Quá khứ và hiện tại phân từ & Cách dùng phân biệt Bài tập hiện tại phân từ

Quá khứ và hiện tại phân từ là điểm ngữ pháp quan trọng và ít nhiều gây nhầm lẫn cho các bạn nhất là khi gặp phải dạng đề bài về chủ động và bị động. 

Để giúp các bạn nắm vững hơn về quá khứ phân từ và hiện tại phân từ, bài viết về Quá khứ và hiện tại phân từ & Cách dùng phân biệt Bài tập hiện tại phân từ sau đây được thiết kế một cách đầy đủ và dễ hiểu nhất, giúp các bạn phân biệt và tránh những lỗi sai thường rất hay gặp phải này.

Xem thêm:

1. Khái niệm quá khứ và hiện tại phân từ

Hiện tại phân từ chính là động từ thêm đuôi ”-ing”. Hiện tại phân từ còn được gọi là danh động từ, được thành lập bằng cách thêm ”-ing” vào sau động từ.

Quá khứ và hiện tại phân từ & Cách dùng phân biệt Bài tập hiện tại phân từQuá khứ và hiện tại phân từ & Cách dùng phân biệt Bài tập hiện tại phân từ
Quá khứ và hiện tại phân từ & Cách dùng phân biệt Bài tập hiện tại phân từ

Quá khứ phân từ hay còn gọi là quá khứ phân từ hai của động từ, có dạng ”V-ed” (đối với các động từ có quy tắc) và các động từ nằm ở cột thứ 3 trong bảng liệt kê các động từ bất quy tắc.

2. Cách dùng phân biệt quá khứ và hiện tại phân từ

2.1. Cách dùng của hiện tại phân từ

a. Dùng trong các thì tiếp diễn diễn tả hành động đang xảy ra tại một thời điểm nhất định như thì hiện tại tiếp diễn, quá khứ tiếp diễn, tương lai tiếp diễn, hiện tại hoàn thành tiếp diễn, quá khứ hoàn thành tiếp diễn và tương lai hoàn thành tiếp diễn.

Ví dụ:

 • He is working at this time.
 • I have been living here for 2 years.

b. Dùng làm chủ ngữ trong câu. (vai trò giống như một danh từ.)

Ví dụ:

 • Playing football is his hobby.
 • Studying English is not difficult.

c. Dùng làm tân ngữ của động từ.

Ví dụ:

 • I hate being called by my nickname.
 • She forget sending him the email.

d. Dùng làm tân ngữ của cụm giới từ.

Ví dụ:

 • Jane is so excited about going fishing tomorrow.
 • I’m looking forward to hearing from you.

e. Dùng như bổ ngữ của chủ ngữ. Trong tiếng Anh, những câu dạng S + Be + complement thì ”complement” ở đây được gọi là bổ ngữ của chủ ngữ.

Ví dụ:

 • My hobby is playing computer games.
 • My job is teaching Math in a primary school.
Khái niệm – Phân biệt quá khứ và hiện tại phân từKhái niệm – Phân biệt quá khứ và hiện tại phân từ
Khái niệm – Phân biệt quá khứ và hiện tại phân từ

f. Dùng như tính từ trong câu.

Ví dụ: The walking man is my father.

g. Dùng trong mệnh đề quan hệ rút gọn. 

Ví dụ: The man helping me isn’t my friend.

2.1.1. Cách thành lập hiện tại phân từ

Hiện tại phân từ được thành lập bằng cách thêm đuôi –ing vào phía sau động từ.

Ví dụ: 

 • It’s raining now.  (Trời đang mưa.) 
 • That cartoon is interesting.  (Bộ phim hoạt hình đó rất thú vị.) 
 • The girl lending me this book is my best friend.  (Cô gái cho tôi mượn quyển sách này là người bạn thân nhất của tôi.)

2.2. Cách dùng của quá khứ phân từ

a. Dùng trong các thì hoàn thành như hiện tại hoàn thành, quá khứ hoàn thành, tương lai hoàn thành.

Ví dụ:

 • I haven’t visited Ho Chi Minh city for 4 years.
 • I had came before he phoned.

b. Dùng như tính từ trong câu.

Ví dụ:  She was satisfied with her score.

c. Dùng trong câu bị động.

Ví dụ: He was taught by a professor.

d. Dùng trong mệnh đề quan hệ rút gọn. 

Ví dụ: I have read the newspaper edited by my father.

2.2.1. Cách thành lập quá khứ phân từ

Nếu là động từ theo quy tắc ta thêm –ed vào phía sau, còn đối với động từ bất quy tắc, ta tra ở cột 3 trong bảng động từ bất quy tắc.

Ví dụ: 

 • She has been to Paris twice.  (Cô ấy đã đến Paris hai lần rồi.)
 • I was really interested in that football match.  (Tôi thực sự thích trận bóng đá đó.)
 • Yesterday I bought a bag made in France.  (Hôm qua tôi đã mua một chiếc túi được sản xuất tại Pháp.)

2.3.  Những cặp tính từ đuôi –ing và  –ed thường gặp 

 • Interested/interesting
 • Tired/tiring 
 • Frightened/frightening 
 • Surprised/surprising 
 • Mused/amusing   
 • Excited/exciting 
 • Amazed/amazing   
 • Shocked/shocking 
 • Exhausted/exhausting 
 • Leased/pleasing 
 • Bored/boring                   
 • Disappointed/disappointing 
 • Frustrated/frustrating 
 • Annoyed/annoying

2.4. Phân biệt trong quá khứ phân từ và hiện tại phân từ 

Hiện tại phân từ v-ing- chủ động 

•  Hành động diễn ra liên tục. 

Ví dụ: She opened the door. She saw him crying. 

⟶ Opening the door, she saw him crying. 

        (1)               (2) 

(Having opened the door, she saw him crying. → nhấn mạnh hành động  open  xảy ra trước ) 

•  Nhấn mạnh dạng hoàn thành, xảy ra trước một hành động khác. 

They finished their homework, they went out. 

          (1)                   (2) 

⟶ Having finished their homework, they went out. 

Quá khứ phân từ vpp – bị động.

She was punished by her father. She cried. 

(1)                      (2) 

⟶ Punished by her father, she cried.

(Being punished by her father, she cried. 

Having been punished by her father, she cried.) 

Phân từ hoàn thành trong tiếng AnhPhân từ hoàn thành trong tiếng Anh
Phân từ hoàn thành trong tiếng Anh

Xem thêm:

3. Phân từ hoàn thành

3.1. Khái niệm phân từ hoàn thành

Phân từ hoàn thành tồn tại dưới dạng having + quá khứ phân từ.

Ví dụ: Having missed the train, we decided to walk to school. (Lỡ chuyến tàu, chúng tôi quyết định bộ đến trường.)

3.2. Cách dùng của phân từ hoàn thành

Phân từ hoàn thành được sử dụng để diễn tả hành động đã hoàn thành trước một hành động khác xảy ra trong quá khứ.

Ví dụ: Having proofread the report one more time, she submitted it to her boss this morning. (Đọc soát lỗi bản báo cáo một lần nữa xong, cô ấy nộp nó cho sếp của cô ấy sáng nay.)

4. Phân biệt phân từ với danh động từ

Phân từThe leaking pipes.→ Cái ống nước (pipes) chủ động làm ra hành động rò rỉ (leaking). Danh động từThe sleeping bag.→ Sleeping không phải hành động chủ động của “bag”.Sleeping ở đây mang nghĩa chỉ mục đích (cái túi để ngủ).
Chức năng của phân từTạo thành các thì I am studying English. Đóng vai trò tính từ updated news leaking pipes Rút gọn mệnh đề Washing his car, he sang happily.The girl lending me this book is my best friend.  Chức năng của danh động từLàm chủ ngữStudying English is very useful.Theo sau động từ She enjoys watching cartoons. Sau giới từ I’m interested in watching films.Tạo danh từ ghép cooking oil, reading lamp.

5. Bài tập quá khứ phân từ (ed) và hiện tại phân từ (Ving)

Bài tập

bai-tapbai-tap
Bài tập

Exercise 1: Make one sentence from two. Complete the sentences with an -ing clause

 1. A bell was ringing. I was woken up by it. I was woken up by a bell ring.
 2. A man was sitting next to me on the plane. I didn’t talk much to him. I didn’t talk much to the …
 3. A taxi was taking us to the airport. It broke down. The …
 4. There’s a path at the end of this street. The path leads to the river. At the end of the street, there’s a …
 5. A factory has just opened in the town. It employs 500 people. A ………………………………………………….. has just opened in the town.
 6. The company sent me a brochure. It contained the information I needed. The company sent me …………………………

Exercise 2: Make one sentence from two, beginning á shown. Each time make an -ed clause

 1. A boy was injured in the accident. He was taken to the hospital. The boy injured in the accident was taken to the hospital.
 2. A gate was damaged in the storm. It has now been repaired. The gate ……………………………………….. has now been repaired.
 3. Several suggestions were made at the meeting. Most of them were not very practical. Most of the  ……………………………………………….. were not very practical.
 4. Some painting was stolen from the museum. Most of them haven’t been found yet. The ………………………………………………………. haven’t been found yet.
 5. A man was arrested by the police. What was his name? What was the name of ……………………………………………….?

Exercise 3: Complete the sentences using the following verbs in the correct form

Blow call invite live offer read ring sit study work

 1. I was broken up by a bell ringing,
 2. Some of the people invited to the party can’t come.
 3. Life must be very unpleasant for people ……………………………… near busy airports.
 4. A few days after the interview, I received a letter ……………………. me the job.
 5. Somebody ……………………………. Jack phoned while you were out.
 6. There was a tree ………………..  down in the storm last night.
 7. The waiting room was empty except for a young man ……………….. by the window …………………… a magazine.
 8. Ian has a brother …………………….. in a bank in London and a sister ………………………. Economics at university in Manchester.

Đáp án

Exercise 1: Make one sentence from two. Complete the sentences with an -ing clause.

2. the man sitting next to me on the plane.

3. the taxi taking us to the airport

4. a path leading to the river.

5. a factory employing 500 people.

6. A brochure containing the information I needed.

Exercise 2: Make one sentence from two, beginning á shown. Each time make an -ed clause.

2. damaged in the room

3. most of the suggestions made museum

4. the paintings stolen  from the museum

5. The man arrested by the police

Exercise 3: Complete the sentences using the following verbs in the correct form

3. living

4. offering

5. called

6. blown

7. sitting … reading

8. working … studying

Trên đây là toàn bộ kiến thức về quá khứ và hiện tại phân từ & cách dùng phân biệt bài tập hiện tại phân từ. Chúng tôi khuyến khích bạn nên đọc và phân tích lý thuyết bài học sau đó áp dụng vào bài tập. Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào đừng ngần ngại comment phía dưới để Hocsinhgioi giải đáp nhé. Chúc bạn học tốt.

Similar Posts

52 Comments

 1. Hiya, I am really glad I have found this information. Nowadays bloggers publish only about gossips and web and this is really frustrating. A good website with interesting content, this is what I need. Thanks for keeping this website, I’ll be visiting it. Do you do newsletters? Can not find it.

 2. о таком, конкретно, говорит
  глава 15 (параграф 3001 (1)) Свода законов Соединённых Штатов Америки, согласно которой вопросы определения.

  my site :: ramenbet

 3. При пополнении выдается единовременное начисление до 60.000 ramenbet рублей.
  Возврат достается вам, независимо
  от ранга.

 4. vbet poker provides
  impeccable high-quality service: multiplatform software, deposits from five percent euros and housing
  finance from 1 euro, friendly support service in real time.

 5. dissimilar models of csp systems imply: Linear
  enrichment plants, parabolic grooved systems (the
  most cheap and common systems in United States), linear coolers, structures with plates/motors (which generate energy on a smaller scale, usually from 3.

  my homepage: lastPostAnchor

 6. I’m impressed, I have to admit. Seldom do I come across
  a blog that’s both equally educative and amusing, and let
  me tell you, you have hit the nail on the head.
  The problem is something not enough folks are speaking
  intelligently about. Now i’m very happy that I stumbled across
  this in my search for something concerning this.

 7. My programmer is trying to convince me to move
  to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the expenses.
  But he’s tryiong none the less. I’ve been using Movable-type on several websites for about a year and
  am worried about switching to another platform.
  I have heard fantastic things about blogengine.net. Is there
  a way I can import all my wordpress posts into it?
  Any kind of help would be really appreciated!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *