Mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh, việc tạo nên câu phức đôi khi sẽ có một chút khó khăn vì sự trùng lập của chủ ngữ và độ dài câu cũng như cách liên kết. Và để giảm bớt sự dài dòng, mang lại tính xúc tích trong câu thì việc sử dụng mệnh đề quan hệ là một cách giải quyết hiệu quả. Ngày hôm nay, Hocsinhgioi sẽ gửi đến các bạn bài viết mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh. Hãy cùng tìm hiểu nhé!

Mệnh đề quan hệ trong tiếng AnhMệnh đề quan hệ trong tiếng Anh
Mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh

1. Mệnh đề quan hệ là gì?

Mệnh đề (Clause) là một phần của câu, nó có thể bao gồm nhiều từ hay có cấu trúc của cả một câu. Mệnh đề quan hệ dùng để giải thích rõ hơn về danh từ đứng trước nó.
Xét ví dụ sau:

 • The woman who is wearing the T-shirt is my girlfriend.

Trong câu này phần được viết chữ nghiêng được gọi là một relative clause, nó đứng sau “the woman” và dùng để xác định danh từ đó. Nếu bỏ mệnh đề này ra chúng ta vẫn có một câu hoàn chỉnh: 

 • The woman is my girlfriend.

2. Các dạng mệnh đề quan hệ

2.1. Relative Pronouns – Đại từ quan hệ

Đại từ quan hệ Cách sử dụng Ví dụ
Who Làm chủ ngữ, đại diện ngôi người I told you about the woman who lives next door.
which Làm chủ ngữ hoặc tân ngữ, đại diện ngôi đồ vật, động vật

Bổ sung cho cả câu đứng trước nó

Do you see the cat which is lying on the roof?

He couldn’t read which surprised me.

whose Chỉ sở hữu cho người và vật Do you know the boy whose mother is a nurse?
whom Đại diện cho tân ngữ chỉ người I was invited by the professor whom I met at the conference.
That Đại diện cho chủ ngữ chỉ người, vật, đặc biệt trong mệnh đề quan hệ xác định (who, which vẫn có thê sử dụng được) I don’t like the table that stands in the kitchen.

Xem thêm bài viết sau:


2.2. Relative Clauses – Mệnh đề quan hệ  

Mệnh đề quan hệ (mệnh đề tính từ) bắt đầu bằng các đại từ quan hệ: who, whom, which, that, whose hay những trạng từ quan hệ: why, where, when. Mệnh đề quan hệ dùng để bổ nghĩa cho danh từ đứng trước nó.

3. Các đại từ quan hệ

Who

Làm chủ từ trong mệnh đề quan hệ và thay thế cho danh từ chỉ người

 • ….. N (person) + WHO + V + O

Whom

Làm túc từ cho động từ trong mệnh đề quan hệ và thay thế cho danh từ chỉ người

 • …..N (person) + WHOM + S + V

Which

Làm chủ từ hoặc túc từ trong mệnh đề quan hệ và thay thế cho danh từ chỉ vật

 • ….N (thing) + WHICH + V + O
 • ….N (thing) + WHICH + S + V

That

 • Có thể thay thế cho vị trí của who, whom, which trong mệnh đề quan hệ quan hệ xác định

Các trường hợp thường dùng “that”

 • Khi đi sau các hình thức so sánh nhất
 • Khi đi sau các từ: only, the first, the last
 • Khi danh từ đi trước bao gôm cả người và vật
 • Khi đi sau các đại từ bất định, đại từ phủ định, đại từ chỉ số lượng: no one, nobody, nothing, anyone, anything, anybody, someone, something, somebody, all, some, any, little, none.

Ex: He was the most interesting person that I have ever met.

It was the first time that I heard of it.These books are all that my sister left me.

She talked about the people and places that she had visited.

Các trường hợp không dùng that

Whose

Dùng để chỉ sở hữu cho danh từ chỉ người hoặc vật, thường thay cho các từ: her, his, their, hoặc hình thức ‘s

…..N (person, thing) + WHOSE + N + V ….

Relative Pronouns - Đại từ quan hệRelative Pronouns - Đại từ quan hệ
Relative Pronouns – Đại từ quan hệ

4. Các trạng từ quan hệ

Why

Mở đầu cho mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh chỉ lý do, thường thay cho cụm for the reason, for that reason.

 • …..N (reason) + WHY + S + V …

Ex: I don’t know the reason. You didn’t go to school for that reason.

I don’t know the reason why you didn’t go to school.

Where

Thay thế từ chỉ nơi chốn, thường thay cho there

….N (place) + WHERE + S + V ….

(WHERE = ON / IN / AT + WHICH)

Ex: The hotel wasn’t very clean. We stayed t that hotel.

The hotel where we stayed wasn’t very clean.

The hotel at which we stayed wasn’t very clean.

When

Thay thế từ chỉ thời gian, thường thay cho từ then

 • ….N (time) + WHEN + S + V …

(WHEN = ON / IN / AT + WHICH)

Ex: Do you still remember the day? We first met on that day.

Do you still remember the day when we first met?

Do you still remember the day on which we first met?

I don’t know the time. She will come back then. → I don’t know the time when she will come back.

5. Các loại Mệnh đề quan hệ

Có hai loại mệnh đề quan hệ: mệnh đề quan hệ xác định và mệnh đề quan hệ không xác định.

Mệnh đề quan hệ xác định (Defining relative clauses)

Là mệnh đề được dùng để xác định danh từ đứng trước nó. Mệnh đề xác định là mệnh đề cần thiết cho ý nghĩa của câu, không có nó câu sẽ không đủ nghĩa. Nó được sử dụng khi danh từ là danh từ không xác định và không dùng dấu phẩy ngăn cách nó với mệnh đề chính.

Mệnh đề quan hệ không hạn định (Non-defining relative clauses)

Là mệnh đề cung cấp thêm thông tin về một người, một vật hoặc một sự việc đã được xác định. Mệnh đề không xác định là mệnh đề không nhất thiết phải có trong câu, không có nó câu vẫn đủ nghĩa. Nó được sử dụng khi danh từ là danh từ xác định và được ngăn cách với mệnh đề chính bằng một hoặc hai dấu phẩy (,) hay dấu gạch ngang (-)

Ex: Dalat, which I visited last summer, is very beautiful. (Non-defining relative clause)

Note: để biết khi nào dùng mệnh đề quan hệ không xác định, ta lưu ý các điểm sau:

 • Khi danh từ mà nó bổ nghĩa là một danh từ riêng
 • Khi danh từ mà nó bổ nghĩa là một tính từ sở hữu (my, his, her, their)
 • Khi danh từ mà nó bổ nghĩa la một danh từ đi với this , that, these, those

Một số lưu ý trong mệnh đề quan hệ

Ex: Mr. Brown is a nice teacher. We studied with him last year.

Mr. Brown, with whom we studied last year, is a nice teacher.

Mr. Brown, whom we studied with last year, is a nice teacher.

 • Có thể dùng which thay cho cả mệnh đề đứng trước.

Ex: She can’t come to my birthday party. That makes me sad.
→ She can’t come to my birthday party, which makes me sad.

 • Ở vị trí túc từ, whom có thể được thay bằng who.

Ex: I’d like to talk to the man whom / who I met at your birthday party.

 • Trong mệnh đề quan hệ xác định , chúng ta có thể bỏ các đại từ quan hệ làm túc từ:whom, which.

Ex: The girl you met yesterday is my close friend. The book you lent me was very interesting.

 • Các cụm từ chỉ số lượng some of, both of, all of, neither of, many of, none of … có thể được dùng trước whom, which và whose.

Ex: I have two sisters, both of whom are students. She tried on three dresses, none of which fitted her.

Xem thêm bài viết sau:

6. Cách rút gọn mệnh đề quan hệ

6.1. Mệnh đề quan hệ được rút thành cụm phân từ

Mệnh đề quan hệ chứa các đại từ quan hệ làm chủ từ who, which, that có thể được rút gọn thành cụm hiện tại phân từ (V-ing) hoặc quá khứ phân từ (V3/ed). Nếu mệnh đề quan hệ là mệnh đề chủ động thì rút thành cụm hiện tại phân từ (V-ing).

 • The man who is standing over there is my father. → The man standing over there is my father.
 • The couple who live next door to me are professors. → The couple living next door to me are professors.

Nếu mệnh đề quan hệ là mệnh đề bị động thì rút thành cụm quá khứ phân từ (V3/ed). Ví dụ:

 • The instructions that are given on the front page are very important. → The instructions given on the front page are very important.
 • The book which was bought by my mother is interesting. → The book bought by my mother is interesting.

6.2. Mệnh đề quan hệ được rút thành cụm động từ nguyên mẫu

Mệnh đề quan hệ được rút thành cụm động từ nguyên mẫu (To-infinitive) khi trước đại từ quan hệ có các cụm từ: the first, the second, the last, the only hoặchình thức so sánh bậc nhất. Ví dụ

 • John was the last person that got the news. → John was the last person to get the news.
 • He was the best player that we admire. →   He was the best player to be admired.c/ He was the second man who was killed in this way. →   He was the second man to be killed in this way.

6.3. Mệnh đề quan hệ chứa “tobe” và tính từ:

Ta có thể bỏ đi đại từ quan hệ và ”to be”

 • The woman, who is very clever and beautiful is my aunt

Được giản lược thành: The woman, clever and beautiful is my aunt.

6.4. Loại bỏ đại từ quan hệ và to be trước một ngữ giới từ (một giới từ mở đầu kết hợp với các danh từ theo sau)

Ví dụ:

 • The beaker that is on the counter contains a solution.

Được giản lược thành: The beaker on the counter contains a solution.

Trên đây là bài viết mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh. Hy vọng bài viết này có thể giúp các bạn nắm chắc được phần tổng quan về mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh.

Similar Posts

3 Comments

 1. Hello! Do you know if they make any plugins to help with Search Engine Optimization? I’m
  trying to get my website to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good success.

  If you know of any please share. Thank you!

  You can read similar blog here: Backlinks List

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *