ khái niệm đó chúng ta tiếp tục tìm hiểu về đặc điểm của văn bản nghị luận. Một văn bản nghị luận đầy đủ phải có luận điểm, luận cứ và lập luận.  Luận điểm là ý kiến thể hiện tư tưởng, quan điểm trong bài văn nghị luận. Luận cứ là những lí lẽ, dẫn chứng làm cơ sở cho luận điểm, dẫn đến luận điểm như là kết luận của những lí lẽ và dẫn chứng đó. Luận cứ trả lời các câu hỏi : Vì sao phải nêu ra luận điểm ? Nêu ra để làm gì ? Luận điểm ấy có đáng tin cậy không ? Lập luận là cách lựa chọn, sắp xếp, trình bày luận cứ sao cho chúng làm cơ sở vững chắc cho luận điểm. Những điều căn bản này chúng ta sẽ tìm hiểu trong bài học “Đặc điểm của văn bản nghị luận lớp 7. Dưới đây mình sẽ giúp các bạn soạn bài đầy đủ “Đặc điểm của văn bản nghị luận lớp 7”


SOẠN BÀI ĐẶC ĐIỂM CỦA VĂN BẢN NGHỊ LUẬN LỚP 7

I. Luận điểm, luận cứ và lập luận.

1. Luận điểm:
Trong văn bản Chống nạn thất học, luận điểm chính của bài viết là : Chống nạn thất học.

Luận điểm chính đó được triển khai thành các luận điểm cụ thể :

 •   Những người đã biết chữ hãy dạy cho những người chưa biết chữ.
 •   Những người chưa biết chữ hãy gắng sức mà học cho biết.
 •   Phụ nữ càng cần phải học.

Luận điểm đóng vai trò thể hiện quan điểm của người viết. Muốn có sức thuyết phục thì luận điểm phải rõ ràng, được trình bày theo lô-gíc, trình tự hợp lí, mạch lạc.

2. Luận cứ

Luận cứ trong bài Chống nạn thất học là:

 •   Chính sách ngu dân của thực dân Pháp làm cho hầu hết người Việt Nam bị mù chữ, nước Việt Nam không tiến bộ được.
 •   Nay chúng ta đã giành được độc lập, cần phải nhanh chóng nâng cao dân trí để xây dựng đất nước.

Những luận cứ trên đóng vai trò làm sáng tỏ luận điểm, ở đây là trả lời câu hỏi : Vì sao phải chống nạn thất học ?

Muốn có sức thuyết phục thì luận cứ phải chặt chẽ, sinh động.

3. Lập luận
 Trình tự lập luận của văn bản Chống nạn thất học là:

 Nêu lí do vì sao phải chống nạn thất học ;

 •  Chống thất học để làm gì ;
 •   Chống thất học bằng cách nào.

II. Luyện tập Đặc điểm của văn bản nghị luận lớp 7

Luận điểm: cần tạo ra thói quen tốt trong đời sống xã hội

 Luận cứ:

 • Luận cứ 1: Có thói quen tốt và thói quen xấu
 • Luận cứ 2: Có người biết phân biệt tốt  và xấu nhưng vì đã thành thói quen nên khó bỏ, khó sửa
 • Luận cứ 3: Tạo được thói quen tốt là rất khó. Nhưng nhiễm thói xấu rất dễ

Lập luận:

 •  Dạy sớm …. Là thói quen tốt
 •  Hút thuốc lá……thói quen xấu
 •  Một thói quen xấu ta thường gặp hàng ngày
 • Có nên xem lại mình ngay

Các bài soạn tiếp theo:

 • Soạn bài Đề văn nghị luận và việc lập ý cho bài văn nghị luận lớp 7
 • Soạn bài Tinh thần yêu nước của nhân dân ta lớp 7

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *