Bài tập so sánh hơn (Comparative) thường gặp nhất – Đáp án chi tiết

Trong ngữ pháp tiếng Anh thì cấu trúcso sánh hơn là một điểm ngữ pháp quan trọng nằm trong cấu trúc so sánh (còn có so sánh nhất, so sánh ngang bằng). Chính vì vậy bài viết dưới đây sẽ cung cấp tổng quan về so sánh hơn. Bên cạnh đó là hocsinhgioi đã tổng hợp các dạng bài tập SO SÁNH HƠN để giúp các bạn củng cố lại kiến thức lý thuyết đã được học. Các bài tập tiếng Anh sẽ ở dạng cơ bản đến nâng cao có đáp án để các bạn kiểm tra lại phần bài làm của mình.

I. So sánh hơn kém

So sánh hơn được dùng để so sánh giữa 2 người, sự việc, sự vật, hiện tượng.

So sánh hơn kém
So sánh hơn kém

Chúng ta phân chia hai loại

 • So sánh với tính từ ngắn – có 1 âm tiết
 • So sánh với tính từ dài – có 2 âm tiết trở lên

1. So sánh hơn với tính từ ngắn

Công thức so sánh với tính từ ngắn

Có 2 cách so sánh bằng tiếng Anh, trong đó so sánh hơn dùng để để so sánh giữa người (hoặc vật) này với người (hoặc vật) khác.

Cấu trúc

 S + to be + adj + er + than + Noun/ Pronoun

Quy tắc thêm “Er” sau tính từ

 • Tính từ ngắn là tính từ có 1 âm tiết. Chúng ta thêm er phía sau tính từ để thể hiện sự so sánh hơn.
 • Công thức có thể áp dụng với trạng từ có 1 âm tiết và 1 số tính từ 2 âm tiết có tận cùng bằng -ow, -y, -le, như dưới đây.
 • Nếu tận cuối cùng âm y thì đổi thành I ngắn trước khi thêm er
 • Nếu tính từ mà có bắt đầu bằng phụ âm, nguyên âm và phụ âm thì phụ âm cuối phải gấp đôi trước khi thêm er.

Ví dụ

 • big (to, lớn) -> bigger (to hơn, lớn hơn)
 • fast (nhanh) -> faster (nhanh hơn)
 • quiet (yên lặng) -> quieter (yên lặng hơn)
 • happy (hạnh phúc) -> happier (hạnh phúc hơn)
 • clever (thông minh) -> cleverer (thông minh hơn)
 • narrow (hẹp) -> narrower (hẹp hơn)
 • simple (đơn giản) -> simpler (đơn giản hơn)

Ví dụ: Tom is taller than Bin. (Tom cao hơn Bin.)

2. So sánh hơn với tính từ dài

Công thức so sánh với tính từ dài

S + V + more/less + adj/adv + than + N/pronoun

Biến đổi tính từ, trạng từ trong câu so sánh hơn

Đối với tính từ dài, có 2 âm tiết trở lên thì ta thêm more vào trước tính từ (hoặc trạng từ) để thể hiện so sánh hơn kém.

Tuy nhiên, không áp dụng với các từ hai âm tiết kết thúc bằng đuôi -er, -ow, -y, -le).

Ví dụ

 • useful (hữu ích) -> more useful (hữu ích hơn)
 • boring (tẻ nhạt) -> more boring (tẻ nhạt hơn)
 • tired (mệt) -> more tired (mệt hơn)
 • quickly (nhanh) -> more quickly (nhanh hơn)
 • quietly (yên tĩnh) -> more quietly (yên tĩnh hơn)
 • beautiful (đẹp) -> more beautiful (đẹp hơn)
 • interesting (thú vị) -> more interesting (thú vị hơn)

3. Lưu ý sử dụng công thức so sánh hơn

 • Sau than là đại từ nhân xưng làm chủ ngữ, không phải tân ngữ
 • Khi so sánh một vật hay một người với tất cả vật, người còn lại thì ta thêm else
 • Khi so sánh một vật hoặc một người với tất cả người hoặc vật còn lại thì ta phải thêm “else” sau anything/anybody.
 • Ở mệnh đề quan hệ, chủ ngữ sau “than“, ”as” có thể bỏ được nếu 2 chủ ngữ trùng nhau.
 • Các tân ngữ có thể bị loại bỏ sau các động từ ở mệnh đề sau “than” và “as“
 • Chúng ta cũng có thể thay cấu trúc not as…as bằng not so…as để nói rằng cái gì đó là không bằng cái kia (So sánh không bằng), nhưng KHÔNG thay as…as bằng so…as.

Ví dụ: He is smarter than anybody else in the class.

(Anh ấy thông minh hơn bất kỳ ai khác trong lớp.)

Xem thêm bài viết đáng chú ý

II. Bài tập so sánh hơn thường gặp

So sánh hơn là một điểm ngữ pháp quan trọng nằm trong cấu trúc so sánh (còn có so sánh nhất, so sánh ngang bằng) của tiếng Anh, mà mọi người dù ở bất kì level cũng cần phải nắm rõ. Dưới đây là những bài tập ứng dụng cấu trúc so sánh hơn do hocsinhgioi đã tổng hợp.

Bài tập ứng dụng so sánh hơn
Bài tập ứng dụng so sánh hơn

Bài tập có đi kèm đáp án để các bạn kiểm tra lại bài làm của mình. Chúc các bạn học tập thật tốt!

Bài tập 1

Chọn từ cho sẵn để điền vào chỗ trống

Fun     popular    delicious    talented    developed   succesful
 1. Was the party as ……….. as she expected?
 2. Apple is as………………………..as Samsung
 3. Pham Nhat Vuong’s career is…………………………as many billionaires’ career in the world
 4. Saigon used to be as………………….as several countries in Asia
 5. My mom’s dishes are as…….………………as food served at restaurants
 6. Many people believe that Quang Hai is not as…………… as many famous footbal players in the world

Bài tập 2

Chia theo câu so sánh phù hợp

 1. Many people would argue that robots are ………………..… (intelligent) than humans.
 2. The price in the countryside is………………..… (cheap) than that in big cities.
 3. Canada is far …………………..… (large) than Vietnam.
 4. My garden is a lot more colorful……………… (colorful) than this park.
 5. My friend is quieter…………..(quiet) than me.
 6. Art-related subjects are ……………… (interesting) than science classes.
 7. My current apartment is…………… (comfortable) than the one, I rented 2 years ago.
 8. The weather this autumn is even ………….. (nice) than last autumn.
 9. These products in this grocery are ………….. (natural) than these in the near one.
 10. A holiday in the mountains is more memorable……………(memorable) then a holiday in the sea

Bài tập 3

Cho dạng đúng của từ trong ngoặc

 1. Who is the ………….. (tall) person in your family?
 2. My mum is the ………….. (good) cook in the world.
 3. Saigon is the…………..(big) month of the year in my country.
 4. Cutting down trees could be considered to be one of …………..(dangerous) reason leading to pollution.
 5. Goods is going to be………….. (expensive) during Tet holiday.
 6. Where are the…………..(nice) beaches in your country?
 7. I bought the TV with the………….. (reasonable) price ever.
 8. Who is the most famous…………..(famous) singer in your country?
 9. Internet is one of (important)________________inventions that changes humans’ life.
 10. He was a (creative) _______ student in the class.
 11. I prefer visitting Hongkong, one of (vibrant) ________city in the world.
 12. I feel (encouraged) _________whenever I talk to my dad.

Bài tập 4

Chọn đáp án đúng

 1. That was the funniest/ most funny thing to do.
 2. My sister is the most prettiest/prettiest in the family.
 3. It’s one of the best/ most better center in the North West.
 4. She is by far the most rich/ richest woman in the world.
 5. School days are supposed to be the most happy/ happiest days of your life but I don’t agree.
 6. What is the most popular/ popularest sport in your country?
 7. That was a really good meal, probably one of the healthiest/ most healthy I have ever eaten.
 8. I’m surprised I didn’t fall asleep. I think that he is one of the most boring/ boringest people in the world.

Bài tập 5

Viết lại câu dựa vào từ cho trước

 1. People/ their views/ who are ready to change/to adapt to a new culture often find it easier.
 2. Prefer traveling by train/ because/traveling by plane/ many people/ they think it is safer than.
 3. The most complicated language/ I really don’t know/ I think this is/ I have ever tried to study/; if I’m making progress.
 4. In the original version/the film much/ You’ll find/ funnier/ if you watch it.
 5. Understanding their teachers/ many overseas students/ understanding other students/ a bigger problem than/ find.
 6. The most/ students/ the one with the best brains /are not always/successful

Bài tập 6

Chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống trong các câu sau

1. He is ……. singer I’ve ever met.

     A. worse

     B. bad

     C. the worst

     D. badly

2. Mary is ……. responsible as Peter.

     A. more

     B. the most

     C. much

     D. as

3. It is ……. in the city than it is in the country.

     A. noisily

     B. more noisier

     C. noisier

     D. noisy

4. He sings ……….. among the singers I have known.

     A. the most beautiful

     B. the more beautiful

     C. the most beautifully

     D. the more beautifully

5. He is ……. student in my class.

     A. most hard-working

     B. more hard-working

     C. the most hard-working

     D. as hard-working

1. My office is ……. away than mine.

     A. father

     B. more far

     C. farther

     D. farer

2. Lana is ……. than David.

     A. handsome

     B. the more handsome

     C. more handsome

     D. the most handsome

3. She did the test ……….. I did.

     A. as bad as

     B. badder than

     C. more badly than

     D. worse than

4. A boat is ……. than a plane.

     A. slower

     B. slowest

     C. more slow

     D. more slower

5. Her new house is ……. than the old one.

     A. more comfortable

     B. comfortably

     C. more comfortabler

     D. comfortable

Bài tập 7

Chọn đáp án đúng

 1. I think London is more expensive/expensiver than New York.
 2. Is the North Sea more big/bigger than the Mediterranean Sea?
 3. Are you a better/good student than your sister?
 4. My dad’s funny/funnier than your dad!
 5. Crocodiles are more dangerous than/as dolphins.
 6. Physics is badder/worse than chemistry.
 7. Cars are much more safer/much safer than motorbikes.
 8. Australia is far/further hotter than Ireland.
 9. It is strange but often a coke is more expensive/ expensiver than a beer.
 10. Non-smokers usually live more long/longer than smokers.

ĐÁP ÁN

Đáp án bài tập 1

 1. fun
 2. popular
 3. successful
 4. developed
 5. delicious
 6. talented

Đáp án bài tập 2

 1. more intelligent
 2. cheaper
 3. larger
 4. colorful
 5. more quiet
 6. more interesting
 7. more comfortable
 8. nicer
 9. more natural
 10. more memorable

Đáp án bài tập 3

 1. tallest
 2. the best
 3. the biggest city
 4. the most dangerous
 5. more expensive
 6. the nicest
 7. the most reasonable
 8. the most famous
 9. the most important
 10. creative
 11. the most vibrant
 12. more encouraged
 13. the most popular

Đáp án bài tập 4

 1. funniest
 2. prettiest
 3. the best
 4. richest
 5. most popular
 6. healthiest
 7. most boring

Đáp án bài tập 5

 1. People who are ready to change their views often find it easier to adapt to new culture
 2. Many students are attracted to this university because it has the reputation of being the one with the best teachers.
 3. Many people prefer travelling by train because they think it is safer than travelling by plane
 4. You’ll find the film much funnier if you watch it in the original version
 5. Many overseas students find understanding other students a bigger problem than understanding their teachers
 6. The most successful students are not always the ones with the best brains

Đáp án bài tập 6

 1. C
 2. D
 3. C
 4. C
 5. C
 6. C
 7. C
 8. D
 9. A
 10. A

Đáp án bài tập 7

 1. expensive
 2. bigger
 3. better
 4. funnier
 5. than
 6. worse
 7. much safer
 8. far
 9. expensive
 10. longer

Bài viết đã cung cấp đầy đủ kiến thức tổng quan về mẫu câu so sánh hơn trong tiếng Anh. Đặc biệt  ieltscaptoc.com.vn đã tổng hợp những bài tập so sánh hơn thường gặp có kèm đáp án để bạn luyện tập sau khi học kiến thức mới. Hy vọng những kiến thức bổ ích này sẽ giúp các bạn trong học tập.

Chúng ta đều biết rằng mỗi câu hoàn chỉnh cần ít nhất một động từ. Nhưng bạn có biết và hiểu rõ về “phụ tá” nho nhỏ của những động từ ấy – chính là trợ động từ không? Hôm
Tiếng Anh là 1 trong 3 môn thi chính thức trong kì thi THPT Quốc gia. Vì vậy nếu muốn nắm chắc ngữ pháp tiếng Anh luyện thi THPT Quốc gia thì các em cần một phương pháp học tiếng
Talk about your dream job là một dạng chủ đề trong IELTS Speaking Part 2, chủ đề này cũng mang ý nghĩa tương tự Talk about your Future Plans. Vì thế, bạn cần phải có vốn từ vựng tốt cũng như
“Talk about your best friend” (Nói về bạn thân của bạn) là một chủ đề khá quen thuộc trong tiếng Anh, đặc biệt là đề bài có thể gặp trong Part 2 – IELTS Speaking hoặc IELTS Writing. Làm thế

Similar Posts

119 Comments

 1. Howdy very cool blog!! Man .. Beautiful .. Wonderful .. I will bookmark
  your blog and take the feeds also? I’m happy to seek out numerous useful info right here within the post, we need develop extra techniques
  on this regard, thanks for sharing. . . . . .

 2. I do not know if it’s just me or if perhaps everybody else encountering issues with your website.

  It seems like some of the text on your posts are running off the screen. Can someone else please comment and let me know if this is happening to them as
  well? This could be a problem with my web browser because I’ve had this happen previously.
  Thank you

 3. you’re truly a excellent webmaster. The website loading speed is incredible.
  It sort of feels that you’re doing any distinctive trick.

  Moreover, The contents are masterwork. you have performed
  a fantastic process on this matter!

 4. Hey there, I think your website might be having browser
  compatibility issues. When I look at your blog in Safari, it looks fine
  but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping.

  I just wanted to give you a quick heads up! Other then that,
  fantastic blog!

 5. This is really interesting, You’re a very professional blogger.
  I have joined your rss feed and look forward to in the hunt
  for more of your excellent post. Additionally, I’ve shared your website in my social networks

 6. It’s a pity you don’t have a donate button! I’d without a doubt donate to this outstanding blog!
  I guess for now i’ll settle for bookmarking and adding your
  RSS feed to my Google account. I look forward to fresh updates and will share this
  website with my Facebook group. Talk soon!

 7. Thanks , I have recently been looking for information approximately this topic for a long time and
  yours is the greatest I’ve found out till now.

  But, what about the conclusion? Are you sure in regards to the supply?

 8. Hi outstanding blog! Does running a blog similar to this require a large amount of work?

  I’ve very little knowledge of coding but I had been hoping to start my own blog soon. Anyway, should you have any
  suggestions or tips for new blog owners please share. I understand this is off topic nevertheless I just needed
  to ask. Many thanks!

 9. I will immediately snatch your rss feed as I can not to find your e-mail
  subscription link or e-newsletter service. Do you have any?
  Kindly permit me know in order that I may just subscribe.
  Thanks.

 10. I will immediately snatch your rss feed as I can’t in finding
  your email subscription hyperlink or newsletter service.
  Do you have any? Kindly allow me understand in order that I may just subscribe.
  Thanks.

 11. Normally I do not read post on blogs, however I wish to say that this write-up very compelled me to take a look at and do so!
  Your writing taste has been amazed me. Thanks, quite nice
  article.

 12. Hi, I do think your blog could be having browser compatibility issues.

  When I take a look at your site in Safari, it looks fine
  but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping issues.

  I simply wanted to provide you with a quick heads up!

  Aside from that, wonderful blog!

 13. Heya superb website! Does running a blog like this take a large amount of work?
  I have no understanding of programming but I had been hoping to start my own blog
  in the near future. Anyhow, if you have any suggestions
  or tips for new blog owners please share. I understand this is off topic nevertheless I simply needed to ask.
  Many thanks!

 14. Hey there! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick
  shout out and say I really enjoy reading through your blog posts.

  Can you suggest any other blogs/websites/forums that
  deal with the same topics? Thanks for your time!

 15. I just could not depart your website before suggesting that
  I extremely enjoyed the standard information a person supply on your
  visitors? Is going to be back often in order to check out new posts

 16. I like the valuable info you provide in your articles.
  I will bookmark your weblog and check again here regularly.
  I’m quite certain I’ll learn a lot of new stuff right here!
  Best of luck for the next!

 17. We stumbled over here by a different web address and thought I may as well check things out.
  I like what I see so now i’m following you. Look forward to checking
  out your web page yet again.

 18. My coder is trying to persuade me to move to .net from PHP.
  I have always disliked the idea because of the costs.
  But he’s tryiong none the less. I’ve been using Movable-type on several websites for about a year and am anxious about switching to another platform.

  I have heard good things about blogengine.net. Is there a way I can import all my wordpress posts into it?

  Any help would be really appreciated!

 19. I know this if off topic but I’m looking into starting my own blog and was wondering what all is needed
  to get set up? I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny?

  I’m not very web smart so I’m not 100% certain. Any tips
  or advice would be greatly appreciated. Thanks

 20. Having read this I believed it was rather informative.

  I appreciate you finding the time and energy to put this informative article
  together. I once again find myself personally spending way too much
  time both reading and posting comments. But so what, it was still worthwhile!

 21. You’re so awesome! I don’t believe I’ve truly read anything like that before.
  So nice to discover another person with genuine thoughts on this topic.
  Really.. thank you for starting this up. This website is
  something that’s needed on the internet, someone with a bit of
  originality!

 22. Have you ever thought about writing an ebook or guest authoring on other websites?
  I have a blog based upon on the same ideas you discuss
  and would love to have you share some stories/information. I know my visitors would value your work.
  If you’re even remotely interested, feel free to send me an email.

 23. fantastic publish, very informative. I wonder why the
  other specialists of this sector do not notice this.
  You should continue your writing. I am sure, you’ve a huge
  readers’ base already!

 24. My brother recommended I might like this website.
  He was totally right. This put up actually made my day.
  You cann’t believe just how a lot time I had spent for this
  info! Thank you!

 25. I think this is one of the so much vital information for me.

  And i’m glad studying your article. However want to statement on some normal issues, The site style is perfect,
  the articles is in point of fact nice : D. Just right process, cheers

 26. Hey There. I discovered your blog the use of msn. That is an extremely neatly written article.
  I’ll make sure to bookmark it and come back to read extra of your helpful info.
  Thanks for the post. I will certainly comeback.

 27. Hello! This is my 1st comment here so I just wanted to give
  a quick shout out and say I truly enjoy reading your blog posts.
  Can you recommend any other blogs/websites/forums that go over
  the same topics? Thanks!

 28. Hey just wanted to give you a brief heads up and let you know a
  few of the images aren’t loading properly. I’m not sure why but I think its a linking issue.
  I’ve tried it in two different web browsers and both show the
  same results.

 29. Hi there! This post could not be written much better!
  Looking at this article reminds me of my previous roommate!
  He constantly kept talking about this. I am going to send this
  post to him. Fairly certain he will have a great
  read. Many thanks for sharing!

 30. Hi there! Do you know if they make any plugins to assist
  with Search Engine Optimization? I’m trying to get my blog to rank for some
  targeted keywords but I’m not seeing very good success.
  If you know of any please share. Cheers!

 31. Hello this is somewhat of off topic but I was wanting to know
  if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually
  code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding know-how so I wanted to get advice from someone with experience.
  Any help would be greatly appreciated!

 32. Howdy! This post couldn’t be written any better! Reading through this
  post reminds me of my previous room mate! He always kept talking about this.
  I will forward this write-up to him. Pretty sure he will have a good read.
  Many thanks for sharing!

 33. You actually make it seem so easy along with your presentation however I in finding this
  topic to be actually one thing that I feel I would by no means understand.
  It sort of feels too complicated and very wide for me.
  I’m looking ahead for your subsequent submit, I’ll attempt to get the dangle of
  it!

 34. I feel that is among the most significant info for me.
  And i am satisfied reading your article. However wanna remark on some normal things, The site taste is wonderful, the articles is in point of fact excellent : D.

  Good activity, cheers

 35. I am really impressed together with your writing abilities and also with the layout to your weblog.
  Is that this a paid topic or did you modify it yourself?

  Anyway keep up the excellent quality writing, it is uncommon to see a nice blog like this one nowadays..

 36. Hi, Neat post. There’s an issue along with your website in web explorer, could check this?

  IE nonetheless is the marketplace chief and a large component to other folks will omit your great writing because of
  this problem.

 37. An intriguing discussion is definitely worth comment. I believe that you ought to publish more on this issue,
  it might not be a taboo subject but usually people don’t speak about these
  subjects. To the next! Cheers!!

 38. I’m extremely impressed together with your writing talents and also with the structure on your weblog.
  Is this a paid subject or did you customize it yourself?

  Anyway keep up the nice quality writing, it’s
  rare to peer a great blog like this one nowadays..

 39. Thank you for the good writeup. It if truth be told
  was once a entertainment account it. Look advanced to far delivered agreeable from you!
  By the way, how can we keep up a correspondence?

 40. Thank you a bunch for sharing this with all people you really understand what you are talking approximately!
  Bookmarked. Kindly additionally consult with my web site =).
  We may have a link alternate agreement between us

 41. Hello there! I know this is kinda off topic but I’d figured I’d ask.
  Would you be interested in exchanging links or maybe guest writing a blog article or vice-versa?
  My website addresses a lot of the same topics as yours and I feel we could greatly
  benefit from each other. If you are interested feel free to shoot me an email.
  I look forward to hearing from you! Excellent blog by the way!

 42. Have you ever thought about writing an e-book or guest authoring on other sites?

  I have a blog based upon on the same information you discuss and
  would really like to have you share some stories/information. I know my audience would value your work.

  If you are even remotely interested, feel free to send me an e mail.

 43. Does your website have a contact page? I’m having problems locating
  it but, I’d like to shoot you an e-mail. I’ve got some recommendations
  for your blog you might be interested in hearing. Either way, great site and I
  look forward to seeing it grow over time.

 44. I think this is among the most significant info for me.
  And i’m glad reading your article. But want to remark on few general things,
  The site style is great, the articles is really great :
  D. Good job, cheers

 45. I seriously love your website.. Great colors & theme. Did you
  develop this web site yourself? Please reply back as I’m trying to
  create my own site and would love to know where you got this from or what the theme is named.
  Appreciate it!

 46. I am not sure where you are getting your information,
  but great topic. I needs to spend some time learning much more or understanding more.
  Thanks for wonderful info I was looking for this information for my mission.

 47. Do you mind if I quote a couple of your articles as long as I provide credit and sources
  back to your blog? My blog is in the exact same area of interest as yours and my visitors would certainly benefit from some of the information you present here.
  Please let me know if this alright with you.
  Cheers!

 48. Write more, thats all I have to say. Literally,
  it seems as though you relied on the video to make your point.

  You definitely know what youre talking about, why waste your intelligence on just posting
  videos to your weblog when you could be giving us something informative to read?

 49. Hey there! I know this is kinda off topic nevertheless I’d figured I’d ask.
  Would you be interested in trading links or maybe guest writing
  a blog post or vice-versa? My website covers a lot of the same topics as yours and I feel we could greatly benefit
  from each other. If you happen to be interested feel free to shoot me an e-mail.
  I look forward to hearing from you! Terrific blog by the way!

 50. Hi superb blog! Does running a blog similar to this require
  a lot of work? I’ve absolutely no knowledge of programming however I was hoping to start my own blog in the near future.
  Anyway, if you have any ideas or techniques for new blog owners please
  share. I understand this is off topic nevertheless I just had to ask.
  Thanks a lot!

 51. Thanks for every other excellent article. The place else
  may anyone get that kind of information in such a perfect means of writing?
  I have a presentation subsequent week, and I’m at the search for such information.

 52. Howdy! Someone in my Facebook group shared this site with us so
  I came to take a look. I’m definitely loving the information. I’m bookmarking and will be tweeting this to my followers!

  Excellent blog and outstanding design.

 53. Sweet blog! I found it while surfing around on Yahoo News.
  Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News?
  I’ve been trying for a while but I never seem to get there!
  Appreciate it

 54. Good day! This is my first visit to your blog! We are a team of volunteers and starting a new
  initiative in a community in the same niche. Your blog provided
  us beneficial information to work on. You have done a marvellous
  job!

 55. What’s Going down i’m new to this, I stumbled upon this I have
  found It positively helpful and it has helped
  me out loads. I am hoping to contribute & aid different customers like
  its helped me. Great job.

 56. Howdy! Someone in my Myspace group shared this website with us so I came to check it out.
  I’m definitely enjoying the information. I’m book-marking and will be tweeting this to my followers!
  Wonderful blog and wonderful style and design.

 57. With havin so much written content do you ever run into any
  problems of plagorism or copyright violation? My site
  has a lot of exclusive content I’ve either authored myself or outsourced but it appears a lot of it is popping
  it up all over the web without my permission. Do you know any solutions to
  help stop content from being ripped off? I’d certainly appreciate it.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *