Soạn bài Luyện tập sử dụng từ ngữ ngắn gọn lớp 7 hay nhất

Việc sử dụng từ ngữ là điều vô cùng quan trọng trong cả văn nói lẫn văn viết, nhất là trong văn viết, sử dụng từ sao cho đúng chính tả lại càng quan trọng. Nhưng việc này thì lại không hề dễ bởi âm tiếng việt có rất nhiều những từ có âm đọc gần giống nhau nhưng chữ viết khác nhau hoàn toàn và chỉ cần nhẫm lần là có thể biến đổi hoàn toàn ý nghĩa của từ và câu. Sai lầm này rất nguy hiểm và càng cần sửa chữa nhiều khi càng lên lớp trên. Muốn sửa lỗi này thì việc đầu tiên cần làm đó là rà soát lại xem bản thân đã sai những lỗi chính tả gì để kiểm soát lỗi ấy. Sau đây là bài Soạn Luyện tập sử dụng từ ngữ ngắn gọn lớp 7 để giúp các bạn rà soát lại những từ hay nhầm lẫn và sửa chữa thật tốt chúng. Hướng dẫn Soạn bài Luyện tập sử dụng từ ngữ ngắn gọn lớp 7 hay nhất tại wikihoc.com để các bạn tham khảo

Các bài soạn trước đó:

  • Soạn bài Sài Gòn tôi yêu ngắn gọn lớp 7
  • Soạn bài Mùa xuân của tôi ngắn gọn lớp 7

Soạn bài Luyện tập sử dụng từ ngữ ngắn gọn lớp 7

Câu 1- SGK/ 179 văn 7 tập 1

Ghi lại những từ dùng sai:

Từ dùng sai âm, sai chính tả

Cách sửa

Ruột già

Ruột rà

Sâu sắt

Sâu sắc

Son sắt

Son sắc

Giàn ý

Dàn ý

Chuyền miệng

Truyền miệng

Xáo rỗng

Sáo rỗng

Ngọt sắc

Ngọt sắt

Xúc tích

Súc tích

Chúc chắc

Trúc trắc

Dúm gió

Rúm ró

Soành sĩnh

Xoành xĩnh

Xầu riêng

Sầu riêng

Xính lễ

Sính lễ

Chỗ chũng

Chỗ trũng

Chỗ chống

Chỗ trống

Kiểu giáng

Kiểu dáng

Chân trọng

Trân trọng

Con Tum

Kon Tum

Cảm súc

Cảm xúc

Súc động

Xúc động

Sôn sao

Xôn sao

Da quyến

Gia quyến

Rồn rập

Dồn dậo

Chấn áp

Trấn áp

Sác suất

Xác suất

Câu 2- SGK/ 179 văn 7 tập 1

Tìm những lỗi sai và sủa lại trong bài văn của bạn cùng lớp.

Các bài soạn tiếp theo:

  • Soạn bài Ôn tập tác phẩm trữ tình ngắn gọn lớp 7
  • Soạn bài Ôn tập phần Tiếng Việt ngắn gọn lớp 7

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *