Soạn bài: Chuẩn mực sử dụng từ ngắn gọn lớp 7

Trong tất cả các bài viết, sử dụng các phương thức như biểu cảm, miêu tả tự sự hay nghị luận thì yếu tố quan trọng không thể không coi trọng và chú ý khi viết đó là Chuẩn mực sử dụng từ. Chuẩn mực sử dụng từ được hiểu là các từ được sử…