Các trạng từ trong tiếng Anh thông dụng và nghĩa

Các trạng từ trong tiếng Anh thông dụng và nghĩa trong tiếng Anh, bên cạnh chủ ngữ, động từ và tân ngữ, trạng từ là một thành phần quan trọng không kém góp phần làm rõ ý nghĩa của câu. Trạng từ là những từ dùng để bổ nghĩa không chỉ cho động từ, tính từ mà còn cho một trạng từ khác hay cho cả câu. Trạng từ có thể đứng đầu câu, đầu mệnh đề; cuối câu, cuối mệnh đề hoặc xung quanh động từ. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nhữngtrạng từ trong tiếng Anh thông dụng và nghĩa của chúng theo từng chủ đề nhé!

1. Trạng từ chỉ cách thức (manner)

Là các từ dùng để diễn tả cách thức một hành động được thực hiện như thế nào. Ví dụ như: một cách cẩn thận, cẩu thả, hay lười biếng …. Trạng từ chỉ cách thức thường đứng sau động từ hoặc đứng sau tân ngữ nếu trong câu có tân ngữ.

Ex: He sings badly. She does her homework carefully. 

Trạng từ chỉ các thức (manner) trong tiếng AnhTrạng từ chỉ các thức (manner) trong tiếng Anh
Trạng từ chỉ các thức (manner) trong tiếng Anh

Các trạng từ chỉ cách thức thông dụng trong tiếng Anh là:

 • angrily /ˈæŋgrɪli/: một cách tức giận
 • bravely /ˈbreɪvli/: một cách dũng cảm
 • politely /pəˈlaɪtli/: một cách lịch sự
 • carelessly /ˈkeəlɪsli/: một cách cẩu thả
 • easily /ˈiːzɪli/: một cách dễ dàng
 • happily /ˈhæpɪli/: một cách vui vẻ
 • hungrily /ˈhʌŋgrɪli/: một cách đói khát
 • lazily /ˈleɪzɪli/: một cách lười biếng
 • loudly /ˈlaʊdli/: một cách ồn áo
 • recklessly /ˈrɛklɪsli/: một cách bất cẩn
 • accurately /ˈækjʊrɪtli/: một cách chính xác
 • beautifully /ˈbjuːtəfʊli/: một cách đẹp đẽ
 • expertly/ˈɛkspɜːtli/: một cách điêu luyện
 • professionally /prəˈfɛʃnəli/: một cách chuyên nghiệp
 • carefully /ˈkeəfli/: một cách cẩn thận
 • quickly /ˈkwɪkli/: một cách nhanh chóng
 • badly /ˈbædli/: một cách tệ

2. Trạng từ chỉ thời gian (Time)

Là các từ dùng để diễn tả thời gian thực hiện hành động, ví dụ như: hôm nay, hôm qua, tuần trước, tháng trước… Chúng được dùng để trả lời cho câu hỏi When? (Khi nào?) Các trạng từ chỉ thời gian thường được đặt ở cuối câu, đôi khi đặt ở đầu câu khi có ý nhấn mạnh. 

Ex: I want to go home now. Yesterday she took the final exams.

Các trạng từ chỉ thời gian (Time) thông dụng trong tiếng AnhCác trạng từ chỉ thời gian (Time) thông dụng trong tiếng Anh
Các trạng từ chỉ thời gian (Time) thông dụng trong tiếng Anh
 • Các trạng từ chỉ thời gian thông dụng trong tiếng Anh là:
 • already /ɔːlˈrɛdi/: đã rồi
 • lately /ˈleɪtli/: gần đây
 • still /stɪl/: vẫn
 • tomorrow /təˈmɒrəʊ/: ngày mai
 • early /ˈɜːli/: sớm
 • now /naʊ/: ngay bây giờ
 • soon /suːn/: sớm thôi
 • yesterday /ˈjɛstədeɪ/: hôm qua
 • finally /ˈfaɪnəli/: cuối cùng thì
 • recently /ˈriːsntli/: gần đây

3. Trạng từ chỉ tần suất (Frequency)

Là các từ dùng để diễn tả mức độ thường xuyên của hành động nào đó, ví dụ như: thỉnh thoảng, thường thường, luôn luôn, ít khi … Chúng được dùng để trả lời cho câu hỏi How often? Vị trí trong câu của chúng là đứng sau động từ tobe và trước động từ thường.

Ex: Mai is always on time. I usually play football. 

Các trạng từ chỉ tần suất thông dụng trong tiếng AnhCác trạng từ chỉ tần suất thông dụng trong tiếng Anh

Các trạng từ chỉ tần suất thông dụng trong tiếng Anh là:

 • always /ˈɔːlweɪz/: luôn luôn
 • usually /ˈjuːʒʊəli/: thường xuyên
 • frequently  /ˈfriːkwəntli/: thường xuyên
 • often  /ˈɒf(ə)n/: thường
 • sometimes /ˈsʌmtaɪmz/: thỉnh thoảng
 • occasionally /əˈkeɪʒnəli/: đôi khi
 • seldom /ˈsɛldəm/: hiếm khi
 • rarely /ˈreəli/: hiếm khi
 • hardly ever /ˈhɑːdli ˈɛvə/: hầu như không
 • never /ˈnɛvə/: không bao giờ

4. Trạng từ chỉ nơi chốn (Place)

Là các từ dùng để diễn tả vị trí diễn ra hành động. Chúng dùng để trả lời cho câu hỏi Where? (Ở đâu?). Trạng từ chỉ nơi chốn thường đặt ở giữa câu, ngay sau động từ chính hoặc sau mệnh đề mà nó bổ nghĩa.

Ex: I am standing here.

Trạng từ chỉ nơi chốn trong tiếng AnhTrạng từ chỉ nơi chốn trong tiếng Anh
Trạng từ chỉ nơi chốn trong tiếng Anh

Các trạng từ chỉ nơi chốn thông dụng trong tiếng Anh là: 

 • here /hɪə/: ở đây
 • there /ðeə/: ở kia
 • everywhere /ˈɛvrɪweə/: khắp mọi nơi
 • somewhere /ˈsʌmweə/: một nơi nào đó
 • anywhere /ˈɛnɪweə/: bất kỳ đâu
 • nowhere /ˈnəʊweə/: không ở đâu cả
 • nearby /ˈnɪəbaɪ/: gần đây
 • inside /ɪnˈsaɪd/: bên trong
 • outside /ˌaʊtˈsaɪd/: bên ngoài
 • away /əˈweɪ/: đi khỏi

5. Trạng từ chỉ mức độ (Grade)

Là các từ dùng để diễn tả mức độ (ít, khá, nhiều, quá…) xảy ra của hành động hay tính chất nào đó; chúng thường đứng trước động từ, tính từ hoặc trạng từ mà chúng bổ nghĩa. 

Ex: The flowers are very beautiful. My sister speaks Chinese too quickly.

Tìm hiểu về trạng từ chỉ mức độ trong tiếng AnhTìm hiểu về trạng từ chỉ mức độ trong tiếng Anh
Tìm hiểu về trạng từ chỉ mức độ trong tiếng Anh

Các trạng từ chỉ mức độ thông dụng trong tiếng Anh là:

 • hardly /ˈhɑːdli/: hầu như không
 • little /ˈlɪtl/: một ít
 • fully /ˈfʊli/: hoàn toàn
 • rather /ˈrɑːðə/: khá là
 • very /ˈvɛri/: rất
 • strongly /ˈstrɒŋli/: cực kì
 • simply /ˈsɪmpli/: đơn giản
 • enormously /ɪˈnɔːməsli/: cực kì
 • highly /ˈhaɪli/: hết sức
 • almost /ˈɔːlməʊst/: gần như
 • absolutely /ˈæbsəluːtli/: tuyệt đối
 • enough /ɪˈnʌf/: đủ
 • perfectly /ˈpɜːfɪktli/: hoàn hảo
 • entirely /ɪnˈtaɪəli/: toàn bộ
 • pretty /ˈprɪti/: khá là
 • terribly /ˈtɛrəbli/: cực kì
 • a lot /ə lɒt/: rất nhiều
 • quite /kwaɪt/: khá là
 • slightly /ˈslaɪtli/: một chút

6. Trạng từ nghi vấn (Questions)

Là các từ đứng đầu câu dùng để hỏi, các từ thường gặp bao gồm: 

 • When /wen/: khi nào
 • Where /weə/: ở đâu
 • Why /wai/: tại sao
 • How /hau/: như thế nào

Ex: When do you go to school?

Các trạng từ mang nghĩa khẳng định, phủ định, phỏng đoán: 

 • Certainly /’sə:tnli/: chắc chắn
 • Perhaps / pə’hæps/: có lẽ
 • Maybe / ‘meibi:/: có lẽ
 • Surely / ‘∫ɔ:li /: chắc chắn
 • Of course: dĩ nhiên

7. Trạng từ chỉ số lượng ( Quantity)

Là các từ dùng để diễn tả số lượng của sự vật, sự việc. Trạng từ chỉ số lượng có tác dụng nhấn mạnh, nhắc tới các sự việc được diễn ra với số lượng/lượt ít hay nhiều.

Ex: My sons study rather little.

Các trạng từ chỉ số lượng thông dụng trong tiếng Anh là:

 • Fully /´fuli/: đầy đủ, hoàn toàn
 • Twice /twaɪs/: hai lần
 • Little /’lit(ә)l/: ít, một chút, hơi hơi
 • Few /fju:/: ít, vài

8. Những trạng từ trong tiếng Anh đặc biệt

Thông thường, trạng từ trong tiếng Anh được nhận biết qua hình thức của nó với cấu trúc chung là tính từ thêm đuôi -ly. Tuy nhiên, không phải trạng từ thì đều có đuôi là ly và không phải từ nào có đuôi ly cũng là trạng từ. Trong tiếng Anh có một số trạng từ đặc biệt. Chúng có hình thức giống hệt với tính từ của chính nó. 

Ex: This book is too hard. ( hard là tính từ)

 She was working hard. ( hard là trạng từ)

Những trạng từ đặc biệt thường gặp trong tiếng Anh mà các bạn nên ghi nhớ là:

 • Early /´ə:li/: sớm/trước đó/giai đoạn đầu
 • Far /fɑ:/: xa
 • Fast /fa:st/: nhanh/chắc chắn, cố định
 • Free /fri:/: miễn phí
 • Hard /ha:d/: cứng, rắn/nghiêm khắc/khắc nghiệt/chăm chỉ, nỗ lực
 • High /hai/: cao/đắt
 • Late /leit/: muộn/giai đoạn sau

Các trạng từ trong tiếng Anh trên tuy hay xuất hiện trong học tập, trong cuộc sống nhưng không phải ai cũng nắm được ý nghĩa của chúng. Hy vọng qua bài viết về các trạng từ trong Tiếng Anh thông dụng và nghĩa này sẽ giúp ích được cho các bạn trong quá trình học tập của mình.

Tổng hợp: https://tienganhduhoc.vn

Similar Posts

156 Comments

 1. Reading your article helped me a lot and I agree with you. But I still have some doubts, can you clarify for me? I’ll keep an eye out for your answers.

 2. Good day! I know this is kinda off topic nevertheless I’d figured I’d ask.
  Would you be interested in exchanging links or maybe guest authoring a blog post or vice-versa?

  My blog addresses a lot of the same subjects as yours and I
  believe we could greatly benefit from each other. If you happen to be interested feel free
  to send me an e-mail. I look forward to hearing from you!
  Wonderful blog by the way!

 3. Hey! This is kind of off topic but I need some help from an established blog.
  Is it hard to set up your own blog? I’m not
  very techincal but I can figure things out pretty fast.

  I’m thinking about making my own but I’m not sure where
  to begin. Do you have any tips or suggestions? Thanks

 4. Attractive section of content. I just stumbled upon your blog and in accession capital to assert that I acquire actually
  enjoyed account your blog posts. Any way I will be subscribing to your augment
  and even I achievement you access consistently fast.

 5. I am really impressed with your writing skills and also with the layout on your blog.
  Is this a paid theme or did you customize it yourself?
  Anyway keep up the nice quality writing, it’s rare to see a
  great blog like this one these days.

 6. I’m not sure why but this weblog is loading very slow for me.
  Is anyone else having this issue or is it a issue
  on my end? I’ll check back later on and see if the problem
  still exists.

 7. We’re a gaggle of volunteers and opening a new scheme in our community.
  Your site provided us with valuable info to work on. You have performed an impressive task and our whole neighborhood
  might be grateful to you.

 8. Pretty section of content. I just stumbled upon your web
  site and in accession capital to assert that I get actually
  enjoyed account your blog posts. Anyway I will be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently rapidly.

 9. This design is steller! You most certainly know how to
  keep a reader entertained. Between your wit and your
  videos, I was almost moved to start my own blog (well,
  almost…HaHa!) Great job. I really enjoyed what you had to say, and more than that,
  how you presented it. Too cool!

 10. When I originally commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a
  comment is added I get four e-mails with the same
  comment. Is there any way you can remove people from that service?
  Many thanks!

 11. I absolutely love your blog.. Excellent colors & theme.
  Did you build this web site yourself? Please reply back as I’m hoping to create my very own blog and want to know where you got this from or just what the theme is
  called. Thanks!

 12. Fantastic beat ! I wish to apprentice while you amend your website, how
  can i subscribe for a blog website? The account
  helped me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast offered bright clear concept

 13. Very nice post. I simply stumbled upon your blog and wished
  to mention that I’ve really loved browsing your weblog posts.
  After all I’ll be subscribing for your rss feed and I’m hoping
  you write again very soon!

 14. Hello! This post couldn’t be written any better! Reading this post reminds me of my previous room mate!
  He always kept talking about this. I will forward this post to him.
  Fairly certain he will have a good read. Thank you for sharing!

 15. Magnificent beat ! I wish to apprentice
  while you amend your web site, how can i subscribe for a
  blog website? The account aided me a acceptable deal.
  I had been a little bit acquainted of this your broadcast provided bright clear idea

 16. Great post. I was checking continuously this weblog and I am impressed!
  Extremely helpful information specially the
  final section 🙂 I maintain such information much.
  I was seeking this certain information for a very lengthy time.
  Thank you and good luck.

 17. You actually make it appear really easy together with your presentation however I
  find this topic to be really something that I feel I might by
  no means understand. It sort of feels too complex and very large for me.
  I’m having a look ahead for your subsequent post, I’ll
  try to get the dangle of it!

 18. obviously like your web-site however you have to test the spelling on several of your posts.
  A number of them are rife with spelling issues and I in finding it very
  troublesome to tell the reality however I will definitely come back
  again.

 19. Excellent beat ! I wish to apprentice while you amend your
  web site, how can i subscribe for a weblog website?
  The account aided me a acceptable deal. I were tiny bit acquainted of this your broadcast offered brilliant clear
  concept

 20. The other day, while I was at work, my sister stole my iphone and tested to see if it can survive a 30 foot drop, just so she can be a youtube sensation. My apple ipad is now destroyed and she has 83
  views. I know this is completely off topic but I had to share
  it with someone!

 21. you’re really a good webmaster. The site loading velocity is incredible.
  It kind of feels that you’re doing any distinctive trick.
  Moreover, The contents are masterpiece. you have done a wonderful activity
  on this matter!

 22. Normally I don’t learn post on blogs, however I would
  like to say that this write-up very forced me to try and do so!

  Your writing taste has been surprised me. Thank you,
  very great post.

 23. Hi there! I just wanted to ask if you ever have any trouble with
  hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up
  losing several weeks of hard work due to no backup.

  Do you have any solutions to prevent hackers?

 24. My partner and I stumbled over here different web
  page and thought I should check things out.
  I like what I see so now i’m following you. Look forward to going over your web
  page repeatedly.

 25. You really make it seem so easy with your presentation but I find this topic to
  be really something which I think I would never understand.
  It seems too complex and extremely broad for me. I’m
  looking forward for your next post, I’ll try to get the hang
  of it!

 26. Have you ever considered creating an e-book or guest authoring
  on other blogs? I have a blog centered on the same information you
  discuss and would love to have you share some stories/information. I know my visitors would enjoy your
  work. If you’re even remotely interested, feel free to send me an email.

 27. Hello there! This is my first comment here so I just wanted to give a quick
  shout out and say I truly enjoy reading your blog posts. Can you recommend any other
  blogs/websites/forums that go over the same topics?
  Thanks!

 28. Hey there would you mind stating which blog platform you’re using?
  I’m planning to start my own blog soon but I’m having a tough time making a decision between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.

  The reason I ask is because your layout seems different then most blogs and I’m
  looking for something unique. P.S Apologies for getting off-topic but I had to ask!

 29. Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any
  widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates.

  I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you
  would have some experience with something like this.
  Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading
  your blog and I look forward to your new updates.

 30. My brother suggested I may like this web site. He was once totally right.

  This submit truly made my day. You can not believe simply how so much time I had spent for this information! Thank
  you!

 31. I am really inspired with your writing skills as well as with the layout for your weblog.

  Is that this a paid subject or did you modify it yourself?
  Anyway stay up the nice quality writing, it is uncommon to look a great blog like this one nowadays..

 32. I have been browsing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article like yours.
  It is pretty worth enough for me. In my opinion, if all web owners
  and bloggers made good content as you did, the net
  will be much more useful than ever before.

 33. Hey there just wanted to give you a quick heads up.
  The words in your post seem to be running off the screen in Firefox.

  I’m not sure if this is a format issue or something to do with internet browser compatibility but I thought I’d
  post to let you know. The layout look great though! Hope you get the problem resolved soon. Kudos

 34. It’s really very complex in this full of activity life to listen news on Television,
  therefore I simply use internet for that reason, and take the most
  recent news.

 35. A motivating discussion is definitely worth comment. I do believe that you
  need to write more about this subject matter, it may
  not be a taboo matter but usually people do not discuss these issues.
  To the next! Many thanks!!

 36. I don’t know whether it’s just me or if everyone else experiencing issues with your site.

  It looks like some of the written text within your posts are running off the screen. Can someone else please
  comment and let me know if this is happening to them as well?
  This might be a issue with my browser because I’ve had this happen before.
  Thanks

 37. It’s a pity you don’t have a donate button! I’d definitely
  donate to this superb blog! I suppose for now i’ll settle for book-marking and
  adding your RSS feed to my Google account. I look forward to new updates and will talk
  about this website with my Facebook group. Chat soon!

 38. Yesterday, while I was at work, my cousin stole my apple ipad and
  tested to see if it can survive a 40 foot drop, just so she can be
  a youtube sensation. My iPad is now broken and she has 83 views.
  I know this is entirely off topic but I had to share it with someone!

 39. Thanks a bunch for sharing this with all of us you really
  recognise what you are speaking about! Bookmarked.
  Kindly also talk over with my web site =).
  We could have a link exchange contract among us

 40. Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew
  of any widgets I could add to my blog that automatically
  tweet my newest twitter updates. I’ve been looking for a plug-in like
  this for quite some time and was hoping maybe you
  would have some experience with something like this. Please let me know if
  you run into anything. I truly enjoy reading
  your blog and I look forward to your new updates.

 41. I think that what you wrote was actually very reasonable. But, think on this, what if you added
  a little information? I mean, I don’t want to tell you how to run your blog, however what
  if you added something that makes people desire more?
  I mean Các trạng từ trong tiếng Anh thông dụng và nghĩa 2024 is a little vanilla.
  You should look at Yahoo’s home page and note how they write post titles to grab viewers interested.
  You might add a related video or a related pic or two to grab people interested about
  everything’ve written. Just my opinion, it would
  bring your posts a little livelier.

 42. Very good blog! Do you have any helpful hints
  for aspiring writers? I’m hoping to start my own blog soon but I’m a little lost on everything.

  Would you recommend starting with a free platform like WordPress or go for a paid option?
  There are so many choices out there that I’m totally overwhelmed ..
  Any suggestions? Thanks!

 43. I have to thank you for the efforts you have put in writing
  this site. I really hope to view the same high-grade blog posts by
  you later on as well. In truth, your creative writing abilities has encouraged me
  to get my very own website now 😉

 44. It is the best time to make some plans for the future and it’s time
  to be happy. I’ve read this post and if I could I want to suggest
  you some interesting things or tips. Perhaps you could write next articles referring to this article.
  I desire to read even more things about it!

 45. Nice weblog here! Also your website a lot up fast!
  What web host are you using? Can I get your affiliate link for your host?
  I want my web site loaded up as quickly as yours lol

 46. hi!,I really like your writing very a lot! proportion we be
  in contact more approximately your article on AOL? I need an expert on this house to unravel
  my problem. May be that’s you! Having a look ahead to look you.

 47. I really like what you guys are usually up too.
  This type of clever work and coverage! Keep up the fantastic works guys I’ve incorporated you
  guys to blogroll.

 48. After looking over a number of the blog articles on your site, I truly like your way of
  blogging. I saved as a favorite it to my bookmark site list and will
  be checking back soon. Take a look at my website too and tell me how you feel.

 49. It’s perfect time to make some plans for the future and it
  is time to be happy. I have read this post and if I may just I
  wish to suggest you some fascinating things or tips. Maybe you can write subsequent
  articles regarding this article. I want to learn even more
  issues approximately it!

 50. It’s really very complicated in this full of activity life to listen news on Television,
  therefore I simply use world wide web for that purpose, and obtain the most up-to-date
  news.

 51. Hmm it looks like your website ate my first comment (it was extremely long)
  so I guess I’ll just sum it up what I wrote and say, I’m thoroughly
  enjoying your blog. I too am an aspiring blog blogger but I’m still new to everything.
  Do you have any recommendations for first-time blog writers?
  I’d definitely appreciate it.

 52. Great blog here! Also your website loads up fast! What web host are you using?
  Can I get your affiliate link to your host? I wish my site loaded up as fast as yours lol

 53. Hello there, just became aware of your blog through Google, and
  found that it is really informative. I am gonna watch out for brussels.
  I’ll appreciate if you continue this in future. A lot of people will be benefited from your writing.
  Cheers!

 54. I’m not sure where you are getting your info, but good topic.
  I needs to spend some time learning much more or understanding more.

  Thanks for magnificent info I was looking for this information for my mission.

 55. An intriguing discussion is definitely worth comment.
  I do think that you should write more about this subject matter, it might not be a taboo subject but
  generally folks don’t discuss these issues. To the next! Many thanks!!

 56. Heya just wanted to give you a brief heads up and
  let you know a few of the pictures aren’t loading correctly.
  I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different
  web browsers and both show the same results.

 57. Terrific work! This is the type of information that are supposed to be shared around the internet.
  Disgrace on the seek engines for not positioning this post higher!
  Come on over and talk over with my website . Thanks =)

 58. I loved as much as you’ll receive carried out right here.
  The sketch is attractive, your authored material stylish.
  nonetheless, you command get bought an edginess over that
  you wish be delivering the following. unwell unquestionably come further formerly again since exactly the same nearly
  a lot often inside case you shield this hike.

 59. Spot on with this write-up, I seriously believe that
  this amazing site needs much more attention. I’ll probably be returning to see more, thanks for the
  info!

 60. I am not positive where you are getting your information,
  however good topic. I must spend a while learning more or understanding more.
  Thank you for magnificent info I was on the lookout for this
  information for my mission.

 61. Wow that was odd. I just wrote an very long comment but after I clicked submit my comment didn’t show up.
  Grrrr… well I’m not writing all that over again. Anyway, just wanted to say superb blog!

 62. Definitely believe that which you stated.
  Your favorite justification appeared to be on the net the simplest thing to be aware of.
  I say to you, I definitely get irked while people consider worries that
  they plainly don’t know about. You managed to hit the nail upon the top and
  also defined out the whole thing without having side effect , people can take a signal.
  Will probably be back to get more. Thanks

 63. Have you ever thought about publishing an ebook or guest authoring on other sites?

  I have a blog based on the same ideas you discuss and
  would really like to have you share some stories/information. I know my
  subscribers would enjoy your work. If you are even remotely interested, feel free to shoot me an email.

 64. Fascinating blog! Is your theme custom made or did you download
  it from somewhere? A theme like yours with a
  few simple tweeks would really make my blog stand out.
  Please let me know where you got your theme. Thanks

 65. Greetings, There’s no doubt that your blog could
  possibly be having browser compatibility problems.
  When I take a look at your site in Safari, it looks fine however when opening in IE, it’s got some overlapping issues.
  I just wanted to provide you with a quick heads up!
  Aside from that, excellent blog!

 66. Hmm it seems like your site ate my first comment (it was extremely long)
  so I guess I’ll just sum it up what I had written and say, I’m thoroughly enjoying your blog.

  I as well am an aspiring blog blogger but I’m still new to everything.
  Do you have any suggestions for beginner blog writers?
  I’d certainly appreciate it.

 67. Thank you for some other informative web site. The place else may I am getting that kind
  of information written in such an ideal way?
  I’ve a project that I am simply now operating on, and I’ve been at the glance
  out for such info.

 68. Greetings I am so thrilled I found your web site,
  I really found you by accident, while I was searching on Digg for something else,
  Regardless I am here now and would just like to say thanks for a marvelous post and a all
  round enjoyable blog (I also love the theme/design), I don’t have time to read it all at the moment but I have saved it and also added your RSS
  feeds, so when I have time I will be back to read a lot more, Please do keep up the superb jo.

 69. Hello would you mind stating which blog platform you’re working with?
  I’m planning to start my own blog soon but I’m having a
  tough time making a decision between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
  The reason I ask is because your layout seems different then most blogs and I’m looking
  for something completely unique. P.S Apologies for getting off-topic
  but I had to ask!

 70. Greetings from Ohio! I’m bored to tears at work so I decided
  to browse your blog on my iphone during lunch break. I really like the info you present
  here and can’t wait to take a look when I get
  home. I’m surprised at how quick your blog loaded on my cell phone ..

  I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyways, superb site!

 71. I’ve been exploring for a bit for any high quality articles or blog posts in this sort of house .
  Exploring in Yahoo I eventually stumbled upon this web site.

  Studying this info So i’m glad to exhibit that
  I’ve a very good uncanny feeling I came upon exactly what I needed.
  I most undoubtedly will make sure to do not overlook this site
  and give it a glance on a continuing basis.

 72. Thank you for another magnificent post. The place else could anyone get that type of info
  in such an ideal way of writing? I have a presentation next week, and I am on the search for such info.

 73. It’s appropriate time to make some plans for the long run and it is time to be happy.
  I’ve read this post and if I could I desire to suggest you few attention-grabbing things or tips.
  Maybe you can write next articles referring to this
  article. I desire to learn more issues approximately it!

 74. Hello! I know this is somewhat off topic but I was wondering if
  you knew where I could get a captcha plugin for my
  comment form? I’m using the same blog platform as yours and I’m having trouble finding one?
  Thanks a lot!

 75. Hello there! This is my first visit to your blog!

  We are a group of volunteers and starting a new project in a community in the same niche.
  Your blog provided us valuable information to work on. You
  have done a outstanding job!

 76. I loved as much as you’ll receive carried out right here.
  The sketch is attractive, your authored material stylish.
  nonetheless, you command get bought an edginess over that you wish
  be delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again as exactly
  the same nearly very often inside case you shield this increase.

 77. An outstanding share! I’ve just forwarded this onto a coworker who had been doing a little research on this.
  And he actually ordered me breakfast because I discovered it for him…
  lol. So allow me to reword this…. Thank YOU for the meal!!
  But yeah, thanks for spending time to talk about this subject here on your web page.

 78. Hello, i read your blog from time to time and i own a similar one and i
  was just curious if you get a lot of spam feedback? If so how do you prevent it, any plugin or anything you can suggest?

  I get so much lately it’s driving me mad so any help is very much appreciated.

 79. Pretty section of content. I just stumbled upon your blog and in accession capital to assert that I
  acquire actually enjoyed account your blog posts.

  Any way I will be subscribing to your augment and even I achievement you
  access consistently rapidly.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *