Soạn bài: Cụm danh từ (siêu ngắn) – Ngữ văn lớp 6

1.

2. So sánh

– Túp lều → một túp lều ⇒ sự vật → số lượng sự vật.

– Một túp lều → một túp lều nát ⇒ số lượng sự vật → trạng thái số lượng sự vật

– Một túp lều nát → một túp lều nát trên biển ⇒ trạng thái số lượng sự vật → vị trí số lượng trạng thái sự vật.

Nhận xét

     + Từ danh từ → cụm danh từ.

     + Từ cấu tạo đơn giản → cấu tạo phức tạp.

     + Từ cách hiểu chung → hiểu cụ thể, rõ ràng, chính xác, tường tận sự vật.

3. Cụm danh từ: Hai con trâu đực già

– Đặt câu: Hai con trâu đực già đang ăn cỏ bên kia đồi.

1. Cụm danh từ: Làng ấy, ba thúng gạo nếp, ba con trâu đực, ba con trâu ấy, chín con, năm sau, cả làng.

2-3.

Bài 1-2 (trang 118 Ngữ Văn 6 Tập 1):

Bài 3 (trang 118 Ngữ Văn 6 Tập 1):

Phụ ngữ tìm được.

– Chàng vứt luôn thanh sắt ấy xuống nước,

– Thận không ngờ thanh sắt vừa rồi lại chui vào lưới của mình.

– Lần thứ ba, vẫn thanh sắt cũ mắc vào lưới.

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *