Bộ câu hỏi phỏng vấn tiếng Anh – 500 câu hỏi phỏng vấn PDF

Nếu bạn đang muốn ứng tuyển vào một công ty nước ngoài thì việc đối diễn với bài phỏng vấn tiếng Anh là điều khó tránh khỏi. Vì vậy hãy chuẩn bị cho mình kỹ năng tiếng Anh trong phỏng vấn để ứng phó với những câu hỏi hóc búa của nhà tuyển dụng với Bộ câu hỏi phỏng vấn tiếng Anh – 500 câu hỏi phỏng vấn PDF.

Sau khi đầu tự chất xám và chăm chút để tạo một bản CV hoành tráng cho bản thân và nhận được một cuộc hẹn từ phía nhà tuyển dụng, thì ngay sau đó bạn nên chuẩn bị tinh thần cho bài phỏng vấn tiếng Anh ngay thay vì nhiều bạn có xu hướng ăn mừng chiến tích để rồi thất bại trong bài phỏng vấn một cách đáng tiếc.

1. Bộ câu hỏi phỏng vấn tiếng Anh

Dưới đây là bộ 5 câu hỏi thường xuất hiện trong các bài phỏng vấn bằng tiếng Anh nhất được tienganhduhoc.vn tổng hợp:

Tiếng Anh cho người đi phỏng vấn xin việcTiếng Anh cho người đi phỏng vấn xin việc
Tiếng Anh cho người đi phỏng vấn xin việc

Câu hỏi 1. Tell me a little about yourself. Hãy nói sơ qua cho tôi nghe về bản thân của anh/chị.

(Các) cách trả lời.

I attended MIT where I majored in Electrical Engineering. My hobbies include basketball, reading novels, and hiking. – Tôi học ở MIT, nơi tôi theo học chuyên ngành Kỹ sư điện. Sở thích của tôi gồm bóng rổ, đọc tiểu thuyết, và đi bộ đường dài.

I grew up in Korea and studied accounting. I worked at an accounting firm for two years and I enjoy cycling and jogging. – Tôi lớn lên tại Hàn quốc và đã học kế toán. Tôi đã làm tại một đơn vị kế toán hai năm và tôi thích chạy xe đạp và chạy bộ.

I’m an easy going person that works well with everyone. I enjoy being around different types of people and I like to always challenge myself to improve at everything I do. – Tôi là người dễ hợp tác làm việc tốt với toàn bộ mọi người. Tôi thích giao thiệp với nhiều dòng người khác nhau và tôi cứ cứ thử thách bản thân mình để cải thiện mọi việc tôi làm.

I’m a hard worker and I like to take on a variety of challenges. I like pets, and in my spare time, I like to relax and read the newspaper. – Tôi là một người làm việc chăm chỉ và tôi muốn đón nhận nhiều thử thách khác nhau. Tôi thích thú cưng, và lúc rảnh rỗi, tôi thích thư giãn và đọc báo.

Xem thêm:Cover letter là gì? Cách viết cover letter bằng tiếng Anh chuẩn hayDownload answer sheet TOEIC mẫu phiếu 2020Cách đặt câu hỏi với which/ how/ whose/ what trong tiếng Anh

Câu hỏi 2. What are your strengths? Thế mạnh của anh/chị là gì?

(Các) cách trả lời.

I believe my strongest trait is my attention to detail. This trait has helped me tremendously in this field of work.- Tôi tin rằng điểm mạnh nhất của tôi là sự quan tâm của tôi đến từng chi tiết. Đặc trưng này đã giúp tôi rất nhiều trong lĩnh vực này.

I’ve always been a great team player. I’m good at keeping a team together and producing  quality work in a team environment. – Tôi luôn là một đồng đội tuyệt vời. Tôi giỏi duy trì cho nhóm làm việc với nhau và luôn đạt được chất lượng công việc trong một môi trường đồng đội.

After having worked for a couple of years, I realized my strength is accomplishing a  large amount of work within a short period of time. I get things done  on  time  and  my  manager always appreciated it. – Sau khi làm việc một vài năm, tôi nhận ra thế mạnh của tôi là thực hiện một khối lượng lớn công việc trong một khoảng thời gian ngắn. Tôi hoàn thành mọi việc đúng thời hạn và quản l{ của tôi luôn luôn đánh giá cao điều đó.

My strongest trait is in customer service. I listen and pay close attention to my  customer’s  needs and I make sure they are more than satisfied. – Điểm mạnh nhất của tôi là về dịch vụ khách hàng. Tôi lắng nghe và chú { kỹ tới nhu cầu khách hàng của tôi và tôi chắc chắn rằng họ còn hơn cả hài lòng.

Câu hỏi 3. What are your weaknesses? Điểm yếu của anh/chị là gì?

(Các) cách trả lời.

This might be bad, but in college I found that I procrastinated a lot. I realized this problem, and I’m working on it by finishing my work ahead of schedule. – Điều này có thể là xấu, nhưng tại đại học, tôi thấy rằng tôi thường hay trì hoãn. Tôi đã trông thấy vấn đề này, và tôi đang cải thiện nó bằng cách hoàn tất công việc trước thời hạn.

I feel my weakness is not being  detail oriented enough.  I’m a person that wants to accomplish  as much as possible. I realized this hurts the quality and I’m currently working on finding a balance between quantity and quality. – Tôi là người muốn hoàn tất càng nhiều càng tốt. Tôi trông thấy điều này làm tác động tới chất lượng và hiện tôi đang sắm cách cân bằng giữa số lượng và chất lượng.

I feel my English ability is my weakest trait. I know this is only a temporary problem.  I’m  definitely studying hard to communicate more effectively. – Tôi thấy khả năng tiếng Anh của tôi là điểm yếu nhất của tôi. Tôi biết đây chỉ là vấn đề tạm thời. Tôi vững chắc sẽ học tập chăm chỉ để giao tiếp hiệu quả hơn.

The weakest trait I struggled with was not asking for help. I always try to  solve  my  own problems instead of asking a co-worker who might know the answer. This would save me more time and I would be more efficient. I’m working on knowing when it would be beneficial to ask  for help. – Điểm yếu nhất mà tôi phải đấu tranh là không bắt buộc sự giúp đỡ. Tôi cứ phấn đấu tự khắc phục những vấn đề của mình thay vì hỏi đồng nghiệp người có thể biết câu trả lời. Điều này sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian hơn và tôi sẽ làm việc hiệu quả hơn. Tôi đang phấn đấu khám phá khi nào thì sẽ có lợi khi nhờ giúp đỡ.

Câu hỏi 4. What are your short term goals? Các mục tiêu ngắn hạn của anh/chị là gì?

(Các) cách trả lời.

Các mục tiêu ngắn hạn của anh/chị là gì?Các mục tiêu ngắn hạn của anh/chị là gì?
Các mục tiêu ngắn hạn của anh/chị là gì?

My short term goal is to find a position where I can use the knowledge and strengths  that  I have. I want to partake in the growth and success of the company I work for. Mục tiêu ngắn hạn của tôi là tìm một vị trí mà tôi có thể sử dụng kiến thức và thế mạnh mà tôi có. Tôi muốn cùng chia sẻ sự phát triển và thành công của công ty mà tôi làm việc cho họ.

I’ve learned the basics of marketing during my first two years. I want to take the next step by taking on challenging projects. My short term goal is to grow as a marketing analyst. Tôi đã học được những điều cơ bản của việc tiếp thị trong hai năm đầu tiên. Tôi muốn thực hiện bước tiếp theo bằng cách tham gia vào những dự án đầy thách thức. Mục tiêu ngắn hạn của tôi là trở thành một nhà phân tích tiếp thị.

As a program manager, it’s important to understand all  areas  of  the  project.  Although I have the technical abilities to be successful in my job, I want to learn different software applications that might help in work efficiency. Là một người quản lý{ chương trình, điều quan trọng là phải hiểu mọi khía cạnh của dự án. Mặc dù tôi có những khả năng kỹ thuật để thành công trong công việc của tôi, nhưng tôi muốn tìm hiểu những ứng dụng phần mềm khác, những ứng dụng phần mềm mà có thể giúp đỡ hiệu quả công việc.

My goal is to always perform at an exceptional level. But a short term goal I have set for myself is to implement a process that increases work efficiency. Mục tiêu của tôi là luôn hoàn thành ở mức độ nổi bật. Tuy nhiên, mục tiêu ngắn hạn mà tôi đã đặt ra cho bản thân tôi là thực hiện việc làm tăng hiệu quả công việc.

Câu hỏi 5. What are your long term goals? Các mục tiêu dài hạn của anh/chị là gì?

(Các) cách trả lời.

I would like to become a director or higher. This might be a little ambitious, but I know  I’m  smart, and I’m willing to work hard. – Tôi muốn trở thành một giám đốc hoặc cao hơn. Điều này có thể là hơi tham vọng, nhưng tôi biết tôi thông minh, và tôi sẵn sàng làm việc chăm chỉ.

After a successful career,  I would love to write a book on office efficiency. I think working smart is important and I have many ideas. So,  after gaining  more  experience, I’m going to try to write a book. – Sau khi sự nghiệp thành công, tôi muốn viết một cuốn sách về hiệu quả làm việc văn phòng. Tôi nghĩ làm việc một cách thông minh là quan trọng và tôi có nhiều { tưởng. Vì vậy, sau khi có được nhiều kinh nghiệm hơn, tôi sẽ cố gắng viết sách.

I’ve always loved to teach. I like to grow newer employees and help co-workers  wherever I  can. So in the future, I would love to be an instructor.- Tôi luôn yêu thích việc giảng dạy. Tôi muốn gia tăng những nhân viên mới hơn và giúp đỡ các đồng nghiệp ở bất kz nơi nào mà tôi có thể. Vì vậy, trong tương lai, tôi muốn trở thành một giảng viên.

I want to become a valued employee of a company. I want to make a difference and I’m willing  to work hard to achieve this goal. I don’t want a regular career, I want a special career that I can be proud of. – Tôi muốn trở thành một nhân viên được quan trọng của một công ty. Tôi muốn tạo nên sự khác biệt và tôi sẵn sàng làm việc chăm chỉ để đạt được mục tiêu này. Tôi không muốn có một sự nghiệp bình thường, tôi muốn có một sự nghiệp đặc biệt mà tôi có thể tự hào

2. 50 câu hỏi phỏng vấn tiếng Anh

Bộ 50 câu hỏi thường được các nhà tuyển dụng đề cập đến khi bạn đi xin việc ở công ty nước ngoài:

Tiếng Anh phỏng vấn PDFTiếng Anh phỏng vấn PDF
Tiếng Anh phỏng vấn PDF
 • Câu hỏi 1. Do you have any questions? Anh/Chị có câu hỏi gì thêm không?
 • Câu hỏi 2. Does this job usually lead to other positions at the company?  Công việc này có thường dẫn tới những vị trí công việc khác trong không ty không?
 • Câu hỏi 3. Tell me some of the skills that you want in a candidate for this position. Xin cho tôi biết vài kỹ năng mà quý công ty cần ở một ứng viên để làm vị trí công việc này.
 • Câu hỏi 4. What are the people I’ll be working with like? Tôi sẽ làm việc cùng những đồng nghiệp như thế nào ạ?
 • What do you like the most about this company and why? Anh/Chị thích điều gì nhất về công ty này và tại sao?
 • Câu hỏi 5. How is this company doing in comparison with competitors? Công ty này hoạt động ra sao khi so sánh với những đối thủ khác?
 • Câu hỏi 6. I know of products X and Y, does the company plan to introduce any new products? Tôi biết công ty có sản phẩm X và Y, vậy công ty có kế hoạch giới thiệu sản phẩm mới nào không?
 • Câu hỏi 7. What is the company doing to maintain its market strength? Quý công ty đang làm gì để duy trì sức mạnh thị trường của mình?
 • Câu hỏi 8. How many employees work for this company? Có bao nhiêu nhân viên làm việc cho công ty này?
 • Câu hỏi 9.What has been the company’s layoff history in recent years? Lịch sử sa thải của công ty trong những năm gần đây như thế nào?
 • Câu hỏi 10. Do you know of any anticipated cutbacks in any departments in the near future? Ông/Bà có dự đoán trong thời gian sắp tới sẽ có những đợt cắt giảm tại bất kz phòng ban nào không?
 • Câu hỏi 11. What major problems has the company recently faced? Những vấn đề chính mà gần đây công ty phải đối mặt là gì?
 • Câu hỏi 12. What type of training do you provide here? Công ty sẽ đưa ra loại hình tập huấn (dành cho nhân viên) gì?
 • Câu hỏi 13. What do you like best about this company? Anh/Chị thích điều gì nhất về công ty này?
 • Câu hỏi 14. What position title will I be reporting to? Chức danh vị trí mà tôi sẽ chịu trách nhiệm là gì?
 • Câu hỏi 15. What other departments does this department work closely with? Bộ phận này làm việc chặt chẽ với những bộ phận nào?
 • Câu hỏi 16. What kind of training should I expect? Loại hình đào tạo mà tôi có thể nhận là gì?
 • Câu hỏi 17. How long is the training program? Chương trình đào tạo này kéo dài bao lâu?
 • Câu hỏi 18. How did this position become available? Làm thế nào mà vị trí này lại được tuyển dụng?
 • Câu hỏi 19. Is a written job description available? Có sẵn một bảng mô tả công việc không 
 • Câu hỏi 20. Please describe a typical day for this position. Vui lòng mô tả một ngày làm việc tiêu biểu cho vị trí này.
 • Câu hỏi 21. How long has this position been available? Vị trí tuyển dụng này đã được tuyển trong bao lâu rồi?
 • Câu hỏi 22. How many candidates have you interviewed for this position? Có bao nhiêu ứng cử viên tham gia phỏng vấn cho vị trí này?
 • Câu hỏi 23. How many total candidates will you be interviewing for this position? Có tổng cộng bao nhiêu ứng cử viên tham gia phỏng vấn cho vị trí này?
 • Câu hỏi 24. Do you interview a large number of people before making an offer to a person, or do you make an offer to the first person who is qualified? Quý công ty sẽ phỏng vấn hàng loạt trước rồi sau đó quyết định sẽ nhận ai hay quý{ công ty sẽ đưa ra quyết định tuyển dụng ngay khi gặp người đạt yêu cầu?
 • Câu hỏi 25. What type of hardware and software will I be working with? Tôi sẽ làm việc với kiểu phần cứng và phần mềm nào?
 • Câu hỏi 26. What will my workstation be like? Will it be an office, a cubicle, or a desk? Chỗ làm việc của tôi sẽ trông như thế nào? Liệu nó là văn phòng, phòng nhỏ hay là bàn làm việc?
 • Câu hỏi 27. What opportunities for advancement are available here? Ở đây có cơ hội thăng tiến không?
 • Câu hỏi 28. Are you considering any other offers right now? Hiện tại, Anh/Chị có đang cân nhắc bất cứ lời mời tuyển dụng nào không?
 • Câu hỏi 28. Is there anything else I should know? Có điều gì khác tôi cần biết không?
 • Câu hỏi 29. What kind of salary are you looking for? Anh/chị mong đợi mức lương thế nào?
 • Câu hỏi 30. That’s a high salary for this position! Where did you come up with that figure? Đó là một mức lương rất cao đối với vị trí này! Sao anh/chị lại đưa ra con số này?
 • Câu hỏi 31. How much do you currently get paid? Gần đây, anh được nhận lương bao nhiêu?
 • Câu hỏi 32. When are you able to start? Khi nào thì anh/chị có thể bắt đầu công việc?
When are you able to start?When are you able to start?
When are you able to start?
Xem thêm:Tổng hợp những câu nói tiếng Anh khi đi du lịchTop 10 bộ phim, series học tiếng anh hay nhấtSinh viên, học sinh nên học tiếng Anh hay tiếng TrungGPA là gì? Cách tính điểm GPA và học bổng không cần GPA
 • Câu hỏi 33. What do you do when a worker is giving the team more problems than helping? Anh/chị sẽ làm gì khi một nhân viên gây khó khăn cho đội nhiều hơn là giúp đỡ cho công việc của đội?
 • Câu hỏi 34. When do you know enough is enough when dealing with a subordinate that doesn’t seem to be helping? Khi nào anh/chị biết là đã đủ khi phải làm việc cùng cấp dưới không có thái độ hợp tác?
 • Câu hỏi 35. Do you like to work by yourself or with others? Anh/Chị thích làm việc một mình hay làm cùng người khác?
 • Câu hỏi 36. How do you get along with your subordinates? Anh/Chị quan hệ với cấp dưới như thế nào?
 • Câu hỏi 37. How do you get along with your co-workers? Anh/Chị quan hệ với đồng nghiệp như thế nào?
 • Câu hỏi 38. How do you get along with your superiors? Anh/Chị quan hệ với cấp trên như thế nào?
 • Câu hỏi 39. What do you do to stay in shape? Anh/Chị làm gì để giữ vóc dáng?
 • Câu hỏi 40. What do you like to do when you’re not in the office? Anh/Chị thích làm gì khi không ở công sở?
 • Câu hỏi 41. What’s the most recent book you read? Cuốn sách gần đây nhất anh/chị đọc là gì?
 • Câu hỏi 42. What is the most recent movie  you saw? Bộ phim gần đây nhất anh/chị xem là gì?
 • Câu hỏi 43. Did you have any trouble finding this place? Anh/Chị có khó khăn gì khi tìm chỗ này không?
 • Câu hỏi 44. Will working on weekends be a problem? Làm việc vào cuối tuần có là vấn đề không?
 • Câu hỏi 45. How do you feel about overtime? Anh/Chị cảm thấy như thế nào về làm việc ngoài giờ?
 • Câu hỏi 46. Do you have any outside income? Anh/Chị có thu nhập bên ngoài nào không?
 • Câu hỏi 47. Do you earn any income from investments or hobbies? Anh/Chị có bất kz thu nhập nào từ các khoản đầu tư hay sở thích không?
 • Câu hỏi 48. Are you able to make frequent business trips? Anh/Chị có thể đi công tác thường xuyên được không?
 • Câu hỏi 49. Are you willing to relocate? Anh/Chị có sẵn sàng chuyển nơi ở không?
 • Câu hỏi 50. May I contact your current employer? Tôi có thể liên hệ với người chủ chỗ làm hiện tại của anh/chị không?

3. Chào hỏi khi phỏng vấn bằng tiếng Anh

Việc chào hỏi là điều cần thiết khi đến công ty phỏng vấn, vậy làm sao để chào hỏi khi phỏng vấn bằng tiếng Anh?

Chào hỏi khi phỏng vấn bằng tiếng AnhChào hỏi khi phỏng vấn bằng tiếng Anh
Chào hỏi khi phỏng vấn bằng tiếng Anh

3.1. Khi gặp lễ tân thì nên chào hỏi như thế nào?

Khi gặp nhân viên lễ tân, hãy chú ý:

 • Giới thiệu tên và cuộc hẹn phỏng vấn của bạn.
 • Sử dụng từ “Hello” thay vì “Hi”.
 • Ví dụ: “Hello, I’m Do Lan Anh. I have an appointment with Ms. Nga at 3 pm”.
 • Khi lễ tân mời bạn buổi phỏng vấn, đừng quên gửi lời cảm ơn, ví dụ: “Thank you”.

3.2. Khi nhà tuyển dụng chào và giới thiệu tên trước

Nhà phỏng vấn: “Hello, Lan Anh. I’m Nga. Today, I will be interviewing you.”

Bạn có thể dụng các mẫu chào hỏi sau:

 • “Hello, Ms. Nga. Pleased to meet you.”
 • “Pleased/Glad/Nice to meet you, Ms. Nga.”

Nếu nhà phỏng vấn sử dụng câu chào như sau: “You must be Lan Anh. How do you do? I’m Nga. I’ll be interviewing you today.”

Bạn có thể trả lời: “Hello. How do you do, Ms Nga?”

3.3. Khi người phỏng vấn chờ đợi bạn chào trước

Đây là trường hợp nhà tuyển dụng/người phỏng vấn muốn biết cách chào hỏi bằng tiếng Anh khi phỏng vấn xin việc của bạn. Điều này sẽ giúp đánh giá khả năng giao tiếp và khả năng bắt chuyện của bạn. Bạn có thể sử dụng các câu sau:

 • “Hello. You must be the Hiring Manager. I’m Lan Anh and I have an appointment with you.”
 • “Hello, I have an appointment at the Sales Position. Glad to meet you.”
 • “Hello, how do you do? I’m Lan Anh and I have an appointment with you today.”

4. Nói về kinh nghiệm làm việc bằng tiếng Anh

Kinh nghiệm làm việc là một trong những yêu cầu tiên quyết trong việc quyết định bạn có được tuyển hay không, vì vậy nắm rõ cách trả lời các kinh nghiệm sẽ giúp bạn ghi điểm với nhà tuyển dụng hơn: 

Tình huống 1: Giới thiệu về kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Marketing 

Could you tell us your experience in Marketing? (Bạn có thể cho chúng tôi biết kinh nghiệm làm việc marketing của bạn?)

I experienced in developing the fields of online and offline marketing. For Online, I experienced in CPC, CPM, and proficiently managed the applications such as Facebook, email marketing, newsletter. For Offline, I experienced in making a budget, planning, and developing brand promotion strategies for each specific period. 

Về kinh nghiệm làm việc của em, thì em có kinh nghiệm triển khai các lĩnh vực trong marketing online và offline. Về online, em có kinh nghiệm về CPC, CPM và quản lý thành thạo các công cụ như: facebook, email marketing, newsletter..Về offline, em có kinh nghiệm lập ngân sách, lên kế hoạch và triển khai các chiến dịch quảng bá thương hiệu ngoài thị trường trong từng giai đoạn cụ thể.

Tình huống 2: Nói về kinh nghiệm làm việc bằng tiếng Anh dành cho nhân viên kinh doanh

Nghe tiếng Anh phỏng vấn xin việcNghe tiếng Anh phỏng vấn xin việc
Nghe tiếng Anh phỏng vấn xin việc

1. Could you tell me your working experience? (Cô có thể cho tôi biết kinh nghiệm làm việc của cô là gì?)

I have worked at the X Real Estate company for 3 years. My job is looking for new customers and taking care of old customers. Customers are the persons who have a high income. I have achieved a 30% month of sales for the company. 

Tôi đã công tác ở công ty bất động sản X được 3 năm. Công việc của em là tìm kiếm khách hàng mới  và chăm sóc khách hàng cũ. Đối tượng khách hàng là người có thu nhập cao. Thành tích em đã từng đạt được đó là 30% doanh số tháng của công ty.

2. Why did you leave that job? (Tại sao cô lại nghỉ việc ở công ty cũ?)

I wish to change the working environment and look for opportunities to develop my career. Tôi muốn thay đổi môi trường làm việc và tìm kiếm thêm cơ hội phát triển nghề nghiệp của mình.

Tình huống 3: Cách nói về kinh nghiệm làm việc bằng tiếng Anh dành cho Nhân viên kế toán

1. What is your working experience? (Kinh nghiệm làm việc của bạn như thế nào?)

I perform the work of an accountant such as control the cost of the company, make the payroll for employees, and the monthly tax report. Besides, I am also responsible for the administration work of the company. 

Về kinh nghiệm làm việc của em là thực hiện các công việc của một kế toán: Kiểm soát thu, chi các hoạt động của công ty, tính lương nhân viên và báo cáo thuế hàng tháng. Ngoài ra, em còn chịu trách nhiệm chung về các công việc hành chính văn phòng của công ty.

2. What is your goal for the next 2 years? (Mục tiêu trong 2 năm tới của bạn là gì?)

I want to upgrade my specialty, pursuing chief accountant position and group leader position. Về mục tiêu của em trong 2 năm tới, em muốn nâng cao nghiệp vụ chuyên môn của mình, theo đuổi vị trí kế toán trưởng và muốn hướng đến vị trí trưởng nhóm.

5. Link tải 500 câu phỏng vấn tiếng Anh

Đây là Link tải: Trọn bộ 500 câu phỏng vấn tiếng Anh hay – các bạn xem bản review bên dưới luôn nhé:

Trên đây là toàn bộ nội dung về Bộ câu hỏi phỏng vấn tiếng Anh – 500 câu hỏi phỏng vấn PDF bao gồm cách trả lời phỏng vấn, chào hỏi và trả lời về kinh nghiệm bản thân bằng tiếng Anh để ứng biến với những câu hỏi của nhà tuyển dụng. Các bạn nên dành thời gian để đọc qua và ghi nhớ để chuẩn bị thật tốt cho bài phỏng vấn nhé. Chúc các bạn thành công!

Similar Posts

18 Comments

 1. 577101 706488What a outstanding viewpoint, nonetheless is just not produce every sence by any means discussing this mather. Just about any technique thanks and also i had try and discuss your post directly into delicius but it surely appears to be an issue in your blogging is it possible you ought to recheck this. thank you just as before. 416959

 2. 966577 796316The the next occasion I read a weblog, I really hope so it doesnt disappoint me around brussels. Come on, man, Yes, it was my option to read, but I just thought youd have some thing fascinating to state. All I hear can be a lot of whining about something that you could fix should you werent too busy looking for attention. 384900

 3. 321201 137960Can I just now say that of a relief to locate somebody who truly knows what theyre speaking about online. You really know how to bring a difficulty to light and function out it crucial. The diet need to see this and appreciate this side on the story. I cant believe youre no far more popular since you certainly possess the gift. 720496

 4. Have you ever thought about writing an ebook or guest authoring
  on other blogs? I have a blog based upon on the same ideas you discuss and would
  love to have you share some stories/information. I know my readers would appreciate your work.
  If you’re even remotely interested, feel free to shoot me
  an e mail.

  Have a look at my blog post – vpn code 2024

 5. I’m really enjoying the design and layout of your site.
  It’s a very easy on the eyes which makes
  it much more enjoyable for me to come here and visit more often. Did you
  hire out a developer to create your theme? Superb work!

  My blog post: vpn coupon 2024

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *