(Reported Speech) câu trực tiếp & gián tiếp chi tiết

Bài tập viết chuyển từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp rất phổ biến trong những đề thi tiếng Anh. Chính vì vậy nếu bạn còn đang hoang mang về cách sử dụng và chuyển đổi câu gián tiếp và câu trực tiếp hãy tham khảo ngay bài viết dưới đây.

Trong bài viết này, hocsinhgioi sẽ cung cấp cho các bạn kiến thức đầy đủ và chi tiết nhất về câu trực tiếp và câu gián tiếp trong tiếng Anh.

1. Khái niệm câu trực tiếp, câu gián tiếp trong tiếng Anh

Trước khi đi vào cách chuyển đổi từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp chúng ta cần phải nắm vững khái niệm để phân biệt rõ 2 dạng câu này.

Khái niệm câu trực tiếp và câu gián tiếp
Khái niệm câu trực tiếp và câu gián tiếp

Dưới đây là khái niệm và ví dụ của câu trực tiếp và câu gián tiếp để bạn dễ học

1.1. Lời nói trực tiếp (direct speech)

Lời nói trực tiếp (direct speech): là nói chính xác điều người nào đó diễn đạt (còn gọi là trích dẫn). Lời của người nói sẽ được đặt dưới dấu ngoặc kép.

Ví dụ

She said: ”The exam is difficult”. (Cô ấy nói: “Bài kiểm tra này khó”)

1.2. Lời nói gián tiếp (indirect speech)

Lời nói gián tiếp – câu tường thuật (indirect speech): Là thuật lại lời nói của một người khác trong dạng gián tiếp, không sử dụng dấu ngoặc kép.

Ví dụ: Hoa said, ”I want to go home”

->Hoa said she wanted to go home là câu gián tiếp (indirect speech)

2. Phân biệt câu trực tiếp – câu gián tiếp trong tiếng Anh

 • Câu trực tiếp (direct speech) là câu nói của người nào đó được trích dẫn lại nguyên văn và thường được để dưới dấu ngoặc kép (“…”).

​Ví dụ: “I love shopping”, Sam said.

(Sam ấy đã nói “Tôi yêu mua sắm”)

 • Câu gián tiếp (indirect/reported speech) là câu tường thuật lại lời nói của người khác theo ý của người tường thuật mà ý nghĩa không thay đổi.

​Ví dụ: Sam said that she loved shopping.

(Sam đã nói cô ấy yêu mua sắm)

3. Cách chuyển đổi câu trực tiếp thành gián tiếp trong tiếng Anh

​Để chuyển câu trực tiếp sang câu gián tiếp, chúng ta chỉ cần ghép nội dung tường thuật vào sau động từ tường thuật và thực hiện những biến đổi sau

Nguyên tắc cần nhớ khi chuyển từ câu trực tiếp sang gián tiếp

 • Đổi ngôi, đổi tân ngữ
 • Lùi thì
 • Đổi cụm từ chỉ thời gian, nơi chốn

3.1. Cách lùi thì của câu

​Nếu động từ tường thuật (reporting verb) của câu tại thì quá khứ thì phải lùi động từ chính về quá khứ một bậc khi chuyển từ lời nói trực tiếp (direct speech) sang lời nói gián tiếp (indirect/reported speech) theo quy tắc sau

STT Câu trực tiếp Câu gián tiếp
1 Hiện tại đơn Quá khứ đơn
2 Hiện tại tiếp diễn Quá khứ tiếp diễn
3 Hiện tại hoàn thành Quá khứ hoàn thành
4 Hiện tại hoàn thành tiếp diễn Quá khứ hoàn thành tiếp diễn
5 Quá khứ đơn Quá khứ hoàn thành
6 Quá khứ tiếp diễn Quá khứ hoàn thành tiếp diễn
7 Quá khứ hoàn thành Quá khứ hoàn thành tiếp diễn
8 Quá khứ hoàn thành tiếp diễn Quá khứ hoàn thành tiếp diễn
9 Tương lai đơn giản Tương lai đơn trong quá khứ
(would/shoud)
10 Tương lai gần Tương lai gần trong quá khứ
(was/were going to)
11 Tương lai tiếp diễn Tương lai tiếp diễn trong quá khứ
12 Tương lai hoàn thành Tương lai hoàn thành
13 Tương lai hoàn thành tiếp diễn Tương lai hoàn thành tiếp diễn trong
quá khứ
Cách lùi thì từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp
Cách lùi thì từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp

Một số trường hợp đặc biệt không lùi thì khi chuyển từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp

 • Sự thật, sự việc luôn luôn đúng

“The earth moves round the sun” he said. –> He said that the earth moves round the sun.

 • Nếu động từ tường thuật (reporting verb) chia ở các thì hiện tại

Chúng ta giữ nguyên thì của động từ chính và các trạng từ chỉ nơi chốn cũng như trạng từ chỉ thời gian trong câu trực tiếp khi chuyển sang gián tiếp.

​Ví dụ: He says: “I’m going to New York next week.”

-> He says he is going to New York next week.

Ví dụ: ​“If I were you, I would leave here” he said.

->​He said that if he were me, he would leave there.

Ví dụ: “I wish I lived in Da Nang”, he said.

​-> He said he wished he lived in Da Nang.

​Ví dụ: “It’s time he woke up”, she said.

-> ​She said it was time he woke up.

 • ​​Would/ should/ ought to/ had better/ used to không chuyển
Trường hợp đặc biệt khi chuyển từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp
Trường hợp đặc biệt khi chuyển từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp

​Ví dụ: “You’d better work hard” he said

-> ​He said that I had better work hard.

3.2. Biến đổi đại từ, tân ngữ và tính từ sở hữu

STT Câu trực tiếp Câu gián tiếp
1 I He/She
2 We They
3 You He/She/I/They
4 me him/her
5 us them
6 you him/her/me/them
7 myself himself/herself
8 ourselves ourselves
9 yourself himself / herself / myself
10 yourselves themselves
11 my his / her
12 our their
13 your his / her / my/ their

​3.3. Biến Đổi 1 Số Động Từ Khuyết Thiếu

STT Câu trực tiếp Câu gián tiếp
1 Can Could
2 May Might
3 Must Had to
4 Will Would
5 Shall Should

3.4. Biến Đổi Một Số Trạng Từ Chỉ Thời Gian, Nơi Chốn

Chuyển đổi những trạng từ chỉ thời gian và nơi trốn là những lỗi các bạn học sinh hay mắc phải nhất. Hãy tham khảo bảng chuyển đổi dưới đây để tránh những lỗi chuyển đổi này nhé.

STT Câu trực tiếp Câu gián tiếp
1 Here There
2 This That
3 These Those
4 Today That day
5 Tonight That night
6 tomorrow The next day/ The following day
7 Next week The following week
8 Yesterday The day before/ The previous day
9 Last week The week before/ The previous week
10 The day after tomorrow In 2 days’ time
11 The day before yesterday Two days before
12 Now Then
13 Ago Before 

4. Câu Trần Thuật Gián Tiếp Trong Tiếng Anh

​Khi biến đổi câu trần thuật từ trực tiếp sang gián tiếp, chúng ta dùng một số động từ tường thuật: say (that), tell sb (that)

Câu trần thuật
Câu trần thuật

​Thực hiện một số biến đổi thiết yếu về đại từ, tân ngữ, tính từ sở hữu,…và lùi thì nếu động từ tường thuật chia tại thì quá khứ.

S + said /said to sb that/ told sb that + Clause

​Ví dụ 1: “I am going to buy this house next month”, she said.

​-> She said that she was going to buy that house the following month.

Ví dụ 2: ​“I am going to buy this house next month”, she said.

-> ​She said that she was going to buy that house the following month.

GỢI Ý: Một số bài viết có thể bạn sẽ quan tâm:

5. Câu Hỏi Gián Tiếp Trong Tiếng Anh

​5.1. Câu Hỏi Yes/No

​ Động từ tường thuật sử dụng: ask, wonder, want to know

​Thêm if/whether sau động từ tường thuật

S + asked (sb) / wondered / wanted to know + if/whether + Clause

Ví dụ: “Do you love camping?, Nam asked.

-> ​Nam asked me if I loved camping.

Chú ý: Nếu trong câu trực tiếp có từ “or not” thì trong câu gián tiếp bắt buộc dùng “whether”.

​Ví dụ: “Does Lan like apple or not?”, he asked.

-> ​He wondered whether Lan liked apple or not.

​5.2. Câu Hỏi Wh-Questions

​Động từ tường thuật thường sử dụng: ask, wonder, want to know

​Sau động từ tường thuật là từ để hỏi và mệnh đề (lùi thì nếu cần thiết) không đảo ngữ

S+ asked (sb) / wondered/ wanted to know + Wh-word + S+ V (thì)

​Ví dụ: “How do you go to school?”, my teacher asked.

-> ​My teacher wanted to know how I went to school.

​6. Câu Mệnh Lệnh Gián Tiếp Trong Tiếng Anh

Câu khẳng định

S + asked/ told/ required/ requested/ demanded + O + to V

​Ví dụ: ​“Turn down the music, please.”, he said.

-> ​He told us to turn down the music

​Câu phủ định

S + asked/ told/ required/ requested/ demanded + O + not + to V

​Ví dụ: “Don’t smoke in this room.”, she said to Nam.

-> ​She told Nam not to smoke in that room.

Câu mệnh lệnh

Khi câu trực tiếp mang nghĩa ra lệnh, ta dùng động từ tường thuật order

Order sb to do st

​Ví dụ: He said to me angrily: “Go out!”

-> ​He ordered me to go out.

7. Cách chuyển đổi câu gián tiếp cơ bản

Trong tiếng Anh có rất nhiều những mẫu câu riêng nên tùy từng mẫu câu sẽ có cách chuyển từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp khác nhau.

Mẫu câu cơ bản chuyển từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp
Mẫu câu cơ bản chuyển từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp

Dưới đây là cách chuyển đổi những mẫu câu cơ bản từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp.

Cách chuyển đổi 1

Câu bị động có thể sử dụng những động từ: agree (đồng ý), refuse (từ chối), offer (đề nghị), promise (hứa), threaten (đe dọa) để tường thuật lại ý nghĩa của câu chủ động

Cấu trúc

S + agree/refuse/offer/promise/threaten/ +to V 

Ví dụ

 • “All right, I’ll help you” he said. –> He agreed to help me.
 • “ Oh, no, I won’t come to your party”, he said. –> He refused to come to my party.
 • “I’ll look for the cat for you tomorrow if you like” he said. –> He offered to look after the cat for me the next day if I liked.
 • “I’ll visit your parents when I arrive there”, he said –> He promised to visit my parents when he arrived there.
 • “I’ll sell the TV set if you keep on watching it all day”, said the father –> the father threatened to sell the TV set if he kept on watching it all day

Cách chuyển đổi 2

Câu bị động có thể sử dụng những động từ: accuse …of (buộc tội), admit (thừa nhận), apologise for (xin lỗi), deny (từ chối), insist on (khăng khăng) để tường thuật lại câu chủ động

Cấu trúc

S + accuse/admit/apologise/deny/insist on + V-ing

Ví dụ

 • “You stole the jewels.” said the inspector –> the inspector accused her of stealing the jewels.
 • “I’ve made the wall dirty.” said one student. –> One student admitted making the wall dirty.
 • “I’m sorry I’m late.” she said. –> She apologized for being late.
 • “No, we didn’t enter the garden.” said the boy. –> the boy denied entering my garden.
 • “Certainly, I’ll buy that car for you”, said he. –> He insisted on buying me that car.

Cách chuyển đổi 3

Say to somebody + a statement –> told somebody + that + clause

Ví dụ: “I’ve finished all my homework”, he said to me.

–> He told me that he had finished all his homework.

Cách chuyển đổi 4

Say + a statement –> said that + clause

Ví dụ: “I’m going to Hanoi tomorrow”, he said.

–> He said that he was going to Hanoi the next day.

Cách chuyển đổi 5

Statement with command, request, advice, invitation, offer –> advise, ask, beg, encourage, invite, order, tell, warn, remind…

Ví dụ

 • “You’d better hurry”, he said. –> He advised me to hurry.
 • “Post the letter for me, will you?”he said. –> He asked me to post the letter for him.
 • “Make another try, please”, he said. –> He encouraged me to make another try
 • “Don’t drive too fast”, he said. –> He warned me not to drive too fast.
 • “Remember to close the door”, he said. –> He reminded me to close the door.
 • “Don’t forget to come at 6 a.m tomorrow”, he said. –> He reminded to come at 6 a.m the next day.

Cách chuyển đổi 6

Questions with “shall I…”
 • About future event (sự kiện trong tương lai)

Ví dụ: “Shall we attend the meeting tomorrow”, she said.

–>She asked if they would attend the meeting the next day

 • Request for instruction or advice (Lời hướng dẫn hoặc lời khuyên)

Ví dụ: “Shall I read it, mother?” ha said.

–> He asked his mother if he should read it.

 • Offer to do something

Ví dụ: “Shall we bring you some new books?” she said.

–> She offered to bring me some new books.

 • Suggest to do something

Ví dụ: “Shall we go to the cinema tonight”, he said.

–> He suggested going to the cinema that night.

Cách chuyển đổi 7

Questions with “Will you, would you, could you…?” (yêu cầu, đề nghị, mời)–> offer, invite, order, ask, told.

Ví dụ

 • “ Will you come to my party tomorrow?” he said. –> He invited me to come to his party the next day.
 • “Could you get ready at 6p.m tonight?” he said. –> He told/asked me to get ready at 6p.m that night.
 • “Would you like some cigarettes?” he said. –> He offered me some cigarettes.
 • “Will you shut your mouth?” he said. –> He ordered me to shut my mouth.

Cách chuyển đổi 8

 • Let’s do…–> suggest + V-ing (nếu bao gồm cả người nói thực hiện hành động)
 • Let’s do…–> suggest + that S should do…(có thể bao gồm hoặc không bao gồm người nói thực hiện hành động)

Ví dụ 1: “Let’s go to the cinema tonight”, he said.

–> He suggested going to the cinema that night.

–> He suggested that they should go to the cinema that night

 • Yes, let’s do…–> agree
 • No, let’s not do… –> be against the idea.

Ví dụ: “No, let’s not” said the father.

–> The mother suggested eating out that night and the son agreed but the father was against the idea.

Cách chuyển đổi 9

Câu cảm thán trong lời nói gián tiếp

What + a + noun/how + adj–> said that + clause

Những động từ có thể sử dụng trong câu gián tiếp

 • Gave an exclamation of delight (vui mừng, tán thưởng)
 • Disgust (phẫn nộ)
 • Honor (sợ)
 • Surprise (ngạc nhiên)

Ví dụ 1: “How beautiful the picture is”, he said.

–> He said that the picture was beautiful (He gave an exclamation of delight.)

Ví dụ 2: “What a dirty kitchen!” she said.

–> She said that the kitchen was dirty. (She gave an exclamation of disgust.)

Ví dụ 3: “How wonderful”, he said.

–> He said that it was wonderful. (He gave an exclamation of surprise.)

Cách chuyển đổi 10

“Yes/no” –> subject + trợ động từ

Ví dụ 1: “Have you finished your homework?”he said. “Yes”, she said

–> He asked her if she had finished her homework and she said she had.

Ví dụ 2: “Are you ready for the exam?” he said. “No”, she said.

–> He asked if she was ready for the exam and she said she wasn’t.

Cách chuyển đổi 11

“Thank”–> subject + thanked
Cách chuyển đổi với Congratulation
Cách chuyển đổi với Congratulation

Ví dụ 1: “Would you like to have dinner with me tonight?”, he said. “thank you, I’d love to” she said.

–> He invited her to have dinner with him that night. She thanked him and said she would love to.

Ví dụ 2: “Good luck”, he said

–> He wished me luck.

Ví dụ 3: “Congratulation!”, he said

–> He congratulated me.

Các bài viết về từ vựng tiếng Anh đáng chú ý

8. Bài tập về câu trực tiếp và câu gián tiếp trong tiếng Anh

Bài tập 1

Chuyển các câu sau sang câu gián tiếp

 1. He said, “I like this song.”
 2. “Where is your sister?” she asked me.
 3. “I don’t speak Italian,” she said.
 4. “Say hello to Jim,” they said.
 5. “The film began at seven o’clock,” he said.
 6. “Don’t play on the grass, boys,” she said.
 7. “Where have you spent your money?” she asked him​.
 8. “I never make mistakes,” he said.
 9.  “Does she know Robert?” he wanted to know.
 10. “Don’t try this at home,” the stuntman told the audience.
 11. “I often have a big hamburger.”, Benjamin says.
 12. “If I were you, I’d stop taking tranquizllers. They won’t be good for you health in the long run,” I said.
 13. Frank: “How much pocket money does Lisa get?”
 14. “Don’t touch that wire, will you,” said the mother.
 15. Patricia: “My mother will celebrate her birthday next weekend.”
 16.  “I’m sorry I’m late,” he said.
 17. “Shall I do the cleaning up for you?” he said.
 18. “If I were you, I would buy that book ”, she said.
 19. “Why don’t we go to the cinema tonight?” he said.
 20. “Would you like to come to my birthday party next Saturday?” she said.
 21. “Let’s go swimming this Sunday”, he said.
 22. “ Shall I carry the bag for you?” he said.
 23. “What a beautiful dress!” she said.
 24. “How ugly!” he said.
 25. “Remember to lock the door” she said.

Đáp án bài tập 1

 1. He said he liked that song.
 2. She asked me where my sister was.
 3. She said that she didn’t speak Italian.
 4. They asked me to say hello to Jim.
 5. He said the film had began at seven o’clock.
 6. She told the boys not to play on the grass.
 7. She asked him where he had spent his money.
 8. He said he never made mistakes.
 9. He wanted to know if she knew Robert.
 10. The stuntman advised the audience not to try that at home.
 11. Benjamin says that he often has a big hamburger.
 12. I advised her to stop taking tranquillizers and explained that they wouldn’t be good for her health in the long run.
 13. Frank asked how much pocket money Lisa got.
 14. The mother warned the child not to touch the wire.
 15. Patricia said that her mother would celebrate her birthday the following weekend.
 16. He apologized for being late.
 17. He offered to do the cleaning up for me.
 18. She advised me to buy that book.
 19. He suggested going to the cinema that night.
 20. She invited me to come to her birthday party the following Saturday.
 21. He suggested going swimming that Sunday.
 22. He offered to carry the bag for me.
 23. She complimented me on my beautiful dress.
 24. He said/exclaimed that it was ugly.
 25. She reminded me to lock the door.

Bài tập 2

Viết lại các câu sau

1. “Where is my umbrella?” she asked.

She asked……………………………………….………………….

2. “How are you?” Martin asked us.

Martin asked us………………………………………….……………….

3. He asked, “Do I have to do it?”

He asked……………………………………….………………….

4. “Where have you been?” the mother asked her daughter.

The mother asked her daughter………………………………………………………….

5. “Which dress do you like best?” she asked her boyfriend.

She asked her boyfriend…………………………………………………………..

6. “What are they doing?” she asked.

She wanted to know……………………………………….…………………

7. “Are you going to the cinema?” he asked me.

He wanted to know………………………………………..…………………

8. The teacher asked, “Who speaks English?”

The teacher wanted to know………………………………………..…………………

9. “How do you know that?” she asked me.

She asked me………………………………………….……………….

10. “Has Caron talked to Kevin?” my friend asked me.

My friend asked me………………………………………….……………….

Đáp án bài tập 2

 1. She asked where her umbrella was.
 2. Martin asked us how we were.
 3. He asked if he had to do it.
 4. The mother asked her daughter where she had been.
 5. She asked her boyfriend which dress he liked best.
 6. She wanted to know what they were doing.
 7. He wanted to know if I was going to the cinema.
 8. The teacher wanted to know who spoke English.
 9. She asked me how I knew that.
 10. My friend asked me if Caron had talked to Kevin.

Bài viết đã cung cấp toàn bộ kiến thức chi tiết và đầy đủ nhất về câu gián tiếp và câu trực tiếp. Bên cạnh đó hocsinhgioi đã tổng hợp cho các bạn bài tập để luyện tập về cách chuyển đổi câu trực tiếp sang câu gián tiếp. Chúc các bạn học tập thật tốt!

Thời tiết là một chủ đề khá phổ biến và thú vị trong tiếng Anh. Viết về đề tài này có khi đơn giản nhưng để nói về đề tài này thì khó hơn. Bạn cần chuẩn bị một cách
Trong cuộc sống của chúng ta không thể thiếu âm nhạc, âm nhạc làm cho cuộc sống của chúng ta vui tươi hơn, yêu đời hơn. Mỗi người lại có những sở thích âm nhạc khác nhau; có người thích
Talk about your favorite clothes là chủ đề thường xuyên xuất hiện trong các bài thi IELTS Speaking. Bài viết hôm nay, ieltscaptoc.com.vn sẽ hướng dẫn các bạn cách để nói về chủ đề quần áo yêu thích trong tiếng Anh.
Khác với tiếng Việt, khi học tiếng Anh bạn phải tìm hiểu về phiên âm quốc tế để hiểu rõ cách phát âm tiếng anh. Nguyên âm và phụ âm cấu tạo nên từ vựng sẽ có nhiều cách phát âm

Similar Posts

152 Comments

 1. Somebody essentially assist to make seriously articles
  I’d state. This is the first time I frequented your website page and so far?
  I amazed with the analysis you made to create this actual publish incredible.

  Excellent process!

 2. With havin so much written content do you ever run into any issues of plagorism or copyright infringement?
  My blog has a lot of exclusive content I’ve either written myself or outsourced but it seems a lot of it is popping
  it up all over the web without my permission. Do you know any
  methods to help prevent content from being ripped off?
  I’d truly appreciate it.

 3. Hi, i read your blog from time to time and i own a similar one and i was just curious if
  you get a lot of spam feedback? If so how do you prevent it,
  any plugin or anything you can recommend? I get
  so much lately it’s driving me mad so any help is very much appreciated.

 4. Howdy! This post couldn’t be written any better! Reading through this
  post reminds me of my previous roommate! He continually kept talking about this.
  I am going to forward this post to him. Fairly certain he’ll have
  a good read. Thanks for sharing!

 5. Hi there! This post could not be written any better!
  Reading through this post reminds me of my old room mate!
  He always kept chatting about this. I will forward
  this write-up to him. Pretty sure he will have a good read.

  Thanks for sharing!

 6. Do you have a spam issue on this site; I also am a blogger, and I was wanting to know your situation; we have developed some nice procedures and we are
  looking to exchange methods with other folks, please shoot me an email if interested.

 7. I do not know whether it’s just me or if everybody
  else encountering problems with your blog. It looks like
  some of the text within your posts are running off the screen. Can somebody
  else please provide feedback and let me know if this is happening to them too?
  This might be a issue with my browser because I’ve had
  this happen before. Many thanks

 8. you are in point of fact a just right webmaster. The web
  site loading velocity is amazing. It kind of feels that you are
  doing any unique trick. In addition, The contents are masterpiece.

  you have performed a wonderful process on this subject!

 9. I know this if off topic but I’m looking into starting my own weblog and was wondering what all is needed to get set up?
  I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny?

  I’m not very web savvy so I’m not 100% positive. Any
  suggestions or advice would be greatly appreciated.
  Thanks

 10. Its like you learn my thoughts! You appear to grasp so much about
  this, such as you wrote the e book in it or something.
  I believe that you could do with a few p.c. to power the message house a little bit,
  however instead of that, this is excellent blog.

  A fantastic read. I’ll definitely be back.

 11. hey there and thank you for your info – I have definitely picked up anything new from right here.
  I did however expertise several technical points using this website,
  as I experienced to reload the website many times previous to I could get it to load
  properly. I had been wondering if your hosting is OK?

  Not that I am complaining, but sluggish loading instances times will
  sometimes affect your placement in google and can damage your quality score if
  advertising and marketing with Adwords. Anyway I’m adding this RSS to my email and could look out for
  a lot more of your respective fascinating content. Make sure
  you update this again soon.

 12. What’s up, this weekend is pleasant designed for me, for the
  reason that this time i am reading this fantastic informative piece of writing here
  at my residence.

 13. Hey there this is kind of of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors or if you have
  to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding know-how so I wanted to get guidance from someone with experience.

  Any help would be greatly appreciated!

 14. Hi there, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was
  just curious if you get a lot of spam feedback? If so how do you protect against it,
  any plugin or anything you can suggest? I get so much lately it’s driving me crazy so any help is very much appreciated.

 15. Good day I am so excited I found your weblog, I really found you
  by accident, while I was looking on Askjeeve for something else, Anyways
  I am here now and would just like to say thanks a lot for a remarkable post and a all round exciting
  blog (I also love the theme/design), I don’t have time
  to read it all at the minute but I have bookmarked it and also included your RSS feeds, so when I have time I will be back to read more, Please
  do keep up the superb jo.

 16. Thank you for every other informative web site. Where else may I get that kind of info written in such an ideal approach?
  I have a mission that I am simply now working on,
  and I’ve been on the look out for such info.

 17. I’m amazed, I have to admit. Seldom do I come across a blog that’s equally educative and engaging, and let me tell you, you have hit
  the nail on the head. The issue is something not enough men and women are
  speaking intelligently about. I’m very happy that I found this
  during my search for something concerning this.

 18. Have you ever considered publishing an ebook or guest authoring on other websites?
  I have a blog centered on the same ideas you discuss and would love to
  have you share some stories/information. I know my
  readers would appreciate your work. If you’re even remotely interested, feel free to send me an e-mail.

 19. We’re a gaggle of volunteers and starting a new scheme in our community.
  Your website offered us with useful info to work on. You have performed an impressive
  job and our whole neighborhood shall be grateful to you.

 20. Hi, I think your site might be having browser compatibility issues.
  When I look at your blog site in Opera, it looks fine but when opening in Internet
  Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up!
  Other then that, great blog!

 21. Have you ever considered about adding a little bit more than just your articles?
  I mean, what you say is fundamental and everything.
  Nevertheless imagine if you added some great photos or video clips to give your posts more, “pop”!
  Your content is excellent but with images and clips, this website could certainly
  be one of the best in its field. Great blog!

 22. My partner and I absolutely love your blog and find almost all of your post’s to be
  precisely what I’m looking for. can you offer guest writers to write content in your case?
  I wouldn’t mind producing a post or elaborating on some of the subjects you write concerning here.

  Again, awesome weblog!

 23. Awesome blog! Do you have any hints for aspiring writers?
  I’m hoping to start my own blog soon but I’m a little lost on everything.
  Would you propose starting with a free platform like WordPress or
  go for a paid option? There are so many choices out there
  that I’m totally confused .. Any recommendations? Appreciate it!

 24. Do you have a spam problem on this website; I also
  am a blogger, and I was wanting to know your situation;
  we have created some nice procedures and we are looking to swap techniques with others,
  please shoot me an email if interested.

 25. Simply wish to say your article is as astonishing. The clearness in your post is
  just excellent and i can assume you are an expert on this subject.
  Fine with your permission let me to grab your feed to keep updated
  with forthcoming post. Thanks a million and please continue the gratifying work.

 26. Definitely believe that which you stated. Your favorite reason appeared to be on the web the easiest
  thing to be aware of. I say to you, I definitely get irked while people think about worries that they plainly do not know about.
  You managed to hit the nail upon the top and defined
  out the whole thing without having side-effects , people can take a signal.
  Will probably be back to get more. Thanks

 27. Greetings from Los angeles! I’m bored to tears
  at work so I decided to browse your blog on my iphone during lunch
  break. I love the info you present here and can’t wait to
  take a look when I get home. I’m surprised at how quick your blog loaded on my mobile ..
  I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyhow,
  very good site!

 28. May I simply just say what a relief to discover an individual who
  actually understands what they are discussing on the web.
  You definitely realize how to bring an issue to light and make it
  important. A lot more people ought to look at this and understand this
  side of your story. I can’t believe you aren’t more popular because you surely have the gift.

 29. Howdy very cool website!! Guy .. Beautiful ..

  Wonderful .. I will bookmark your web site and take the feeds also?
  I am happy to seek out a lot of helpful information here in the publish, we need develop extra
  strategies on this regard, thanks for sharing. . . . . .

 30. What’s Going down i’m new to this, I stumbled upon this I’ve discovered
  It absolutely useful and it has aided me out loads.
  I am hoping to contribute & aid other customers like its aided me.
  Great job.

 31. Woah! I’m really digging the template/theme of this site.
  It’s simple, yet effective. A lot of times it’s very difficult to get that “perfect balance” between usability and visual appeal.

  I must say you’ve done a excellent job with this.
  In addition, the blog loads super quick for me on Firefox.
  Superb Blog!

 32. Excellent pieces. Keep writing such kind of information on your page.
  Im really impressed by your site.
  Hey there, You’ve done a fantastic job. I’ll definitely digg it and
  in my view suggest to my friends. I’m confident they’ll be benefited from this site.

 33. An impressive share! I’ve just forwarded this onto a colleague who was conducting a little homework on this.
  And he actually ordered me lunch due to the fact that I stumbled upon it
  for him… lol. So let me reword this…. Thank YOU for the meal!!
  But yeah, thanx for spending the time to discuss this subject here on your website.

 34. This design is steller! You most certainly know how to keep
  a reader amused. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Excellent job.
  I really loved what you had to say, and more than that, how you presented it.
  Too cool!

 35. I was wondering if you ever considered changing the layout
  of your website? Its very well written; I love what youve
  got to say. But maybe you could a little more in the
  way of content so people could connect with it better.
  Youve got an awful lot of text for only having
  one or 2 pictures. Maybe you could space it out better?

 36. Greetings I am so glad I found your weblog, I really found you by accident, while I was browsing on Bing for
  something else, Anyhow I am here now and would just
  like to say many thanks for a marvelous post and a all
  round entertaining blog (I also love the theme/design),
  I don’t have time to read through it all at the minute but I
  have bookmarked it and also included your RSS feeds, so when I have time I will be
  back to read a great deal more, Please do keep up the excellent work.

 37. Hello there! This is kind of off topic but I need some advice from
  an established blog. Is it difficult to set up your own blog?
  I’m not very techincal but I can figure things out pretty quick.
  I’m thinking about creating my own but I’m not sure where to
  start. Do you have any ideas or suggestions? Thanks

 38. Every weekend i used to go to see this website, as
  i wish for enjoyment, for the reason that this this web site conations in fact fastidious funny information too.

 39. Hello there! I know this is kinda off topic but I’d figured I’d
  ask. Would you be interested in trading links or maybe guest authoring a blog post or vice-versa?
  My blog covers a lot of the same topics as yours and I think we could greatly
  benefit from each other. If you are interested feel free
  to send me an email. I look forward to hearing from you!
  Fantastic blog by the way!

 40. Hmm it looks like your site ate my first comment (it
  was super long) so I guess I’ll just sum it up what I had written and say, I’m thoroughly
  enjoying your blog. I too am an aspiring blog blogger but I’m still new to the whole thing.
  Do you have any suggestions for newbie blog writers? I’d
  genuinely appreciate it.

 41. I’m amazed, I have to admit. Seldom do I encounter a blog that’s
  equally educative and interesting, and let me tell you, you’ve hit the nail
  on the head. The problem is something that too
  few men and women are speaking intelligently about.
  I am very happy that I came across this during my search
  for something relating to this.

 42. Fantastic beat ! I wish to apprentice while you amend your site,
  how could i subscribe for a blog website? The account aided me a acceptable
  deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast provided bright clear concept

 43. Great post. I used to be checking continuously this blog and I’m impressed!
  Extremely useful information specially the closing section 🙂 I handle
  such information much. I was looking for this certain information for
  a very lengthy time. Thanks and best of luck.

 44. Thank you for the auspicious writeup. It
  in fact was a amusement account it. Look advanced to
  far added agreeable from you! By the way, how could we communicate?

 45. I’d like to thank you for the efforts you’ve put in penning
  this website. I really hope to check out the same high-grade blog posts by you in the future as well.
  In fact, your creative writing abilities has encouraged
  me to get my own site now 😉

 46. Have you ever considered about adding a little bit more than just your articles?
  I mean, what you say is valuable and all.
  Nevertheless just imagine if you added some great images or videos to give your posts more, “pop”!
  Your content is excellent but with images and videos, this site could definitely be one of the very best in its
  niche. Very good blog!

 47. Hello There. I found your blog the usage of msn. That is a very neatly written article.
  I’ll be sure to bookmark it and return to learn more of your
  helpful info. Thanks for the post. I’ll definitely return.

 48. Hello! I could have sworn I’ve been to this website before but after checking through some of the post I realized
  it’s new to me. Anyways, I’m definitely delighted I found it and I’ll be bookmarking and checking back often!

 49. Nice post. I learn something new and challenging on blogs I stumbleupon on a daily basis.
  It’s always exciting to read content from other authors and use something from their web sites.

 50. Thank you, I’ve recently been searching for info approximately this topic for
  ages and yours is the greatest I’ve discovered till
  now. But, what about the bottom line? Are you certain in regards to the supply?

 51. Hello! I know this is kind of off topic but I
  was wondering which blog platform are you using for this website?

  I’m getting sick and tired of WordPress because I’ve had
  problems with hackers and I’m looking at alternatives for another platform.
  I would be awesome if you could point me in the
  direction of a good platform.

 52. Thanks a bunch for sharing this with all folks you
  actually know what you are speaking about!
  Bookmarked. Kindly additionally discuss with my site =).
  We can have a link exchange arrangement between us

 53. Excellent article. Keep posting such kind of information on your site.
  Im really impressed by your blog.
  Hello there, You’ve done a great job. I’ll certainly digg it and in my opinion suggest to my friends.
  I am confident they’ll be benefited from this website.

 54. Thanks for your personal marvelous posting! I certainly enjoyed reading it,
  you may be a great author. I will ensure that I bookmark your blog
  and will come back later on. I want to encourage you to ultimately continue your great writing, have a nice evening!

 55. Hi, i think that i saw you visited my web site so i
  came to “return the favor”.I’m attempting to find things to improve my
  web site!I suppose its ok to use some of your ideas!!

 56. We are a group of volunteers and opening a new scheme in our community.
  Your website provided us with valuable info to work on. You
  have performed an impressive task and our whole neighborhood might be thankful to you.

 57. I was curious if you ever thought of changing the structure of your website?
  Its very well written; I love what youve got to say.
  But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with
  it better. Youve got an awful lot of text for only
  having 1 or two pictures. Maybe you could space it out
  better?

 58. Admiring the time and effort you put into your website and detailed information you offer.
  It’s nice to come across a blog every once in a while
  that isn’t the same old rehashed information. Fantastic read!
  I’ve bookmarked your site and I’m adding your RSS feeds to my
  Google account.

 59. Howdy! Quick question that’s totally off topic.
  Do you know how to make your site mobile friendly?
  My weblog looks weird when viewing from my apple iphone.
  I’m trying to find a theme or plugin that might be able to resolve this problem.
  If you have any recommendations, please share. With thanks!

 60. Aw, this was an incredibly good post. Spending some time and actual effort to produce a really
  good article… but what can I say… I put things off a
  whole lot and never manage to get anything done.

 61. Hi, I think your blog might be having browser compatibility issues.
  When I look at your blog in Ie, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping.

  I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, awesome blog!

 62. Thanks for the good writeup. It actually was a amusement account it.
  Glance complex to more introduced agreeable from you! By
  the way, how can we keep up a correspondence?

 63. What i do not realize is in fact how you’re no longer really a lot more well-preferred than you may be now.
  You’re so intelligent. You know therefore considerably when it comes to this
  subject, produced me in my opinion imagine it from a lot of numerous angles.
  Its like women and men are not involved except it
  is one thing to do with Lady gaga! Your personal stuffs great.

  All the time care for it up!

 64. We stumbled over here from a different web page
  and thought I may as well check things out. I like
  what I see so now i’m following you. Look forward to going over
  your web page for a second time.

 65. Great beat ! I wish to apprentice at the same
  time as you amend your website, how could i subscribe for a weblog
  web site? The account aided me a applicable deal.

  I have been a little bit familiar of this your broadcast offered vibrant transparent concept

 66. I just like the helpful info you supply on your articles.
  I will bookmark your blog and test once more right
  here regularly. I’m somewhat certain I will be told a lot of new stuff right right
  here! Best of luck for the next!

 67. Hello There. I found your blog using msn. This is a very well written article.
  I’ll be sure to bookmark it and return to read more of your useful info.

  Thanks for the post. I’ll certainly return.

 68. Greate article. Keep posting such kind of info on your page.

  Im really impressed by it.
  Hey there, You have done a fantastic job. I will certainly digg it and for
  my part suggest to my friends. I am sure they’ll be benefited from this
  site.

 69. With havin so much content and articles do you ever run into any problems
  of plagorism or copyright infringement? My blog has a lot of exclusive content I’ve either
  authored myself or outsourced but it seems a lot of it
  is popping it up all over the web without my authorization. Do you know
  any techniques to help protect against content from being ripped off?

  I’d certainly appreciate it.

 70. Thanks , I’ve recently been looking for information about this subject for a while and
  yours is the best I have came upon till now.

  But, what concerning the bottom line? Are you positive about the
  supply?

 71. After looking at a few of the blog articles on your website, I truly
  like your technique of writing a blog. I saved as a favorite it to my bookmark webpage list and will be checking back soon. Please check out my website as well and tell me how you feel.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *