Từ vựng tiếng Anh về thể loại âm nhạc tổng hợp 2021

Âm nhạc là một chủ đề tạo cảm hứng cho hầu hết mọi người. Chúng ta có thể cảm nhận được âm nhạc xung quanh hằng ngày. Vậy bạn có tự hỏi những có bao nhiêu từ vựng tiếng Anh về thể loại âm nhạc không? Bài viết này hocsinhgioi sẽ cung cấp cho bạn tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất về từ vựng tiếng Anh về thể loại âm nhạc 2021.

1. Từ vựng tiếng Anh về thể loại âm nhạc

Một thể loại nhạc hay còn gọi là thể loại âm nhạc hay dòng nhạc, là danh mục thông thường để nhận dạng một đoạn nhạc. Hiện nay có rất nhiều thể loại âm nhạc mới được ra đời.

Từ vựng về những thể loại âm nhạc
Từ vựng về những thể loại âm nhạc

Vậy nên, IELTS cấp tốc đã tổng hợp lại những thể loại nhạc từ cổ điển cho đến hiện đại theo bảng dưới đây.

STT Từ vựng Phiên âm Dịch nghĩa
1 Blues /blu:z/ nhạc blue
2 Classical /’klæsikəl/ nhạc cổ điển
3 Country /’kʌntri/ nhạc đồng quê
4 Dance /dɑ:ns/ nhạc nhảy
5 Easy listening /’i:zi ‘lisniɳ/ nhạc dễ nghe
6 Electronic /ilek’trɔnik/ nhạc điện tử
7 Folk /fouk/ nhạc dân ca
8 Heavy metal /’hevi ‘metl/ nhạc rock mạnh
9 Hip hop /hip hɔp/ nhạc hip hop
10 Jazz /dʤæz/ nhạc jazz
11 Latin /’lætin/ nhạc Latin
12 Opera /’ɔpərə/ nhạc opera
13 Pop /pɔp/ nhạc pop
14 Rap /ræp/ nhạc rap
15 Reggae /ˈreɡeɪ/ nhạc reggae
16 Rock /rɔk/ nhạc rock
17 Symphony /’simfəni/ nhạc giao hưởng
18 Techno /ˈteknəʊ/ nhạc khiêu vũ
19 R&B (rhythm and blues) /’riðm blu:z/ nhạc R&B

2. Từ vựng tiếng Anh về nhạc cụ, đồ dùng trong chuyên ngành âm nhạc

2.1. Từ vựng về nhạc cụ bàn phím

STT Từ vựng Phiên âm Dịch nghĩa
1 Accordion /ə’kɔ:djən/ phong cầm
2 Grand piano /grænd ‘pjænou/ đại dương cầm
3 Electronic keyboard /ilek’trɔnik ‘ki:bɔ:d/ đàn phím điện
4 Organ /’ɔ:gən/ đàn organ
5 Piano /’pjænou/ dương cầm/đàn piano

2.2. Từ vựng về nhạc cụ kèn

Âm nhạc là tổng hòa từ âm thanh của nhiều loại nhạc cụ. Điểm nổi bật của những bản nhạc có góp âm hưởng của tiếng kèn là âm vang đặc biệt.

Từ vựng tiếng Anh về các loại kèn
Từ vựng tiếng Anh về các loại kèn

Có rất nhiều loại kèn được sử dụng trong âm nhạc. Dưới đây là tổng hợp từ vựng tiếng Anh về những loại kèn khác nhau.

STT Từ vựng Phiên âm Dịch nghĩa
1 Bugle /’bju:gl/ kèn bugle (kèn quân sự)
2 Cornet /’kɔ:nit/ kèn cornet
3 Horn  /hɔ:n/ kèn co
4 Trombone /trɔm’boun/ kèn trombone
5 Trumpet /’trʌmpit/ kèn trumpet
6 Tuba /’tju:bə/ kèn tuba
7 Bagpipes /’bægpaip/ kèn túi
8 Bassoon /bə’su:n/ kèn basson
9 Clarinet /,klæri’net/ kèn clarinet
10 Flute /flute/ sáo Tây
11 Harmonica  /hɑ:’mɔnikə/ đàn môi
12 Oboe /’oubou/ kèn ô-boa
13 Piccolo /’pikəlou/ kèn piccolo
14 Recorder /ri’kɔ:də/ sáo dọc
15 Saxophone /’sæksəfoun/ kèn saxophone
16 Mouth organ /mauθ ‘ɔ:gən/ đàn môi

2.3. Từ vựng về nhạc cụ bộ gõ

STT Từ vựng Phiên âm Dịch nghĩa
1 Bass drum /bæs drʌm/ trống bass (tạo âm vực trầm)
2 Cymbals /’simbəl/ xanh-ban/chũm chọe
3 Drums /drʌm/ trống
4 Drum kit /drʌm kit/ dàn trống/bộ trống
5 Gong /gɔɳ/ cồng chiêng
6 Snare drum /sneə drʌm/ trống lẫy (tạo âm vực cao)
7 Tambourine /,tæmbə’ri:n/ trống lắc tay
8 Triangle /’traiæɳgl/ kẻng ba góc/kẻng tam giác
9 Xylophone /’sailəfoun đàn phiến gỗ/đàn xylophone

2.4. Từ vựng về đồ dùng khác trong âm nhạc

Ngoài những nhạc cụ để tạo ra một bản nhạc thì chúng ta còn có những đồ dùng hỗ trợ chúng ta trong ngành âm nhạc.

Từ vựng về đồ dùng trong phòng thu âm
Từ vựng về đồ dùng trong phòng thu âm

Danh sách những đồ dùng trong chuyên ngành âm nhạc.

STT Từ vựng Phiên âm Dịch nghĩa
1 CD /ˌsiː ˈdiː/ đĩa CD
2 Amp (amplifier)  /’æmplifaiə/ bộ khuếch đại âm thanh
3 CD player  /ˌsiː ˈdiː ‘pleiə/ máy chạy CD
4 Headphones  /ˈhedfəʊnz/ tai nghe
5 hi-fi system  /’sistim/ Hệ thống hifi
6 Instrument  /’instrumənt/ nhạc cụ
7 Mic (microphone)  /’maikrəfoun/ micrô
8 MP3 player  /ˌem piː ˈθriː/ /’pleiə/ máy phát nhạc MP3
9 Music stand  /’mju:zik stænd/ giá để bản nhạc
10 Record player  /’rekɔ:d ‘pleiə/ máy thu âm
11 Speakers  /’spi:kə/ loa
13 Sound monitor /saund ‘mɔnitə/ Loa kiểm âm
14 Headphone monitor /’hedfoun ‘mɔnitə/ Tai nghe kiểm âm
15 Audio Interface /ˈɔːdiəʊ ‘intəfeis/ Giao diện âm thanh
16 Recording microphone /ri’kɔ:diɳ ‘maikrəfoun/ Micro thu âm
17 Midi Controller /kən’troulə/ Bộ điều khiển Midi
18 Sound insulation /saund ,insju’leiʃn/ Vật liệu cách âm, tiêu âm
19 Stereo system /’stiəriou ‘sistim/ dàn âm thanh nổi

3. Từ vựng tiếng Anh về các công việc trong ngành âm nhạc

Xem thêm bài viết:Tổng hợp từ vựng tiếng Anh về nghề nghiệp 2021

STT Từ vựng Phiên âm Dịch nghĩa
1 Band  /bænd/ ban nhạc
2 Brass band  /brɑ:s bænd/ ban nhạc kèn đồng
3 Choir  /’kwaiə/ đội hợp xướng
4 Concert band  /kən’sə:t bænd/ ban nhạc trình diễn dưới buổi hòa nhạc
5 Jazz band  /dʤæz bænd/ ban nhạc jazz
6 Orchestra  /’ɔ:kistrə/ dàn nhạc giao hưởng
7 Pop group  /pɔp gru:p/ nhóm nhạc pop
Rock band  /rɔk bænd/ ban nhạc rock
String quartet  /striɳ kwɔ:’tet/ nhóm nhạc tứ tấu đàn dây
10  Composer  /kəm’pouzə/ nhà soạn nhạc
11  Musician  /mju:’ziʃn/ nhạc công
12  Performer  /pə’fɔ:mə/ nghệ sĩ trình diễn
13  Bassist  /ˈbeɪsɪst/ người chơi guitar bass
14  Cellist  /ˈtʃelɪst/ người chơi vi-ô-lông xen
15  Conductor  /kən’dʌktə/ người chỉ huy dàn nhạc
16  Drummer  /’drʌmə/ người chơi trống
17  Flautist  /’flɔ:tist/ người thổi sáo
18  Guitarist /ɡɪˈtɑːrɪst/ người chơi guitar
19  Keyboard player  /’ki:bɔ:d ‘pleiə/ người chơi keyboard
20  Organist  /’ɔ:gənist/ người chơi đàn organ
21  Pianist /’pjænist/ người chơi piano/nghệ sĩ dương cầm
22  Pop star  /pɔp stɑ:/ ngôi sao nhạc pop
23  Rapper  /ˈræpə(r)/ nguời hát rap
24  Saxophonist  /’sæksəfənist/ người thổi kèn saxophone
25  Trumpeter  /’trʌmpitə/ người thổi kèn trumpet
26  Trombonist  /trɔm’bounist/ người thổi kèn hai ống
27  Violinist  /,vaiəlinist/ người chơi vi-ô-lông
28  Singer  /’siɳə/ ca sĩ

4. Những từ vựng liên quan đến chuyên ngành âm nhạc

Những từ vựng thuộc chuyên ngành thường đơn giản nhưng thường chỉ sử dụng trong ngành âm nhạc.

Từ vựng chuyên ngành âm nhạc
Từ vựng chuyên ngành âm nhạc

Dưới đây là tổng hợp từ vựng và những thuật ngữ chuyên ngành âm nhạc.

4.1. Từ vựng tiếng Anh về chủ đề âm nhạc

STT Từ vựng Phiên âm Dịch nghĩa
1 Beat  /bi:t/ nhịp trống
2 Harmony  /’hɑ:məni/ hòa âm
3 Lyrics  /’lirik/ lời bài hát
4 Melody  /’melədi/ giai điệu
5 Note  /nout/ nốt nhạc
6 Rhythm  /’riðm/ nhịp điệu
7 Scale  /skeil/ gam
8 Solo  /’soulou/ solo/đơn ca
9 Duet  /djuˈet/ trình diễn đôi/song ca
10 In tune  /in tju:n/ đúng tông
11 Out of tune  /aut ɔv tju:n/ lệch tông
12 Tune /tju:n/ giai điệu
13 Loud /laud/ to
14 Quiet /’kwaiət/ yên lặng
15 Soft /sɔft/ ít
16 Solo /’soulou/ đơn ca
17 Duet /dju:’et/ trình diễn đôi/ song ca
18 Slow /slou/ chậm
19 Boring /’bɔ:riη/ nhàm chán
20 Beautiful /’bju:tiful/ hay
21 Heavy /’hevi/ mạnh
22 Great /greit/ tốt
23 Sing  /siɳ/ hát
24 Audience  /’ɔ:djəns/ khán giả
25 Song  /sɔɳ/ bài hát
26 Stage  /steidʤ/ sân khấu
27 Track  /træk/ bài hát, phần dưới đĩa
28 Voice  /vɔis/ giọng hát
29 National anthem /’neiʃənl ‘ænθəm/ quốc ca
30 Record /’rekɔ:d/ đĩa nhạc
31 Record label /’rekɔ:d ‘leibl/ nhãn đĩa
32 Recording /ri’kɔ:diɳ/ bản thu âm
33 Recording studio /ri’kɔ:diɳ ‘stju:diou/ phòng thu
34 Alto /’æltou/ giọng nữ đắt
35 Soprano /sə’prɑ:nou/ giọng nữ trầm
36 Bass /bæs/ giọng nam trầm
37 Tenor /’tenə/ giọng nam đắt
38 Baritone /’bæritoun/ giọng nam trung
39 Concert /kən’sə:t/ buổi hòa nhạc
40 Hymn /him/ thánh ca
41 Love song /lʌv sɔɳ/ ca khúc trữ tình/tình ca
29

4.2. Cụm từ tiếng Anh sử dụng trong chuyên ngành âm nhạc

 • To take up a musical instrument /tu take up ə ‘mju:zikəl ‘instrumənt/: học 1 chiếc nhạc cụ
 • To read music /tu ri:d ‘mju:zik/: đọc nhạc
 • To play by ear /tu plei : chơi bằng tai
 • To sing along to /tu siη ə’lɔη tu/: hát chung
 • Taste in music /teist in ‘mju:zik/: thể chiếc yêu chuộng
 • A slow number /ə slou ‘nʌmbə/: nhịp chậm rãi
 • A piece of music /ə pi:s ɔv ‘mju:zik/: tác phẩm âm nhạc
 • Sing out of tune /siη aut ɔv tju:n/: hát lạc nhịp
 • Make a song and dance about something: khiến cho điều gì đó quan trọng hơn bình thường để thu hút sự chú ý 
 • For a song: mua hoặc bán một món đồ nào đó với giá rất rẻ hoặc rất hời
 • Ring a bell: “Ring a bell” là khi có điều gì đó tưởng như đã từng xuất hiện trong tiềm thức, mang lại cảm giác rất thân thuộc. 
 • Hit the right/wrong note: làm, nói hoặc viết một cái gì đó phù hợp/không phù hợp cho một hoàn cảnh cụ thể
 • Music to somebody’s ears: nói về một cái gì đó mà ai đó rất vui khi nghe.
 • Toot your own horn: nói một cách khoe khoang về thành tích của bản thân hoặc của một người.
 • Face the music: chấp nhận những lời chỉ trích hoặc trừng phạt cho những gì bạn đã làm
 • Change one’s tune: bày tỏ ý kiến khác hoặc hành xử theo cách khác.
 • It takes two to tango: nhấn mạnh rằng cả hai người liên quan đến một tình huống khó khăn đều phải chịu trách nhiệm, hoặc nói về một hoạt động cần hai người sẵn sàng tham gia để nó xảy ra

5. Cách học từ vựng tiếng Anh qua lời bài hát

Một trong những cách học từ vựng hiệu quả nhất là thông qua các bài hát tiếng Anh. Các bài hát luôn được viết về hiện thực và đời sống bởi vậy chúng có chứa một lượng từ vựng về âm nhạc nhất định, chưa kể đến các cụm từ, thành ngữ và các cách diễn đạt được sử dụng phổ biến. Do vậy, những từ vựng tiếng Anh về âm nhạc thu lượm được từ các bài hát bao giờ cũng có tính ứng dụng rất cao.

Xem thêm các bài viết về cách học từ vựng tiếng Anh:

Cách học từ vựng tiếng Anh qua lời bài hát
Cách học từ vựng tiếng Anh qua lời bài hát

Dưới đây là các bước để bắt đầu học từ vựng tiếng Anh qua lời bài hát

Bước 1: Đọc qua phần lyric 1 lần

Trước khi nghe một bài hát nào đó, dù bạn đã biết hay chưa cũng nên đọc qua phần lyric nhé! Bạn sẽ biết được nội dung chính của bài hát là gì. Bước đầu này cũng giúp bạn định hình được những từ ngữ mà chúng ta có thể học được trong bài. Điều này rất có lợi cho não bộ của bạn trong việc phân tích và gia tăng tính tập trung!

Bước 2: Nghe nhạc không nhìn lời

Sau khi đã đọc lướt qua phần lời bài hát một lần, bạn hãy nghe toàn bộ bài hát mà không cần nhìn lời xem chúng ta nghe hiểu được bao nhiêu. Cố gắng nghe hiểu trước và đừng cố dịch từng từ bạn nhé! Bạn có thể tự cảm thụ âm nhạc, hiểu được những thông điệp mà bài hát muốn truyền tải. Ở bước này, chúng ta chủ yếu cải thiện kĩ năng nghe hiểu, chưa cần quan tâm nhiều tới vốn từ vựng đâu nha!

Bước 3: Nghe từng câu hát và ghi lại những từ mới

Sau khi đã hoàn thành 2 bước trên, giờ là lúc bạn có thể học được từ mới rồi đây! Bạn hãy tua lại bài hát một lần, nghe từng câu một và chú ý những từ vựng hay mà mình bắt gặp nhé! Bạn có thể ghi chép lại và tra nghĩa của chúng. Đồng thời bạn hãy nghe đi nghe lại cách ca sĩ phát âm thật nhiều lần và bắt chước theo người bản xứ. Với những câu từ chưa nghe hiểu được ở phần trên, hãy thử lí giải tại sao. Do phát âm hay do từ vựng để tìm cách khắc phục nhé!

Bước 4: Sử dụng những cấu trúc học được

Bạn học được từ hay cấu trúc mới chưa phải là kết thúc của quá trình, Điều quan trọng là cách chúng ta sử dụng như thế nào. Khi biết thêm những vốn từ mới hay hơn, hãy thử đặt câu, tạo hội thoại với chúng. Bạn hoàn toàn có thể học tập cách tạo câu trong chính bài hát mình đang nghe. Chỉ khi chúng ta có thể sử dụng thành thạo, từ ngữ đó mới thực sự trở thành một phần trong kho tàng từ vựng của mình.

6. Câu nói giao tiếp về chủ đề âm nhạc

Đoạn hội thoại mẫu

A: What kind of music do you like?

B: I’m crazy about Pop music

A: Is that the kind of music preferred in your country?

B: It varies. Normally the youth enjoy Rock, Rap and Pop while middle-aged citizens prefer country music.

A: Who is your favorite singer?

B: I’m a big fan of Miley Cyrus, a talented US singer, songwriter, and actress

A: What piece of music do you like?

B: Uhmm, My favorite song is The Climb, sung by Miley Cyrus

A: Oh, Is it a song in the Hannah Montana movie? I like it too. It’s a very meaningful song.

B: Yeah. I listen to it everyday

Bản dịch

A: Cậu thích thể loại nhạc nào?

B: Tớ cuồng nhạc Pop

A: Đấy có phải thể loại nhạc ưa thích ở nước cậu không?

B: Tùy thôi. Thông thường thì giới trẻ thích nhạc Rock, Rap và Pop, trong khi những người độ tuổi trung niên lại yêu thích nhạc đồng quê.

A: Ca sĩ cậu yêu thích là ai vậy?

B: Tớ là fan lớn của Miley Cyrus, một ca sĩ, nhạc sĩ và diễn viên tài năng.

A: Cậu thích bài hát nào?

B: Ừm, tớ thích bài The Climb của Miley Cyrus.

A: Ồ, nó có phải bài hát trong phim Hannah Montana không? Tớ cũng thích bài này. Nó là một bài hát có ý nghĩa.

B: Yeah. Mỗi ngày tớ đều nghe nó.

Hy vọng bài viết từ vựng tiếng Anh chuyên ngành âm nhạc sẽ giúp bạn mở rộng vốn từ vựng tiếng Anh của mình. Hãy kết hợp cách học qua lời bài hát để tạo hứng thú khi học và dễ ghi nhớ thêm từ vựng tiếng Anh mới. Chúc bạn học tập thật tốt!

Quần áo là đồ dùng gần gũi nhất với con người. Vậy đã bao giờ bạn tự hỏi những bộ quần áo bạn hay mặc hằng ngày được diễn tả bằng từ vựng tiếng Anh như thế nào không? Hôm
Halloween là một lễ hội truyền thống được tổ chức vào ngày 31 tháng 10 hàng năm tại những nước phương Tây. Những bộ trang phục hóa trang độc đáo và những món ăn khác lạ tạo nên sức hút
Chủ đề thường xuyên gặp trong các bài thi nói hay viết là miêu tả người thân, bạn bè. Dù đó là một chủ đề khá quen thuộc nhưng ít người biết đầy đủ về từ vựng để miêu tả

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *