Soạn bài Đặc điểm của văn nghị luận ngắn gọn hay nhất lớp 7

Văn nghị luận luôn là một trong những dạng văn bản, thể loại văn bản rất quan trọng, đóng vai trò quan trọng trong cả quá trình tiếp nhận bộ môn ngữ văn cũng như trong đời sống hàng ngày. Vì vậy àm nắm vững được đặc điểm của thể loại văn nghị luận cũng là một mục tiêu chúng ta cần đạt tới nếu muốn học tốt bộ môn ngữ văn. Tuy nhiên dướng như chúng ta hầu như ai cũng mông lung về lĩnh vực kiến thức này. Trong chương trình ngữ văn 7 tập 2 lần này chúng ta may mắn được tiếp xúc tìm hiểu đặc điểm văn nghị luận. Dưới đây mình sẽ hướng dẫn các bạn soạn bài Đặc điểm của văn nghị luận ngắn gọn. Việc soạn bài là bước chuẩn bị nên có. Hướng dẫn Soạn bài Đặc điểm của văn nghị luận ngắn gọn lớp 7 để các bạn tham khảo và chuẩn bị thật tốt

Các bài soạn trước đó:

  • Soạn bài Tục ngữ về con người và xã hội ngắn gọn lớp 7
  • Soạn bài Rút gọn câu ngắn gọn lớp 7

SOẠN BÀI ĐẶC ĐIỂM CỦA VĂN NGHỊ  LUẬN NGẮN GỌN LỚP 7

I. Luận điểm, luận cứ và lập luận

1. luận điểm

Luận điểm chính: cần tạo thói quen tốt trong đời sống. Được đưa ra dưới dạng một khẩu hiệu (nhan đề). Luận điểm được cụ thể trong caua” mọi người Việt Nam…viết chữ quốc ngữ”

=> vài trò: thể hiện quan điểm, tư tưởng bài văn đề cập

2. Luận cứ

Vai trò luận cứ trong văn bản: cơ sở cho luận điểm, tạo sức thuyết phục. Muốn vậy luận cứ phải chân thực, tiêu biểu

3. Lập luận

Trình từ lập luận văn bản: lí do – mục đích – phương pháp. Thứ tự vậy tạo sự chặt chẽ, giàu sức thuyết phục.

II. Luyện tập bài Đặc điểm của văn nghị luận

Trong bài văn “cần tạo ra thói quen tốt trong đời sống xã hội”:

  • Luận điểm: cần tạo ra thói quen tốt trong đời sống xã hội

  • Luận cứ: thói quen tốt và thói quen xấu tồn tại trong xã hội

  • Lập luận: phân tích tác hại -> đưa ra lời nhắc nhở

Các bài soạn tiếp theo:

  • Soạn bài Đề văn nghị luận và việc lập ý cho bài văn nghị luận ngắn gọn lớp 7
  • Soạn bài Tinh thần yêu nước của nhân dân ta ngắn gọn lớp 7

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *