Tổng hợp từ vựng tiếng Anh về chủ đề ngôn ngữ

Ngày hôm nay, tailieuielts.com sẽ gửi đến các bạn bài viết tổng hợp từ vựng tiếng Anh về chủ đề ngôn ngữ. Hãy cùng tìm hiểu nhé!

Tổng hợp từ vựng tiếng Anh về chủ đề ngôn ngữ
Tổng hợp từ vựng tiếng Anh về chủ đề ngôn ngữ

1. Ngôn ngữ các quốc gia trong tiếng Anh

 1. Afrikaans: tiếng Afrikaans (tiếng Hà Lan nói ở Nam Phi)
 2. Albanian: tiếng Albania
 3. Arabic: tiếng Ả-rập
 4. Azerbaijani hoặc Azeri: tiếng Azerbaijan
 5. Basque: tiếng Basque
 6. Belarusian: tiếng Belarus
 7. Bengali: tiếng Bengal
 8. Bosnian: tiếng Bosnia
 9. Bulgarian: tiếng Bulgaria
 10. Cantonese: tiếng Quảng Đông
 11. Catalan: tiếng Catalan
 12. Chinese hoặc Mandarin Chinese: tiếng Trung Quốc phổ thông
 13. Croatian: tiếng Croatia
 14. Czech: tiếng Séc
 15. Danish: tiếng Đan Mạch
 16. Dutch (ở Bỉ được gọi là Flemish): tiếng Hà Lan
 17. English: tiếng Anh
 18. Estonian: tiếng Estonia
 19. Filipino: tiếng Filipino
 20. Finnish: tiếng Phần Lan
 21. French: tiếng Pháp
 22. Georgian: tiếng Georgia
 23. German: tiếng Đức
 24. Greek: tiếng Hy Lạp
 25. Gujarati: tiếng Gujarat
 26. Hebrew: tiếng Do Thái
 27. Hindi: tiếng Hindi
 28. Hungarian: tiếng Hungaria
 29. Icelandic: tiếng Iceland
 30. Indonesian: tiếng Indonesia
 31. Irish: tiếng Ai-len
 32. Italian: tiếng Ý
 33. Japanese: tiếng Nhật
 34. Kazakh: tiếng Kazakh
 35. Khmer hoặc Cambodian: tiếng Khmer
 36. Korean: tiếng Hàn Quốc
 37. Lao: tiếng Lào
 38. Latin: tiếng La-tinh
 39. Latvian: tiếng Latvia
 40. Lithuanian: tiếng Lithuania
 41. Malay: tiếng Mã Lai
 42. Marathi: tiếng Marath
 43. Mongolian: tiếng Mông Cổ
 44. Nepali: tiếng Nepal
 45. Norwegian: tiếng Na Uy
 46. Pashto: tiếng Pashto
 47. Persian hoặc Farsi: tiếng Ba Tư
 48. Polish: tiếng Ba Lan
 49. Portuguese: tiếng Bồ Đào Nha
 50. Punjabi: tiếng Punjab
 51. Romanian: tiếng Romania
 52. Russian: tiếng Nga
 53. Scottish Gaelic: tiếng Gaelic Scotland
 54. Serbian: tiếng Serbia
 55. Slovak: tiếng Slovak
 56. Slovene hoặc Slovenian: tiếng Slovene
 57. Somali: tiếng Somalia
 58. Spanish: tiếng Tây Ban Nha
 59. Swahili: tiếng Swahili
 60. Swedish: tiếng Thụy Điển
 61. Tagalog: tiếng Tagalog
 62. Tamil: tiếng Tamil
 63. Telugu: tiếng Telugu
 64. Thai: tiếng Thái
 65. Turkish: tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
 66. Ukrainian: tiếng Ukraina
 67. Urdu: tiếng Urdu
 68. Uzbek: tiếng Uzbek
 69. Vietnamese: tiếng Việt
 70. Welsh: tiếng Wales
 71. Zulu: tiếng Zulu
Ngôn ngữ các quốc gia trong tiếng Anh
Ngôn ngữ các quốc gia trong tiếng Anh

Xem thêm bài viết sau:

Xem thêm:   Chủ đề: Talk about your favorite tv program

2. Từ vựng tiếng Anh về các loại từ

 1. Adjective — /ˈæʤɪktɪv/: Tính từ
 2. Advanced — /ədˈvænst/: Nâng cao
 3. Adverb — /ˈædvərb/: Trạng từ
 4. Beginner — /bɪˈgɪnər/: Người mới bắt đầu
 5. Conversation — /ˌkɑnvərˈseɪʃən/: Cuộc trò chuyện
 6. Dialogue — /ˈdaɪəˌlɔg/: Cuộc hội thoại
 7. Dictionary — /ˈdɪkʃəˌnɛri/: Từ điển
 8. Fluent — /ˈfluənt/: Trôi chảy
 9. Grammar — /ˈgræmər/: Ngữ pháp
 10. Intermediate — /ˌɪntərˈmidiɪt/: Trung bình
 11. Language — /ˈlæŋgwəʤ/: Ngôn ngữ
 12. Listen — /ˈlɪsən/: Nghe
 13. Native — /ˈneɪtɪv/: Bản địa
 14. Noun — /naʊn/: Danh từ

3. Cụm từ vựng tiếng Anh về ngôn ngữ

 1. Minority languages: những ngôn ngữ thiểu số, được ít người nói
 2. Commonly spoken languages: những ngôn ngữ được nói phổ biến
 3. The most widely spoken language: ngôn ngữ được nói rộng rãi nhất
 4. To speak the same language: nói cùng một thứ tiếng
 5. Foreign/second languages: ngôn ngữ ngước ngoài/thứ hai
 6. Mother tongue: tiếng mẹ đẻ
 7. Local dialects: tiếng địa phương
 8. The world’s linguistic heritage: di sản ngôn ngữ thế giới
 9. A common means of communication: một cách thức giao tiếp phổ biến
 10. To have a high level of proficiency in….: thành thạo ngôn ngữ nào đó
 11. To be able to hold a conversation in…: có khả năng giao tiếp bằng ngôn ngữ nào đó
 12. To adopt the dominant language: nói ngôn ngữ chiếm ưu thế
 13. To be a vital part of…: là một phần thiết yếu của…
 14. To be in danger of extinction: đứng trước sự tuyệt chủng
 15. To allow a language to disappear: cho phép một ngôn ngữ biến mất
 16. To encounter language barriers: gặp phải những rào cản ngôn ngữ
 17. Misunderstanding and miscommunication: sự hiểu lầm và nhầm lẫn
 18. To lead to tension and conflicts: dẫn đến căng thẳng và mâu thuẫn
 19. Expensive language programmes: những chương trình ngôn ngữ đắt tiền
 20. Language preservation: sự bảo tồn ngôn ngữ
 21. To make every possible effort to protect/ save …: nỗ nực hết sức để bảo vệ/ cứu …
 22. The traditional and cultural values attached to…: những giá trị văn hóa truyền thống gắn với…
 23. To contribute to cultural diversity: góp phần vào sự đa dạng văn hóa
 24. Linguistic diversity: sự đa dạng ngôn ngữ
 25. To maintain the identity and heritage of a community: duy trì bản sắc và di sản của một cộng đồng
 26. To get deeper insights into different ways of thinking and living of different cultures and peoples across the globe: có cái nhìn sâu sắc hơn về cách nghĩ, cách sống của các dân tộc và nền văn khóa khác nhau trên toàn cầu
 27. Language education policy: chính sách giáo dục ngôn ngữ
 28. To support language learning: hỗ trợ việc học ngôn ngữ
 29. Machine translation: việc dịch ngôn ngữ bằng máy
 30. To be a waste of time: tốn thời gian
 31. Translation apps: các ứng dụng dịch ngôn ngữ
 32. To witness a decline in linguistic diversity: chứng kiến sự suy giảm trong đa dạng ngôn ngữ
 33. Heritage language: ngôn ngữ được kế thừa từ đời này sang đời khác
Xem thêm:   Tổng hợp từ vựng tiếng Anh chuyên ngành nhân sự – nhân lực

Xem thêm bài viết sau:

4. Các cụm từ, thành ngữ chủ đề Ngôn ngữ

Các cụm từ, thành ngữ chủ đề Ngôn ngữ
Các cụm từ, thành ngữ chủ đề Ngôn ngữ
Từ vựng Nghĩa Ví dụ
minority languages  những ngôn ngữ thiểu số, được ít người nói The term “minority language” enjoys a natural, but problematic, definition.
foreign/second language ngôn ngữ ngước ngoài/thứ hai second language is a language that is not your native but you have learned it to get by in your daily life. 
mother tongue/ native language tiếng mẹ đẻ Children growing up in bilingual homes can have more than one mother tongue or native language.
business + ngôn ngữ tiếng … thương mại She’s doing a course in business English.
spoken/written + ngôn ngữ tiếng … nói/viết My spoken English is better than my written English.
ngôn ngữ + lesson/class/course  bài học / lớp học / khoá học tiếng I’m late for my English class.
ngôn ngữ + interpreter/speaker  thông dịch viên / người nói tiếng  There’s an increasing need for English interpreters in Vietnam.
a command/knowledge of  năng lực / kiến thức tiếng  He has a poor command of English.
language barrier rào cản ngôn ngữ She recognises the problems caused by the generational language barrier.
Linguistic ability/skills/development   khả năng ngôn ngữ/ kĩ năng ngôn ngữ/ sự phát triển ngôn ngữ Research shows that linguistic development begins before a child was born.
commonly spoken languages những ngôn ngữ được nói phổ biến Do you know the commonly spoken languages around the world? 
the most widely spoken language ngôn ngữ được nói rộng rãi nhất What is the most widely spoken language in the world?
the world’s linguistic heritage di sản ngôn ngữ thế giới Preserving what is left of the world’s linguistic heritage is very important.
a common means of communication một cách thức giao tiếp phổ biến Letters are the most common means of communication.
misunderstanding and miscommunication sự hiểu lầm và nhầm lẫn Misunderstanding and miscommunication lead to tension and conflicts.
language preservation sự bảo tồn ngôn ngữ Language preservation is the effort to prevent languages from becoming unknown.
linguistic diversity sự đa dạng ngôn ngữ Linguistic diversity is a way to talk about varied types of traits including language family, grammar, and vocabulary.
language education policy  chính sách giáo dục ngôn ngữ We argue that the central agents of English language education policy in Japan – the teachers – are often left to their own devices to interpret and deliver policy.
machine translation  việc dịch ngôn ngữ bằng máy Machine translation (MT) refers to fully automated software that can translate source content into target languages.
translation apps các ứng dụng dịch ngôn ngữ One of the most popular translation apps in the world, iTranslate has more than 51,000 ratings on iTunes.
be fluent in  thông thạo tiếng  She’s fluent in English, Spanish, and Hebrew.
to speak good/excellent/fluent/perfect  nói tiếng tốt / xuất sắc / thông thạo / hoàn hảo He speaks fluent English
to speak bad/poor/broken  nói tiếng tệ / kém / sai (bồi) I got by with broken English and sign language.
to know/read/understand/use  biết/đọc/hiểu/dùng tiếng  I am more comfortable using German, if you don’t mind.
to do/learn  học tiếng  did Italian at school but I’ve forgotten most of it.
to improve/practice   cải thiện / luyện tập tiếng I spent a month in Paris to improve my French.
to translate something into  dịch cái gì đó sang tiếng  He has translated her latest book into English.
to master a language làm chủ 1 ngôn ngữ Mastering a foreign language requires access to the best language instructors, curriculum and exchange partners. 
speak the same language  nói cùng một thứ tiếng We come from similar backgrounds, so we speak the same language.
have a high level of proficiency in thành thạo ngôn ngữ nào đó They must have a high level of proficiency in the language of instruction.
to be able to hold a conversation in có khả năng giao tiếp bằng ngôn ngữ nào đó He is able to hold a conversation in English, French and Chinese.
adopt the dominant language nói ngôn ngữ chiếm ưu thế They decided to adopt the dominant language.
to be a vital part of là một phần thiết yếu của …  Language is a vital part of communicating and understanding each other through conversation. 
to be in danger of extinction  đứng trước sự tuyệt chủng  More than 30 languages across Europe are in danger of extinction.  
allow a language to co-exist/disappear  cho phép ngôn ngữ cùng tồn tại/ biến mất   Finding a way to allow minority and majority languages to co-exist within a broader modern culture is the ultimate key to preventing further languages from dying 
encounter language barriers  gặp phải những rào cản ngôn ngữ   When you go abroad, you will encounter language barriers
expensive language programmes những chương trình ngôn ngữ đắt tiền The first and most important thing you need to do is to buy expensive language learning programmes
make every possible effort to protect/ save nỗ nực hết sức để bảo vệ/ cứu  We have to make every possible effort to protect our linguistic heritage.
support language learning   hỗ trợ việc học ngôn ngữ  This is the list of organizations that support Chinese early language learning and immersion programs. 
witness a decline in linguistic diversity chứng kiến sự suy giảm trong đa dạng ngôn ngữ   Witnessing a decine in linguistic diversity, what can we do?

Trên đây là bài viết tổng hợp từ vựng tiếng Anh về chủ đề ngôn ngữ. Hy vọng các bạn sẽ có cái nhìn sâu và sử dụng hiệu quả các từ và cụm vựng tiếng Anh chủ đề trên trong học tập, nghiên cứu và đời sống nhé.

Xem thêm:   So sánh IELTS General & Academic – Vậy nên thi IELTS nào?
Môi trường sống luôn là một trong những đề tài gây bức bối hiện nay, nhất là trái đất đang trong trạng thái nóng lên toàn cầu. Vì lý do đó, chủ đề môi trường luôn là một trong những
Trong cuộc sống thường nhật hằng ngày, bạn có thể gặp vô số các loài vật xuất hiện xong quanh mình. Vậy bạn đã bao giờ thắc mắc con vật mà bạn gặp có tên gọi trong tiếng Anh như
Tiếng Anh có vô số loại từ như: danh từ, tính từ và trạng từ. Ngày hôm hay, tailieuielts.com sẽ gửi đến các bạn bài viết các dạng của Động từ trong tiếng Anh – bài tập có đáp án
Khi học tiếng Anh, từ vựng là một trong những yếu tố quan trọng để giao tiếp và tạo nên ngữ nghĩa tiếng Anh trôi chảy. Ngày hôm nay, tailieuielts.com sẽ gửi đến các bạn bài viết top 14 cách

Viết một bình luận

Call Now Button