Soạn bài Dùng cụm chủ vị để mở rộng câu ngắn gọn hay nhất lớp 7

Chúng ta đã từng được học một cách để mở rộng câu là thêm trạng ngữ cho câu. Ngoài ra, còn một cách để mở rộng câu khác đó là dùng cụm chủ vị. Vậy thế nào là dùng cụm chủ vị để mở rộng câu? Có mấy trường hợp dùng cụm chủ vị để…