Các dạng câu hỏi và bài tập về câu tường thuật – Đáp án chi tiết

Bên cạnh việc nắm chắc lý thuyết, luyện tập thường xuyên bằng các bài tập thực hành là điều vô cùng cần thiết, nhất là đối với những phần ngữ pháp về câu tường thuật. Chính vì thế, bài viết hôm nay hocsinhgioi sẽ cung cấp đến bạn những dạng câu hỏi và bài tập về câu tường thuật để bạn có thể ôn tập và củng cố thêm kiến thức.

I. Lý thuyết về câu tường thuật

Trước khi đi vào bắt đầu làm bài tập chúng ta cần phải nắm vững khái niệm và cách chuyển đổi từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp để dễ dàng làm bài tập hơn.

Câu tường thuật
Câu tường thuật

Dưới đây hocsinhgioi sẽ cung cấp cho bạn kiến thức khái quát về câu tường thuật, cách chuyển đổi từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp và ví dụ để bạn dễ học

1.1. Lời nói trực tiếp (direct speech)

Lời nói trực tiếp (direct speech): là nói chính xác điều người nào đó diễn đạt (còn gọi là trích dẫn). Lời của người nói sẽ được đặt dưới dấu ngoặc kép.

Ví dụ

She said: ”The exam is difficult”. (Cô ấy nói: “Bài kiểm tra này khó”)

1.2. Lời nói gián tiếp (indirect speech)

Lời nói gián tiếp – câu tường thuật (indirect speech): Là thuật lại lời nói của một người khác trong dạng gián tiếp, không sử dụng dấu ngoặc kép.

Ví dụ: Hoa said, ”I want to go home”

->Hoa said she wanted to go home là câu gián tiếp (indirect speech)

1.3. Cách chuyển đổi câu trực tiếp thành gián tiếp trong tiếng Anh

​Để chuyển câu trực tiếp sang câu gián tiếp, chúng ta chỉ cần ghép nội dung tường thuật vào sau động từ tường thuật và thực hiện những biến đổi sau

Nguyên tắc cần nhớ khi chuyển từ câu trực tiếp sang gián tiếp

 • Đổi ngôi, đổi tân ngữ
 • Lùi thì
 • Đổi cụm từ chỉ thời gian, nơi chốn

Xem thêm các bài viết đáng chú ý

II. Bài tập về câu tường thuật

Dưới đây là tổng hợp bài tập về câu tường thuật trong tiếng Anh có đáp án do hocsinhgioi sưu tầm và đăng tải.

Khái niệm câu trực tiếp và câu gián tiếp
Khái niệm câu trực tiếp và câu gián tiếp

Tài liệu bài tập câu trực tiếp gián tiếp có đáp án sẽ là nguồn tài liệu hữu ích giúp các bạn ôn tập nhuần nhuyễn dạng bài khó nhưng gặp rất nhiều trong bài kiểm tra và bài thi. Sau đây mời các bạn vào tham khảo.

Bài tập 1

Chuyển các câu sau sang câu gián tiếp

 1. He said, “I like this song.”
 2. “Where is your sister?” she asked me.
 3. “I don’t speak Italian,” she said.
 4. “Say hello to Jim,” they said.
 5. “The film began at seven o’clock,” he said.
 6. “Don’t play on the grass, boys,” she said.
 7. “Where have you spent your money?” she asked him​.
 8. “I never make mistakes,” he said.
 9.  “Does she know Robert?” he wanted to know.
 10. “Don’t try this at home,” the stuntman told the audience.
 11. “I often have a big hamburger.”, Benjamin says.
 12. “If I were you, I’d stop taking tranquizllers. They won’t be good for you health in the long run,” I said.
 13. Frank: “How much pocket money does Lisa get?”
 14. “Don’t touch that wire, will you,” said the mother.
 15. Patricia: “My mother will celebrate her birthday next weekend.”
 16.  “I’m sorry I’m late,” he said.
 17. “Shall I do the cleaning up for you?” he said.
 18. “If I were you, I would buy that book ”, she said.
 19. “Why don’t we go to the cinema tonight?” he said.
 20. “Would you like to come to my birthday party next Saturday?” she said.
 21. “Let’s go swimming this Sunday”, he said.
 22. “ Shall I carry the bag for you?” he said.
 23. “What a beautiful dress!” she said.
 24. “How ugly!” he said.
 25. “Remember to lock the door” she said.

Bài tập 2

Viết lại các câu sau

1. “Where is my umbrella?” she asked.

She asked……………………………………….………………….

2. “How are you?” Martin asked us.

Martin asked us………………………………………….……………….

3. He asked, “Do I have to do it?”

He asked……………………………………….………………….

4. “Where have you been?” the mother asked her daughter.

The mother asked her daughter………………………………………………………….

5. “Which dress do you like best?” she asked her boyfriend.

She asked her boyfriend…………………………………………………………..

6. “What are they doing?” she asked.

She wanted to know……………………………………….…………………

7. “Are you going to the cinema?” he asked me.

He wanted to know………………………………………..…………………

8. The teacher asked, “Who speaks English?”

The teacher wanted to know………………………………………..…………………

9. “How do you know that?” she asked me.

She asked me………………………………………….……………….

10. “Has Caron talked to Kevin?” my friend asked me.

My friend asked me………………………………………….……………….

Bài tập 3

Chọn đáp án đúng nhất.

1. Jack asked me _____.

A. where do you come from?                                             B. where I came from  

C. where I came from      D. where did I come from?

2. She asked me _____ I liked pop music.

 A.when                                    B.what                                       C.if                                                     D.x

3. The doctor ____ him to take more exercise.

 A.told                                        B.tell                                           C. have told                                    D. are telling

4. I wanted to know_____ return home.

A. when would she         B. when will she                     C. when she will              D. when she would

5. Claire told me that her father____ a race horse.

A. owns        B. owned                     C. owning            D. A and B

6. What did that man say ______?

A. at you       B. for you              C. to you                  D. you

7. I rang my friend in Australia yesterday, and she said it _______ raining there.

A. is       B. were       C. has been            D. was

8. The builders have ______ that everything will be ready on time.

A. promised      B. promise               C. promises                D. promising

9. The doctor _______ him to take more exercise.

A. told          B. tell                C. have told            D. are telling

10. The last time I saw Linda, she looked very relaxed. She explained she’d been on holiday the ______ week.

A. ago       B. following             C. next               D. previous

11.  Yesterday, Laura ______ him to put some shelves up.

A. asked          B. is asking              C. ask               D. was asked

12. Tom has ______ this story wasn’t completely true.

A. admitting that        B. was admitted that            C. admitted that                 D. admit that

13. When I rang Tessa some time last week, she said she was busy ______ day.

A. that            B. the             C. then                 D. this

14. I wonder _____ the tickets are on sale yet.

A. what           B. when            C. where             D. whether

15. Mathew _____ Emma that her train was about to leave.

A.  has reminded        B. has reminded that           C. reminded             D. reminded that

Bài tập 4

Hoàn thành các câu trả lời.

1. A: That restaurant is expensive

B: Is it? I thought you said ……………………..

2. A: Sue is coming to the party tonight.

B: Is she? I thought you said she …………………

3. A: Sarah likes Paul.

B: Does she? Last week you said …………………..

4. A: I know lots of people.

B: Do you? I thought you said ……………………

5. A: Jane will be here next week.

B: Will she? But didn’t you say …………………..

6. A: I’m going out this evening.

B: Are you? But you said ………………………..

7. A: I can speak a little French.

B: Can you? But earlier you said ………………….

8. A: I haven’t been to the cinema for ages.

B: Haven’t you? I thought you said ………………..

Bài tập 5

Viết lại các câu trực tiếp sang câu gián tiếp

1. “Please download the information from this file,” the director said to us.

The director told us ………………………………………………………

2. “Where is the cake which I just made?” Her mother asked her.

Her mother asked her where ……………………………………

3. “Which way are you planning to go to the beach?” Mary asked us

Mary asked us which …………………………………………….

4. “Please bring that outfit over here if it has any damage.” the clerk said to Lisa.

The clerk told Lisa………………………………………………………

5. “Don’t come to my house without prior notice.” May’s colleague said to her.

May’s colleague told her ……………………………………………………

6. “Can you do this project best?” My manager told me

My manager told me ………………………………..

7. Jimin’s girlfriend said, “My boyfriend is a very polite and courteous person so I love him very much.”

Jimin’s girlfriend said that ……………………………………..

8. “Is there any restroom nearby?” the customer asked me.

The customer asked me ………………………………..

9. Jenny said to him: “Please lend me your car to carry this cargo to the train station because my dad needs it right now.”

Jenny asked him …………………………..

10. “Don’t stay up late, Jisoo,” Jisoo’s mother said to her.

Jisoo’s mother told her ……………………………..

Bài tập 6

1. Sarah was driving to fast, so I ______ to slow down.

A. asked her          B. asked                C. ask           D.have asked her

2. Someone ______ me there’s been an accident on the motorway.

A. asked                B. said                    C. spoke                    D. told

3. I couldn’t move the piano alone, so I asked Tom_______.

A. giving a hand          B. gave a hand           C. to give a hand      D. give a hand

4. Tom said that New York _______ more lively than London.

A. is          B. be               C. was              D. were

5. When he was at Oliver’s flat yesterday, Martin asked if he ______ use the phone.

A. can      B. could                   C. may               D. must

6. George couldn’t help me. He ______ me to ask Kate.

A. tell                B. said                    C. told        D. say

7. Judy ______ going for a walk, but no one else wanted to.

A.admitted            B. offered                C. promised                        D. suggested

8. I said that I had met her ______ .

A. yesterday      B. the previous day               C. the day                        D. the before day.

9. The man asked the boys ______ .

A. why did they fight B. why they were fighting       

C. why they fight D.why were they  fighting

10. “______the door”, he said.

A. please open   B. open pleased             C. please to open               D. please, opening

11. I wanted to know ______ return home.

A. when would she B. when will she        C. when she will           D. when she would

12. The woman wonders _______ doing well at school.

A. whether her children are      B. if her children were

B. whether her children were    D. her children are if

13. Peter said he was leaving for Paris ______.

A. next week      B. the week previous           C. following week    D. the following week

14. “I don’t usually drink milk when ______ ” Mrs. Pike said.

A. she was hungry     B. I was hungry                   C. I am hungry                D. I will be

15. They said that their house had been broken into ______.

A. the two days before     B. two days ago       C. two days before      D. since two days

Bài tập 7

Chuyển từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp

 1. “Stop talking, Joe,” the teacher said. → The teacher told Joe
 2. “Be patient,” she said to him. → She told him
 3. “Go to your room,” her father said to her. → Her father told her
 4. “Hurry up,” she said to us. → She told us
 5. “Give me the key,” he told her. → He asked her
 6. “Play it again, Sam,” she said. → She asked Sam
 7. “Sit down, Caron,” he said. → He asked Caron
 8. “Fill in the form, Sir,” the receptionist said. → The receptionist asked the guest
 9. “Take off your shoes,” she told us. → She told us
 10. “Mind your own business,” she told him. → She told him

Đáp án

Đáp án bài tập 1

 1. He said he liked that song.
 2. She asked me where my sister was.
 3. She said that she didn’t speak Italian.
 4. They asked me to say hello to Jim.
 5. He said the film had begun at seven o’clock.
 6. She told the boys not to play on the grass.
 7. She asked him where he had spent his money.
 8. He said he never made mistakes.
 9. He wanted to know if she knew Robert.
 10. The stuntman advised the audience not to try that at home.
 11. Benjamin says that he often has a big hamburger.
 12. I advised her to stop taking tranquilizers and explained that they wouldn’t be good for her health in the long run.
 13. Frank asked how much pocket money Lisa got.
 14. The mother warned the child not to touch the wire.
 15. Patricia said that her mother would celebrate her birthday the following weekend.
 16. He apologized for being late.
 17. He offered to do the cleaning up for me.
 18. She advised me to buy that book.
 19. He suggested going to the cinema that night.
 20. She invited me to come to her birthday party the following Saturday.
 21. He suggested going swimming that Sunday.
 22. He offered to carry the bag for me.
 23. She complimented me on my beautiful dress.
 24. He said/ exclaimed that it was ugly.
 25. She reminded me to lock the door.

Đáp án bài tập 2

 1. She asked where her umbrella was.
 2. Martin asked us how we were.
 3. He asked if he had to do it.
 4. The mother asked her daughter where she had been.
 5. She asked her boyfriend which dress he liked best.
 6. She wanted to know what they were doing.
 7. He wanted to know if I was going to the cinema.
 8. The teacher wanted to know who spoke English.
 9. She asked me how I knew that.
 10. My friend asked me if Caron had talked to Kevin.

Đáp án bài tập 3

 1. C
 2. C
 3. A
 4. D
 5. D
 6. C
 7. D
 8. A
 9. A
 10. D
 11. A
 12. C
 13. A
 14. D
 15. C

Đáp án bài tập 4

 1. it was cheap.
 2. she wasn’t coming somewhere else/ … she was staying at home.
 3. she didn’t like him
 4. you didn’t know anybody
 5. she wouldn’t be here
 6. you were staying at home/ you weren’t going out
 7. you couldn’t speak French
 8. you went to the cinema last week

Đáp án bài tập 5

 1. The director told us to download the information from that file.
 2. Her mother asked her where the cake was which she just had made.
 3. Mary asked us which way we were planning to go to the beach.
 4. The clerk told Lisa to bring that outfit over there if it had any damage.
 5. May’s colleague told her not to come to her house without prior notice.
 6. My manager told me if I could do that project best.
 7. Jimin’s girlfriend said that he was a very polite and courteous person so she loved him very much.
 8. The customer asked me if there any restroom nearby was.
 9. Jenny asked him to lend her his car to carry that cargo to the train station because her dad needed it right then.
 10. Jisoo’s mother told her not to stay up late.

Đáp án bài tập 6

 1. A
 2. D
 3. C
 4. C
 5. B
 6. C
 7. D
 8. B
 9. B
 10. A
 11. D
 12. B
 13. D
 14. C
 15. B

Đáp án bài 7

 1. The teacher told Joe to stop talking
 2. She told him to be patient
 3. Her father told her to go to her room
 4. She told us to hurry up
 5. He asked her to give him the key
 6. She asked Sam to play it again
 7. He asked Caron to sit down
 8. The receptionist asked the guest to fill in the form
 9. She told us to take off our shoes
 10. She told him to mind his own business.

Trên đây là một số dạng bài tập về câu tường thuậthocsinhgioi đã tổng hợp. Hy vọng những dạng bài tập về câu tường thuật cách làm công thức đơn giản này đã giúp bạn nắm vững hơn về câu tường thuật. Chúc bạn học tốt!

Một trong những chủ đề nói cơ bản trong tiếng Anh đó là chia sẻ về sở thích của bản thân. Mỗi người đều có một sở thích riêng. Có người thích xem phim, có người thích nghe nhạc, có
Với kiến thức bổ ích bao quát được một phần lớn hệ thống ngôn ngữ tiếng Anh, bộ sách Destination B1, B2 và C1+C2 (Grammar & Vocabulary) chắc chắn sẽ là “bộ sách tủ” để ôn luyện kiến thức và từ
Cách viết thứ, ngày, tháng và năm là một trong số những kiến thức cơ bản khi các bạn mới bắt đầu làm quen với tiếng Anh. Hôm nay, hãy cùng hocsinhgioi tìm hiểu về các tháng trong tiếng Anh
Talk about your future plans là một câu hỏi rất thú vị và có thể xuất hiện trong bài thi IELTS Speaking Part 2 hoặc trong giao tiếp tiếng Anh hằng ngày. Chủ đề này tương đối dễ để trả

Similar Posts

20 Comments

 1. 861886 457256This design is steller! You most certainly know how to keep a reader amused. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Wonderful job. I really loved what you had to say, and more than that, how you presented it. Too cool! 257378

 2. Having read this I thought it was very informative. I appreciate you taking the time and effort to put this article together. I once again find myself spending way to much time both reading and commenting. But so what, it was still worth it!

 3. 665397 386973Hello. Neat post. There is an concern along with your web site in firefox, and you may want to test this The browser could be the market chief and a big part of other men and women will miss your amazing writing because of this dilemma. 28650

 4. 349919 881006An attention-grabbing dialogue is worth comment. I think that it is finest to write extra on this topic, it wont be a taboo subject even so typically individuals are not sufficient to speak on such topics. Towards the next. Cheers 897094

 5. 552264 206547Our own chaga mushroom comes with a schokohutige, consistent, charcoal-like arrival, a whole lot of dissimilar towards the style of the normal mushroom. Chaga Tincture 706180

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *