Giải VBT Ngữ Văn 9 Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí

Câu 1: Đề văn nào sau đây là đề văn nghị luận về một tư tưởng đạo lí?

A, Bàn về hiện tượng học sinh không trung thực trong học tập

B, Bàn về vấn đề ô nhiễm môi trường

C, Bàn về tính trung thực

D, Bàn về chức năng của văn học đối với đời sống

Trả lời:

C

Câu 2: Bài luyện tập, tr. 36-37, SGK

Trả lời:

a. Văn bản Thời gian là vàng thuộc loại nghị luận về môt vấn đề tư tưởng đạo lí

b. Vấn đề nghị luận của văn bản: giá trị của thời gian

– Các luận điểm chính của văn bản:

+ thời gian là sự sống

+ thời gian là thắng lợi

+ thời gian là tiền

+ thời gian là tri thức

c. Phép lập luận chủ yếu trong văn bản: là phân tích và chứng minh

– Sức thuyết phục của cách lập luận đó: luận điểm được triểm khai theo lối phân tích những biểu hiện chứng tỏ thời gian là vàng, sau mỗi luận điểm là dẫn chứng chứng minh cụ thể tạo ra sức thuyết phục cho văn bản

Các bài giải vở bài tập Ngữ Văn lớp 9 (VBT Ngữ Văn 9) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Ngữ văn 9 hay khác:

Similar Posts

7 Comments

  1. 5197 868026The posh distributed could be described as distinctive; customers are truly yearning for bags can be a Native aspirations. Which strange surroundings is built that is to market diversity furthermore importance with travel and leisure market trends. hotels unique offers 511126

  2. 184020 490880I dont agree with this particular article. Nonetheless, I did researched in Google and Ive identified out that you are correct and I had been thinking inside the incorrect way. Continue producing quality material related to this. 441674

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *