Tất tần tật về Đại từ chỉ định, sở hữu, bất định, nhân xưng, phản thân, quan hệ

Đại từ là khái niệm để chỉ một dạng thay thế cho một danh từ, động từ, tính từ… để chỉ một sự vật hoặc sự việc cụ thể, có hoặc không có từ hạn định. 

Đại từ rất dễ nhầm với danh từ nếu các bạn không đọc và hiểu rõ câu và cú pháp. Trong bài viết này tienganhduhoc.vn sẽ giới thiệu những kiến thức cơ bản về đại từ trong tiếng Anh tất tần tật về Đại từ chỉ định, sở hữu, bất định, nhân xưng, phản thân, quan hệ…

Xem thêm bài viết được quan tâm nhất:

1. Đại từ là gì? 

Đại từ trong tiếng AnhĐại từ trong tiếng Anh
Đại từ trong tiếng Anh

1.1 Định nghĩa

Đại từ là những từ thay thế cho danh từ. 

Ví dụ:   My teacher is Ms. Phuong. I like her so much 

2. Các loại đại từ 

Đại từ trong tiếng Anh có nhiều loại, trong đó có những từ vừa là đại từ (thay thế cho danh từ) vừa là tính từ. Có thể chia ra như sau: 

 • Đại từ nhân xưng (personal pronouns): I, we, you, he, she, it, they… 

Ví dụ: This is my book. It is very interesting. 

 • Đại từ chỉ định (demonstrative pronouns): This, that, these, those. 

Ví dụ: Ms. Jones’ report is better than that of other colleagues. 

Lưu ý: Các đại từ này còn được dùng như tính từ. 

Ví dụ:This house is big. (This là tính từ) 

 • Đại từ bất định (indefinite pronouns): Something, anything, each, someone, somebody, 

everything… 

Ví dụ: There are ten apples on the table. Give me some

 • Số từ (numerals): One, two, three, a hundred, the first, the second, the third… 

Ví dụ: There are two (adj) apples here (adv) and there are four there (adv). → four là đại từ dạng số từ. 

Ví dụ: I’m the first student to come to class. → The first là adj 

        N.A was the first to set foot on the Moon. →  The first là đại từ 

 • Đại từ nghi vấn (interrogative pronouns): Who, what, which… 

Ví dụ:Who teaches you English?  

         What’s your name? 

 • Đại từ sở hữu (possessive pronouns): Mine, ours, ours, theirs… (không cần có danh từ đi kèm). Phân biệt với tính từ sở hữu: my, your, our, their… cần có danh từ đi kèm. 

Ví dụ:My bike is newer than yours 

       adj                           pronoun 

Ví dụ: My mother is very kind. I love her. 

Ví dụ: I’ll do it myself.

2.1. Đại từ nhân xưng và đại từ tân ngữ

 • Hình thức
Chủ ngữ  Tân ngữ của động từ
Số ít I you he/she/it me you him/her/it
Số nhiều we you they us you them
Đại từ trong tiếng AnhĐại từ trong tiếng Anh
Đại từ trong tiếng Anh

Ví dụ:  Did you see the snake? 

Yes, I saw it and it saw me 

Did it frighten you?

 • Vị trí của đại từ làm tân ngữ

a. Tân ngữ gián tiếp và tân ngữ trực tiếp 

Tân ngữ gián tiếp đứng trước tân ngữ trực tiếp: 

Ví dụ:   I made her a cake. 

    I sent her a cake. 

=> Her là tân ngữ gián tiếp, a cake là tân ngữ trực tiếp. 

Tuy nhiên, nếu đưa tân ngữ trực tiếp đứng ngay sau động từ thì phải sử  dụng  giới từ trước tân ngữ  gián tiếp. 

Ví dụ:   I made a cake for her. 

I bought a cake for her.

I sent a cake for her.

I gave a cake to her.

b. Đại từ làm tân ngữ của những cụm động từ 

Với nhiều cụm động từ thì một danh từ làm tân ngữ có thể ở giữa hay ở cuối cụm động từ. 

 Ví dụ:   Hand your paper in/Hand in your paper. 

Take your shoes off/Take off your shoes. 

Hang your coat up/Hang up your coat. 

Lưu ý: Một đại từ làm tân ngữ thì phải được đặt ở giữa cụm động từ 

Ví dụ:   Hand them in. 

   Take them off. 

   Hang it up.

2.2. Các cách dùng của “it” 

 • “It” thông thường được dùng thay cho một vật hay một con vật mà chúng ta không biết giống của nó và đôi khi “it” dùng cho một em bé hay môt đứa nhỏ 

Ví dụ:   Where’s my map? It is on the table. 

Look at that bird. It always comes to my window. 

Her new baby is tiny. It only weighs 2 kilos. 

 • “It” có thể được dùng cho người ở những câu như là:

– Ann (on phone): Who is that?/Who is it? 

 Bill: It’s me 

– Is that Tom over there? No, it’s Peter. 

 • “It” được dùng trong các thành ngữ chỉ thời gian, khoảng cách, thời tiết, nhiệt độ, thủy triều: 

   Ví dụ:   – What time is it? It is for six. 

– What’s the date? It’s the third of March. 

– How far is it from your house to your school? – It’s about 2 km. 

– How long does it take to get there? It depends on how you go. 

– It is raining/snowing/freezing. 

– It’s high tide/low tide. 

 • “It/This” có thể tiêu biểu cho một cụm từ hay mệnh đề đã đề cập ở trước: 

Ví dụ: He smokes in bed, though I don’t like it. 

He suggested flying, but I thought it would cost too much. 

 • Cấu trúc: It + is + a period of time + since + Mốc thời gian/Mệnh đề (ở quá khứ) 

Ví dụ: It’s three years since I last saw him. 

= I haven’t seen him for three years. 

 • It dùng để mở đầu: 
 • It có thể mở đầu câu theo kiểu câu tách: 

Ví dụ:   – It was Peter who lent us the money. 

– It’s today that he’s going (not tomorrow). 

– It’s pilots that we need, not ground staff. 

– It’s they who came late. 

 • It is + adj + to + V 

Ví dụ:   – It is easy to criticize someone. 

= To criticize someone is easy. 

– It is better to be early. 

= To be early is better. 

 • find + it + adj + to + v 

Ví dụ:  – I often find it difficult to learn new words. 

= I often find that it is difficult to learn new words. 

– We found it impossible to get visas. 

 • It có thể dùng một cách tương tự như khi chủ ngữ của một câu là một mệnh đề: 

Ví dụ:   That prices will go up is certain. 

→ It’s certain that prices will go up. 

That he hasn’t phoned is odd. 

→ It’s odd that he hasn’t phoned. 

 • It cũng dùng như một chủ ngữ cho các động từ “seem, appear, look”: 

Ví dụ:   It seems that they know what they’re doing. 

It appears that there has been a mistake.

It looks like rain (= it looks as if it’s going to rain).

2.3. Tính từ và đại từ sở hữu

Tính từ sở hữu Đại từ sở hữu
My  Mine 
Your  Yours 
Our  Ours 
Their  Theirs 
His  His 
Her  Hers 
It  Its 

Lưu ý: it’s = it is; Hình thức tính từ sở hữu của “it” là its, chứ không phải là it’s 

Ví dụ: A happy dog wags its tail. 

 • Đại từ sở hữu thay cho tính từ sở hữu + danh từ 

Ví dụ: I have received my report. Have you received yours (= your report)? 

My report is better than yours. (= your report) 

This is their car. That car is theirs, too. 

Đại từ sở hữu thay thế cho tính từ sở hữu + danh từ mà ta không muốn nhắc lại. 

Tương tự: other + N = others 

Ví dụ:   I like Chelsea but other students like MU.

= I like Chelsea but others like MU. 

 • Để thêm sự nhấn mạnh, own (riêng) có thể được đặt sau tính từ sở hữu: my, your, his, … và sau one’s 

Ví dụ:   I have my own business. = I have a business of my own. 

        My own room 

         Her own idea  

– Own có thể là một tính từ như trên hay là một đại từ: a room of one’s own 

 • Ta dùng đại từ “one” khi muốn chỉ chung chung một người nào đó. 

Ví dụ: One must take care of one’s parents. 

⇒ one’s là tính từ sở hữu của đại từ one 

Lưu ý:  one of my friends = a friend of mine 

one of her sisters = a sister of hers

Xem thêm các bài viết liên quan khác tại đây nhé:

2.4. Đại từ phản thân

Chủ ngữ Tân ngữ Tính từ sở hữu Đại từ sở hữu Đại từ phản thân
Me  My  Mine  Myself  
You  You  Your  Yours  Yourself 
We  Us  Our  Ours  Ourselves 
They  Them  Their  Theirs  Themselves 
He  Him  His  His  Himself 
She Her  Her  Hers  Herself 
It  It  Its  Its  Itself 

Cách sử dụng của đại từ phản thân: 

a. Myself, yourself, v.v… được dùng như tân ngữ của một động từ khi chủ ngữ và tân ngữ cũng là một người

Ví dụ:   – She looks at herself in the mirror. 

– Tom and Ann blamed themselves for the accident. 

Lưu ý: Sẽ có sự thay đổi nghĩa nếu chúng ta thay đổi đại từ phản thân bằng đại từ tương hỗ “each other” 

Ví dụ:   Tom and Ann blamed each other. 

b. Đại từ phản thân dùng để nhấn mạnh

 • Đứng ngay sau từ muốn nhấn mạnh: 

Ví dụ: I myself wrote this book. 

 • Đứng cuối câu: 

Ví dụ: I wrote this book myself. 

Lưu ý: I wrote this book itself. 

  I want to meet Ms. Phuong herself (not her husband). 

Lưu ý: by oneself = alone = on one’s own 

Ví dụ: She wrote the report by herself. 

I’m on my own. = I’m alone.

2.5. Đại từ bất định 

Đại từ bất địnhĐại từ bất định
Đại từ bất định

a. Some: một vài 

Ví dụ:   – Some students like learning English. 

– We bought some bread for lunch. => Some là tính từ bất định. 

– There are ten apples on the table. Give me some => Some là đại từ bất định. 

Ví dụ: – Would you like some coffee? 

 • Some đứng trước danh từ số ít đếm được và có nghĩa là “nào đó”. 

Ví dụ: – Some man at the door wants to see you. 

Lưu ý: Sometimes, Some time & Some times 

 • Sometimes (adv): thỉnh thoảng 

Ví dụ: I sometimes watch TV. 

 • Some time: lúc nào đó 

Ví dụ: I’ll visit you again some time. 

 • Some times: một vài lần 

Ví dụ: I’ve watched this film some times. 

b. Any

 • Dùng trong câu phủ định và nghi vấn, 
 • Có thể đứng trước danh từ không đếm được lẫn danh từ đếm được số ít và số nhiều. 

Ví dụ: – I haven’t read any books by Charles Dickens. 

        – Do you know any French? 

 • ANY trong câu khẳng định, có nghĩa là “bất cứ”, mang ý nghĩa nhấn mạnh. 

Ví dụ: – Please phone me any day next week. 

       – I can do anything for you. 

c. No = Not any 

Là tính từ, đứng trước danh từ số ít lẫn số nhiều, và danh từ không đếm được.

Ví dụ: 

I don’t have any money. = I have no money. 

I didn’t have any money. = I had no money. 

Lưu ý: Cần chia động từ cho phù hợp: 

 • Nếu no/any + danh từ không đếm được/danh từ số ít thì chia động từ số ít; 

Ví dụ: – No example is relevant to this case. (No + Danh từ số ít) 

– There is no coffee. (No + danh từ không đếm được) 

 • Nếu no/any + danh từ đếm được số nhiều thì chia động từ số nhiều. 

Ví dụ: – No words can express my happiness. (No + Danh từ số nhiều) 

d. Not 

 • Là trạng từ, không thể đứng trước một danh từ 
 • Not + a + Danh từ đếm được số ít: không một 
 • Not + many/much + N: không nhiều 

Ví dụ: Not a student understands the lesson he’s just explained. 

Not many students understand the lesson he’s just explained 

Not much time left. 

They have not any friends in this city.

e. None 

 • Là đại từ, có nghĩa là no one, nothing… 
 • Có thể đứng trước danh từ đếm được số ít hoặc số nhiều, và danh từ không đếm được. 

Ví dụ: I have no apples. I had some last year but I had none this year. 

 • Cấu trúc: None of the + danh từ 

Ví dụ: – None of the guests want to stay there longer. 

    – None of the counterfeit money has been found. 

Một số trường hợp đặc biệt của any/some/none: 

 • any/some/none (Đại từ bất định) + of + the + N 

Ví dụ: – Some of my staff can speak Japanese. 

– Did any of your staff leave early yesterday? 

 • Hardly any: 

Ví dụ: I have hardly any free time. 

 • without any = with no: 

Ví dụ: I passed the exam without any difficulties. = I passed the exam with no difficulties.

 • Someone = somebody/something 
 • Anyone = anybody/anything + động 

No one (# None) = Nobody/nothing từ số ít 

Ví dụ: Someone at the door wants to see you. 

There is something I want to talk to you. 

Is there anyone/anybody home? 

I can do anything for you 

I do nothing on Sunday.

•  Có thể sử dụng sở hữu cách với những từ bất định trên 

      Ví dụ: Mr. James unintentionally took someone’s report. 

•  Có thể thêm từ “else” (nữa, khác) vào sau những từ bất định trên 

      Ví dụ: Do you want anything else? 

•  Có thể kết hợp “some, any, no” với từ “where”: somewhere, anywhere, nowhere 

      Ví dụ: I can’t find my wallet anywhere. 

= I can find my wallet nowhere. 

= Nowhere can I find my wallet. 

f. One – Another – The other;  Some – other/others – the others 

      Ví dụ: I have 4 pencils. One is red. Another is blue. Another is black. The other (pencil) is grey. 

      This pen doesn’t work. Can you give me another? 

      There are 12 members in my group. Some like MU. Other members/others like Chelsea.   The others like Liverpool. 

•  Other: là Tính từ, thường đứng trước danh từ số nhiều. 

     Ví dụ: Other people may disagree with your ideas. 

He was at the library with two other students. 

•  Others: là đại từ = Other + Noun(s) 

     Ví dụ: Some people drink beer. Other people/Others drink wine. 

•  The others: là đại từ = The other + Noun(s) 

     Ví dụ: I can’t do the 4th and the 5th questions, but have done all the others. 

Lưu ý các cách diễn đạt: 

•  from one……….to another 

     Ví dụ: Beggars travel from one city to another. 

•  On one hand,….. On the other hand……………. (Hay dùng trong viết luận) 

•  each other & one another 

•  each other: dùng khi chỉ có 2 người. 

     Ví dụ: Mary and Tom love each other 

•  one another: dùng khi có từ 3 người trở lên 

     Ví dụ: Through the Internet, people are discovering new ways to share relevant information with one another. 

•  Another còn có nghĩa là thêm nữa 

     Ví dụ: Would you like another cup of coffee? 

Đại từ trong tiếng AnhĐại từ trong tiếng Anh
Đại từ trong tiếng Anh

g. Both: cả hai 

•  Both + N (s,es) 

Ví dụ: Both students are clever. => Both là tính từ bất định 

•  Both of + the/these/those hay các sở hữu: 

Ví dụ: both of the students are clever. => Both là đại từ bất định 

• Both of + us/you/them: 

Ví dụ: Both of them are clever. 

•  Đại từ nhân xưng + both cũng có thể dùng được: 

Ví dụ: We both knew him.

They both like coffee. 

•   Both S1 and S2 + V Số nhiều 

      Ví dụ: Both the teacher and her student like Chelsea. 

It was both cold and wet. 

He is both an actor and a director. 

He both acts and directs 

h.  Each, every 

•  Each/Every + Nđ số ít + V Số ít 

Ví dụ: – Every/Each student needs to have a notebook => tính từ bất định 

       – Each of students needs to have a notebook => đại từ bất định 

Lưu ý: Each có thể đi sau danh từ 

 Ví dụ: – The students each need to have a notebook. 

Lưu ý: 

Everyone = Everybody/Everything + Vsố ít 

– All people = All the people + V Số nhiều 

i. All 

•  All + N số nhiều + V số nhiều (All là tính từ) 

Ví dụ: All students must do homework 

•  All of the + N số nhiều + V số nhiều (All là đại từ) 

Ví dụ: All of the students like my lessons. 

•  All of + đại từ nhân xưng: All of us = We all, All of you = you all 

Ví dụ: We all like apples = All of us like apples. 

 All of us are ready = We are all ready. 

 We are all waiting for you. 

k. Either, Neither 

•  Either/Neither +N 

Ví dụ: Trees grow on either side of the street. 

= both sides 

Neither student is good at maths. 

•  Either/Neither + of + the + N+ V số ít 

   Ví dụ: – Either of the students doesn’t understand my lesson. 

       – Neither of the students understands my lesson. 

•  Either………..or & Neither……….nor 

   Ví dụ:- He didn’t either phone or write to me. 

      – I bought a very expensive house but it is neither large nor bright.

Lưu ý: Động từ chia theo S2

 • Either + S1 + or + S2 
 • Neither + S1 + or + S2  
 • not only +S1 + but also + S2

l. Most, most of, almost 

•  Most + Nđđ số nhiều + V số nhiều 

   Ví dụ: Most students are afraid of history. 

         Most of the students are afraid of history. 

    ⇒  most students là hầu hết mọi học sinh 

    ⇒  most of the students: hầu hết các học sinh đó (đã xác định) phạm vi hẹp hơn most students. 

•  Almost: hầu hết, gần như + adj 

   Almost: suýt nữa + V 

       Ví dụ: Dinner is almost ready. 

He fell from the tree and almost broke his leg. 

Lưu ý: Nếu muốn dùng almost với danh từ thì phải có every, all…

 • Almost + every + Nđđ số ít
 • Almost everyone
  • tất cả: Động từ số ít

•  Almost + all of the + Nđđ số nhiều + V Số nhiều 

   Ví dụ: – Almost every student is afraid of history. 

– Almost all of the students are afraid of history. 

m. Mostly 

Là trạng từ của từ most, đứng trước động từ 

   Ví dụ: – We mostly go out on Sunday. 

       – We lost the game mostly because the goalkeeper was injured. 

n. Few/A few 

•  Few/A few + Nđđ số nhiều  

Ví dụ: Few people live to be 100 years old 

I have read a few books written by Charles Dickens. 

⇒  “Few” mang nghĩa tiêu cực là rất ít, hầu như không. 

⇒  “A few” mang nghĩa tích cực, có nghĩa là một vài 

•  A few là đại từ: 

   Ví dụ: Many people went there but a few survived. 

I knew a few of his friends. 

o. Little/A little 

•  Little/A little + N ko đđ + V số ít 

Ví dụ: We just have little time before the train leaves, so we can’t go for a drink. 

We have a little time before the train left. 

Let’s go for a drink.

⇒  “Little” mang nghĩa tiêu cực là rất ít, hầu như không. 

⇒  “A little” nghĩa xác định. 

•  Little/A little là đại từ 

    Ví dụ: He knows little about science. 

There was a lot of food, but I only ate a little.

3. Bài tập vận dụng

Bài tập: Choose the right word to fill in each of the following blank.

 1. You and Nam ate all of the ice cream by _______.

A. yourselves        B. himself       C. themselves       D. yourself

 1. What is _______your phone number?

A. you            B. your         C. yours           D. all are right

 1. Where are _______ friends now?

A. your            B. you          C. yours            D. A and B are right

 1. Here is a postcard from _______ friend Peggy.

A. me            B. mine         C. my               D. all are right

 1. She lives in Australia now with _______ family.

A. she            B. her          C. hers             D. A and b are right

 1.  _______ company builds ships.

A. He            B. His           C. Him             D. All are right

 1.  _______ children go to school in Newcastle.

A. They          B. Their         C. Them            D. Theirs

 1. Nam and Ba painted the house by _______.

yourself        B. himself       C. themselves        D. itself

 1. The exam _______ wasn’t difficult, but exam room was horrible.

A. himself        B. herself       C. myself           D. itself

 1. Never mind. I and Nam will do it _______.

A. herself         B. myself       C. themselves        D. ourselves

 1. You _______ asked us to do it.

A. yourselves      B. herself       C. myself           D. theirselves

 1. They recommend this book even though they have never read it _______.

A. yourself        B. himself        C. themselves         D. itself

Đáp án:

1. A         2. B         3. A        4. C         5. B      6. B         7. B         8.C         9. D        10. D      11. A      12. C

Hy vọng với những kiến thức bổ ích và bài tập mà tienganhduhoc.vn đã chia sẻ ở trên, các bạn đã nắm rõ các loại đại từ trong tiếng Anhcách sử dụng chúng. Nếu các bạn có thắc mắc gì về chủ điểm ngữ pháp này, hãy comment xuống dưới nhé.

Nguồn: https://tienganhduhoc.vn

Similar Posts

116 Comments

 1. Having read this I believed it was rather informative.

  I appreciate you finding the time and energy to put this
  content together. I once again find myself spending a lot of
  time both reading and commenting. But so what, it was still worthwhile!

 2. Do you mind if I quote a few of your posts as long as I provide credit and sources
  back to your webpage? My website is in the very same area of interest as
  yours and my users would truly benefit from some of the information you present here.
  Please let me know if this okay with you. Thanks a
  lot!

 3. Hi this is kind of of off topic but I was wanting to know if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with
  HTML. I’m starting a blog soon but have no coding experience so I wanted to get advice from someone with
  experience. Any help would be enormously appreciated!

 4. Terrific article! That is the type of info that should be shared across the web.

  Shame on Google for no longer positioning this submit upper!
  Come on over and talk over with my website . Thanks =)

 5. First of all I want to say awesome blog! I had a quick question which I’d like to ask
  if you don’t mind. I was interested to find out how you center yourself and clear your thoughts before writing.
  I’ve had a difficult time clearing my thoughts in getting my thoughts
  out there. I truly do take pleasure in writing however
  it just seems like the first 10 to 15 minutes tend to be wasted just
  trying to figure out how to begin. Any recommendations or tips?
  Thanks!

 6. I am really loving the theme/design of your weblog.
  Do you ever run into any web browser compatibility issues?
  A small number of my blog audience have complained
  about my website not operating correctly in Explorer but
  looks great in Firefox. Do you have any tips to help fix this issue?

 7. excellent publish, very informative. I’m wondering why the opposite experts of this sector do
  not realize this. You must continue your writing. I’m sure, you have a huge
  readers’ base already!

 8. Having read this I believed it was rather enlightening.
  I appreciate you finding the time and energy to put this informative article together.
  I once again find myself personally spending way too much time both reading and commenting.
  But so what, it was still worthwhile!

 9. I know this if off topic but I’m looking into starting my own blog and was curious what all is needed to
  get setup? I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty
  penny? I’m not very web smart so I’m not 100% sure.
  Any tips or advice would be greatly appreciated. Cheers

 10. I am really loving the theme/design of your website. Do you ever run into any internet browser compatibility issues?
  A few of my blog visitors have complained about my site not working correctly in Explorer but looks great in Firefox.
  Do you have any advice to help fix this issue?

 11. First off I would like to say great blog! I had a quick
  question which I’d like to ask if you don’t mind.
  I was interested to know how you center yourself and clear your mind prior to writing.
  I have had trouble clearing my thoughts in getting my thoughts out there.

  I truly do take pleasure in writing but it just seems like the first
  10 to 15 minutes are usually lost just trying to figure out how to begin.
  Any ideas or hints? Thanks!

 12. Just wish to say your article is as astonishing. The clearness in your post is just great
  and i could assume you’re an expert on this subject.
  Well with your permission allow me to grab your RSS feed to keep updated with forthcoming post.
  Thanks a million and please carry on the rewarding work.

 13. What’s Going down i’m new to this, I stumbled upon this I have discovered It
  absolutely helpful and it has helped me out loads.
  I’m hoping to contribute & aid different customers like its aided me.
  Good job.

 14. Hey there are using WordPress for your blog platform?
  I’m new to the blog world but I’m trying to get started and set up my own.
  Do you need any html coding knowledge to make your own blog?

  Any help would be greatly appreciated!

 15. Please let me know if you’re looking for a article author for your site.
  You have some really good posts and I think I would be a good asset.
  If you ever want to take some of the load off, I’d love to write some articles for your blog in exchange for a link
  back to mine. Please shoot me an email if interested.
  Kudos!

 16. I’m really enjoying the design and layout of your site. It’s
  a very easy on the eyes which makes it much more pleasant for me to come here and visit more often. Did you hire out a designer to
  create your theme? Excellent work!

 17. Heya i’m for the primary time here. I came across this
  board and I in finding It really useful & it helped me out a lot.
  I’m hoping to give something again and aid others such as you aided me.

 18. Wow that was unusual. I just wrote an extremely long comment but after I clicked submit my comment didn’t show up.
  Grrrr… well I’m not writing all that over again. Anyways,
  just wanted to say superb blog!

 19. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point.

  You definitely know what youre talking about, why waste your intelligence on just
  posting videos to your site when you could be giving us something informative
  to read?

 20. Hello! This is my first comment here so I just wanted to
  give a quick shout out and say I truly enjoy reading through your posts.
  Can you suggest any other blogs/websites/forums
  that deal with the same topics? Thanks a ton!

 21. you are really a excellent webmaster. The website loading velocity is incredible.
  It kind of feels that you are doing any distinctive trick.
  Moreover, The contents are masterpiece. you have performed
  a fantastic task in this topic!

 22. Hello, Neat post. There is an issue along with your web site in web explorer, may check this?
  IE still is the marketplace leader and a large element of folks will omit your excellent
  writing due to this problem.

 23. Hi! This is kind of off topic but I need some advice from an established
  blog. Is it very hard to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty quick.
  I’m thinking about making my own but I’m not sure
  where to begin. Do you have any tips or suggestions? Cheers

 24. I was curious if you ever thought of changing the page
  layout of your blog? Its very well written; I love what youve got to say.
  But maybe you could a little more in the way of content
  so people could connect with it better. Youve got an awful
  lot of text for only having 1 or 2 images. Maybe
  you could space it out better?

 25. I don’t even know how I finished up here, however I assumed this publish was once good.
  I do not realize who you might be but definitely you
  are going to a well-known blogger in case you aren’t already.
  Cheers!

 26. Hello! I understand this is sort of off-topic but I needed to ask.
  Does managing a well-established website such as yours take a lot of work?
  I’m brand new to operating a blog however I do write in my journal every day.

  I’d like to start a blog so I can easily share my personal experience and
  thoughts online. Please let me know if you have any kind of ideas or tips for brand
  new aspiring bloggers. Appreciate it!

 27. Fantastic site you have here but I was wanting to know if you knew of any user discussion forums that cover the same
  topics talked about in this article? I’d really like to be a part of community where I can get
  opinions from other experienced individuals that share the same interest.
  If you have any suggestions, please let me know.
  Many thanks!

 28. Hey there! This is kind of off topic but I need some help from an established blog.
  Is it very difficult to set up your own blog? I’m not
  very techincal but I can figure things out pretty fast.
  I’m thinking about setting up my own but I’m not sure where to start.
  Do you have any tips or suggestions? Appreciate it

 29. Oh my goodness! Amazing article dude! Thank you so much,
  However I am encountering issues with your RSS.
  I don’t know why I cannot subscribe to it.
  Is there anyone else having similar RSS problems? Anyone who knows the solution will you kindly respond?
  Thanks!!

 30. I’m curious to find out what blog platform you have been working with?
  I’m experiencing some minor security problems with my latest website
  and I’d like to find something more risk-free. Do you have any suggestions?

 31. Good day I am so delighted I found your webpage, I really found
  you by error, while I was browsing on Google for something else, Anyhow I am here now and would just like to say
  thanks a lot for a remarkable post and a all round enjoyable
  blog (I also love the theme/design), I don’t have time to
  read it all at the minute but I have bookmarked it and also included
  your RSS feeds, so when I have time I will be back to read much
  more, Please do keep up the awesome job.

 32. Magnificent items from you, man. I’ve remember your stuff previous to and you are just extremely great.
  I really like what you have got here, really like what you’re stating and the
  best way during which you assert it. You make it entertaining and
  you continue to care for to stay it wise. I cant wait to read far more from you.
  That is really a wonderful website.

 33. Hi there I am so delighted I found your weblog, I really found
  you by error, while I was browsing on Askjeeve for something
  else, Nonetheless I am here now and would just like to say thank
  you for a incredible post and a all round entertaining blog (I also
  love the theme/design), I don’t have time to read through it all
  at the moment but I have saved it and also included your RSS feeds, so when I have time I will be back to read
  much more, Please do keep up the superb job.

 34. continuously i used to read smaller articles or reviews that as well clear their
  motive, and that is also happening with this piece of writing which I am
  reading here.

 35. Heya terrific blog! Does running a blog like this take
  a large amount of work? I’ve virtually no understanding
  of coding however I was hoping to start my own blog in the near future.
  Anyway, should you have any recommendations or techniques for new blog owners please share.
  I understand this is off subject however I simply wanted to ask.
  Thanks a lot!

 36. Woah! I’m really digging the template/theme of this website.
  It’s simple, yet effective. A lot of times it’s very hard to get that “perfect balance” between superb usability and visual appearance.

  I must say you have done a amazing job with this.

  Additionally, the blog loads extremely quick for me on Firefox.
  Exceptional Blog!

 37. I’d like to thank you for the efforts you’ve put in writing this site.

  I really hope to check out the same high-grade blog posts from you in the future as well.
  In fact, your creative writing abilities has motivated
  me to get my own, personal blog now 😉

 38. I like the helpful information you provide on your
  articles. I’ll bookmark your blog and test once more
  right here regularly. I’m relatively certain I’ll be told many new stuff proper here!
  Good luck for the next!

 39. I’m not sure why but this web site is loading very slow for me.
  Is anyone else having this problem or is it a issue on my end?
  I’ll check back later on and see if the problem still exists.

 40. Great blog! Do you have any tips and hints for aspiring writers?
  I’m planning to start my own blog soon but I’m a little lost on everything.
  Would you suggest starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many choices out there that I’m totally overwhelmed ..
  Any tips? Many thanks!

 41. Aw, this was an incredibly good post. Taking
  a few minutes and actual effort to create a superb article… but what can I say… I procrastinate a lot and never manage to get nearly anything done.

 42. Magnificent beat ! I would like to apprentice while you amend your website,
  how can i subscribe for a blog web site? The account aided me a acceptable
  deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast offered bright
  clear idea

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *