Tải miễn phí bộ 570 từ vựng Academic Word List for IELTS bản chuẩn

Nếu bạn đang hoang mang vì không biết kiếm tài liệu về từ vựng ở đâu, nguồn nào thực sự uy tín để bổ sung vốn từ vựng thì đây chính là bài viết dành cho bạn đấy. Tienganhduhoc.vn đã chọn lọc dựa trên những từ thường xuất hiện trong Writing để gửi đến bạn 570 từ vựng Academic Word ngay sau đây. Hãy cùng nhau theo dõi nhé.

570 Từ vựng IELTS Academic (The Academic Word List)570 Từ vựng IELTS Academic (The Academic Word List)
570 Từ vựng IELTS Academic (The Academic Word List)

I. Bảng khái quát 570 từ vựng Academic Words

570 Từ vựng IELTS Academic (The Academic Word List) là tài liệu bổ sung từ vựng Academic hay về từ vựng được viết bởi Chuyên gia Averil Coxhead, Đại học Victoria ở Wellington, New Zealand. Để nắm được khái quát về cuốn sách, các bạn có thể xem sơ lược ngay sau đây:

Headwords Other words in the family. Definition
abandon abandoned, abandoning, abandonment,
abandons,
abandon
abstract abstraction, abstractions, abstractly,
abstracts,
abstract
academy academia, academic, academically, academics, academies, academy
access accessed, accesses, accessibility, accessible, accessing, inaccessible access
accommodate accommodated, accommodates,
accommodating, accommodation
accommodate
accompany accompanied, accompanies, accompaniment,
accompanying, unaccompanied
accompany
accumulate accumulated, accumulating, accumulation, accumulates accumulate
accurate accuracy, accurately, inaccuracy,
inaccuracies, inaccurate
accurate
achieve achievable, achieved, achievement,
achievements, achieves, achieving
achieve
acknowledge acknowledged, acknowledges, acknowledging, acknowledgement, acknowledgements acknowledge
acquire acquired, acquires, acquiring, 
acquisition, acquisitions
acquire
adapt adaptability, adaptable, adaptation, adaptations,
adapted, adapting, adaptive, adapts
adapt
adequate adequacy, adequately, inadequacies,
inadequacy, inadequate, inadequately
adequate
adjacent   adjacent
adjust adjusted, adjusting, adjustment, adjustments,
adjusts, readjust, readjusted, readjusting,
readjustment, readjustments, readjusts
adjust
administrate administrates, administration, administrations,
administrative, administratively, administrator, administrators
administrate
adult adulthood, adults adult
advocate advocacy, advocated, advocates, advocating advocate
affect affected, affecting, affective, affectively, affects, unaffected affect
aggregate aggregated, aggregates, aggregating, aggregation aggregate
aid aided, aiding, aids, unaided aid
albeit   albeit
allocate allocated, allocates, allocating, allocation,
 allocations
allocate
alter alterable, alteration, alterations, altered, altering,
alternate, alternating, alters, unalterable, unaltered
alter
alternative alternatively, alternatives alternative
ambiguous ambiguities, ambiguity, unambiguous,
unambiguously
ambiguous
amend amended, amending, amendment, amendments, amends amend
analogy analogies, analogous analogy
analyse analysed, analyser, analysers, analyses,
analysing, analysis, analyst, analysts, analytic,
analytical, analytically
analyse
annual annually annual
anticipate anticipated, anticipates, anticipating,
anticipation, unanticipated
anticipate
apparent apparently apparent
append appendix, appended, appends, appending,
appendices, appendixes
append
appreciate appreciable, appreciably, appreciated, appreciates,
appreciating, appreciation, unappreciated
appreciate
approach approachable, approached, approaches,
approaching, unapproachable
approach
appropriate appropriacy, appropriately, appropriateness,
inappropriacy, inappropriate, inappropriately
appropriate
approximate approximated, approximately, approximates,
approximating, approximation, approximations
approximate
arbitrary arbitrariness, arbitrarily arbitrary
area areas area
aspect aspects aspect
assemble assembled, assembles, assemblies, assembling, assembly assemble
assess assessable, assessed, assesses, assessing, assessment,
assessments, reassess, reassessed, reassessing,
reassessment, unassessed
assess
assign assigned, assigning, assignment, assignments, assigns,
reassign, reassigned, reassigning, reassigns,
unassigned
assign
assist assistance, assistant, assistants, assisted, assisting,
assists, unassisted
assist
assume assumed, assumes, assuming, assumption,
assumptions
assume
assure assurance, assurances, assured, assuredly, assures,
assuring
assure
attach attached, attaches, attaching, attachment,
attachments, unattached
attach
attain attainable, attained, attaining, attainment,
attainments, attains, unattainable
attain
attitude attitudes attitude
attribute attributable, attributed, attributes, attributing, attribution attribute
author authored, authoring, authors, authorship author
authority authoritative, authorities authority
automate automatic, automated, automates,
automating, automatically, automation
automate
available availability, unavailable available
aware awareness, unaware aware
behalf   behalf
benefit beneficial, beneficiary, beneficiaries,
benefited, benefiting, benefits
benefit
bias biased, biases, biasing, unbiased bias
bond bonded, bonding, bonds bond
brief brevity, briefed, briefing, briefly, briefs brief
bulk bulky bulk
capable capabilities, capability, incapable capable
capacity capacities, incapacitate, incapacitated capacity
category categories, categorisation, categorise, categorised,
categorises, categorising, categorizing
category
cease ceased, ceaseless, ceases, ceasing cease
challenge challenged, challenger, challengers, challenges,
challenging
challenge
channel channelled, channelling, channels channel
chapter chapters chapter
chart charted, charting, charts, uncharted chart
chemical chemically, chemicals chemical
circumstance circumstances circumstance
cite citation, citations, cited, citing, cites cite
civil   civil
clarify clarification, clarified, clarifies, clarifying, clarity clarify
classic classical, classics classic
clause clauses clause
code coded, codes, coding code
coherent coherence, coherently, incoherent, incoherently coherent
coincide coincided, coincides, coinciding, coincidence,
coincidences, coincident, coincidental
coincide
collapse collapsed, collapses, collapsible, collapsing collapse
colleague colleagues colleague
commence commenced, commences, commencement,
commencing, recommences, recommenced,
recommencing
commence
comment commentaries, commentary, commentator,
commentators, commented, commenting, comments
comment
commission commissioned, commissioner, commissioners,
commissioning, commissions
commission
commit commitment, commitments, commits,
committed, committing
commit
commodity commodities commodity
communicate communicable, communicated, communicates,
communicating, communication, communications,
communicative, communicatively, uncommunicative
communicate
community communities community
compatible compatibility, incompatibility, incompatible compatible
compensate compensated, compensates,
compensating, compensation, compensations,
compensatory
compensate
compile compilation, compilations, compiled,
compiles, compiling
compile
complement complementary, complemented, complementing,
complements
complement
complex complexities, complexity complex
component componentry, components component
compound compounded, compounding, compounds compound
comprehensive comprehensively comprehensive
comprise comprised, comprises, comprising comprise
compute computation, computational, computations,
computable, computer, computed, computerised,
computers, computing
compute
conceive conceivable, conceivably, conceived, conceives,
conceiving, inconceivable, inconceivably
conceive
concentrate concentrated, concentrates, concentrating, concentration concentrate
concept conception, concepts, conceptual,
conceptualisation, conceptualise, conceptualised,
conceptualises, conceptualising, conceptually
concept
conclude concluded, concludes, concluding, conclusion,
conclusions, conclusive, conclusively,
inconclusive, inconclusively
conclude
concurrent concurrently concurrent
conduct conducted, conducting, conducts conduct
confer conference, conferences, conferred,
conferring, confers
confer
confine confined, confines, confining, unconfined confine
confirm confirmation, confirmed, confirming, confirms confirm
conflict conflicted, conflicting, conflicts conflict
conform conformable, conformability, conformance,
conformation, conformed, conforming, conformist,
conformists, conformity, conforms, nonconformist,
nonconformists, nonconformity, non-conformist,
non-conformists, non-conformity
conform
consent consensus, consented, consenting, consents consent
consequent consequence, consequences, consequently consequent
considerable considerably considerable
consist consisted, consistency, consistent, consistently,
consisting, consists, inconsistencies,
inconsistency, inconsistent
consist
constant constancy, constantly, constants,
inconstancy, inconstantly
constant
constitute constituencies, constituency, constituent,
constituents, constituted, constitutes, constituting,
constitution, constitutions, constitutional,
constitutionally, constitutive, unconstitutional
constitute
constrain constrained, constraining, constrains,
constraint, constraints, unconstrained
constrain
construct constructed, constructing, construction,
constructions, constructive, constructs, reconstruct,
reconstructed, reconstructing, reconstruction,
reconstructs
construct
consult consultancy, consultant,
consultants, consultation, consultations,
consultative, consulted, consults, consulting
consult
consume consumed, consumer, consumers,
consumes, consuming, consumption
consume
contact contactable, contacted, contacting, contacts contact
contemporary contemporaries contemporary
context contexts, contextual, contextualise,
contextualised, contextualising, uncontextualised
context
contract contracted, contracting, contractor,
contractors, contracts
contract
contradict contradicted, contradicting, contradiction,
contradictions, contradictory, contradicts
contradict
contrary contrarily contrary
contrast contrasted, contrasting, contrastive, contrasts contrast
contribute contributed, contributes, contributing,
 contribution, contributions, contributor,
contributors
contribute
controversy controversies, controversial, controversially,
uncontroversial
controversy
convene convention, convenes, convened, convening,
conventional, conventionally, conventions,
unconventional
convene
converse conversely converse
convert conversion, conversions, converted, 
convertible, converting, converts
convert
convince convinced, convinces, convincing,
convincingly, unconvinced
convince
cooperate cooperated, cooperates, cooperating,
cooperation, cooperative, cooperatively,
co-operate, co-operated, co-operates,
co-operation, co-operative, co-operatively
cooperate
coordinate coordinated, coordinates,
coordinating, coordination, coordinator,
coordinators, co-ordinate, co-ordinated,
co-ordinates, co-ordinating, co-ordination,
co-ordinator, co-ordinators
coordinat

Ngoài ra, các bạn nên bổ sung thêm từ vựng từ các bài viết liên quan sau:

II. Tài liệu chi tiết về 10 nhóm từ thông dụng

570 IELTS Academic words nhóm 1

570 IELTS Academic words nhóm 2

570 IELTS Academic words nhóm 3

570 IELTS Academic words nhóm 4

570 IELTS Academic words nhóm 5

570 IELTS Academic words nhóm 6

570 IELTS Academic words nhóm 7

570 IELTS Academic words nhóm 8

570 IELTS Academic words nhóm 9

570 IELTS Academic words nhóm 10

III. Link tải 570 IELTS Academic words miễn phí

Download 10 file tài liệu tại đây nhé: Tải 570 IELTS Academic words miễn phí ngay

Hy vọng bài viết trên sẽ hữu ích với các bạn. Và nên nhớ rằng, chỉ học thuộc lòng là chưa đủ, các bạn cần học và sử dụng 570 từ vựng IELTS Academic khổng lồ này một cách thường xuyên để những từ vựng ấy thành của mình. Để dễ dàng chinh phục mốc điểm tiếng Anh cao hơn nhé. Chúc các bạn thành công!

Similar Posts

5 Comments

  1. Hello, i read your blog occasionally and i own a similar one
    and i was just wondering if you get a lot of spam comments?
    If so how do you prevent it, any plugin or anything
    you can recommend? I get so much lately it’s driving me insane so any assistance is very much appreciated.

    Have a look at my blog: vpn special code

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *