Soạn bài: Số từ và lượng từ (siêu ngắn) – Ngữ văn lớp 6

1.

2. Từ đôi trong câu a không phải là số từ vì nó là danh từ chỉ đơn vị và đứng sau số từ, số từ bổ nghĩa cho từ đôi

Từ đôi không không mang đặc điểm của số từ.

3. Một số từ như: mớ, đàn, tá,cặp, chục,vạn, nắm….

1. – Giống: Đều bổ sung nghĩa cho danh từ và cụm danh từ, Đứng trước danh từ

– Khác : Chỉ số lượng của sự vật

2

– Lượng từ chỉ ý nghĩa toàn thể: cả, tất cả, tất thảy….

– Lượng từ chỉ ý nghĩa tập hợp hay phân phối: các, những, mọi, mỗi, từng…

Xem thêm:   Soạn bài: Bài kiểm tra tổng hợp cuối học kì 1

Bài 1 (trang 129 Ngữ Văn 6 Tập 1):

– Các số từ: Một, hai ba, bốn, năm

– Ý nghĩa:

     + Số từ chỉ số lượng: một, hai, ba, năm (sao vàng năm cánh rộng hồn quanh)

     + Số từ chỉ số thứ tự:bốn (canh bốn) , năm (canh năm)

Bài 2 (trang 129 Ngữ Văn 6 Tập 1):

– Trăm, ngàn, muôn là các lượng từ nhưng chỉ số lượng không chính xác mà nó chỉ số lượng nhiều, rất nhiều.

Bài 3 (trang 129 Ngữ Văn 6 Tập 1):

a. Từng mang nghĩa lần lượt, theo trình tự.

Xem thêm:   Soạn bài: Luyện tập kể chuyện tưởng tượng (siêu ngắn) - Ngữ văn lớp 6

b. Từ mỗi tách riêng từng cá thể trong một tập hợp.

Bài 4 (trang 129 Ngữ Văn 6 Tập 1):

Chính tả nghe viết.

Viết một bình luận

Call Now Button