Bài mẫu Talk about your leisure activities – IELTS Speaking

Tương tự với chủ đề hobby listen to music, “Talk about your free time activities” vốn không còn quá xa lạ và là chủ đề mà nhiều bạn học tiếng Anh nói chung hay IELTS nói riêng sẽ phải học qua. Đây là chủ đề thường xuyên xuất hiện trong giao tiếp hằng ngày cũng như trong cả 3 phần thi của bài thi IELTS Speaking.

Trong bài viết ngày hôm nay, hocsinhgioi sẽ giới thiệu cho các bạn một số từ vựng hay cũng như mẫu bài Talk about your leisure activities.

1. Từ vựng chủ đề Talk about your leisure activities – IELTS Speaking

 • Go to the movies /gou tu ðə ‘mu:viz/: đi xem phim
 • Listen to music /’lisn tu ‘mju:zik/: nghe nhạc
 • Read /ri:d/: đọc
 • Write /rait/: viết
 • Fishing /’fiʃiɳ/: câu cá
 • Picnic /’piknik/: dã ngoại
 • Go out with friends /gou aut wɪð frendz/: ra ngoài với bạn bè
Từ vựng chủ đề Talk about your leisure activities - IELTS Speaking
Từ vựng chủ đề Talk about your leisure activities – IELTS Speaking
 • Study something /’stʌdi ‘sʌmθiɳ/: học môn gì đó
 • Art and crafts /ɑ:t ənd krɑ:ft/: nghệ thuật và thủ công
 • Exercise /’eksəsaiz/: tập thể dục
 • Play a sport /plei ə spɔ:t/: chơi thể thao
 • Surf the internet /sə:f ði ˈɪntənɛt/: lướt web
 • Play video games /plei ‘vidiou geim/: chơi game
 • Play a musical instrument /plei ə ‘mju:zikəl ‘instrumənt/: chơi nhạc cụ
 • Go to the park /gou tu ðə pɑ:k/: đi công viên
 • Go to cultural locations and events /gou tu ‘kʌltʃərəl lou’keiʃns ənd i’vents/: đi tới khu văn hóa và sự kiện
 • Shopping /’ʃɔpiɳ/: mua sắm
 • Cook /kuk/: nấu nướng
 • Gardening /’gɑ:dniɳ/: làm vườn
 • Watch TV /wɔtʃ tiːˈviː/: xem tivi
 • Spend time with family /spend taim wɪð ‘fæmili/: dành thời gian cho gia đình

Xem thêm: Tổng hợp từ vựng tiếng Anh về chủ đề bóng đá

2. Bố cục bài Talk about your leisure activities – IELTS Speaking

Để có bài nói về các hoạt động giải trí khi rảnh rỗi bằng tiếng Anh chúng ta cần xác định bố cục cho bài viết.

Bài viết về thời gian rảnh rỗi bằng tiếng Anh có 3 phần:

Phần 1: Phần mở đầu: Giới thiệu về thời gian rảnh rỗi bằng tiếng Anh.

Phần 2: Nội dung chính

 • Thời gian rảnh rỗi của bạn là khi nào?
 • Bạn thường làm gì vào thời gian rảnh
 • Bạn thích làm gì nhất
 • Bạn thường tận hưởng thời gian rảnh rỗi cùng ai.

Phần 3: Cảm nhận của bạn về thời gian rảnh rỗi.

3. Cấu trúc câu cho Talk about your leisure activities – IELTS Speaking

 • In my spare time, I like to ……………
 • When I get the time, I……………
 • I relax by …………..
 • My hobbies are …………….
 • I’m interested in …………….
 • I’m into (+ noun/ gerund) ………………
 • After school/work I practise………….
 • Me and my friends like to…………in the……………
 • At night I like to………………
 • At winter/summer time my family go ………………..
 • I love……………………………………………….
 • At the weekend I like to……………………………..
 • I enjoy ………………….
 • I am keen on …………..
 • I am fond of ……………..

4. Bài mẫu Talk about your leisure activities – IELTS Speaking

4.1. Talk about your leisure activities – playing some sports

Bài mẫu

However, at weekends, I have much free time, so I usually spend it on relaxing to prepare for a coming busy week. First of all, in my free time, I like playing some sports, such as soccer, badminton or basketball, with my friends.

Sport not only makes me stronger but also connects me with my friends who have the same hobbies. We sometimes go riding in order that we can combine sporting activity and sightseeing. If the weather is not fine enough for me to hang out with my friends, I like to read books. I have a big bookshelf with many kinds of books but I prefer science books.

Bản dịch

Cuối tuần, tôi có nhiều thời gian rảnh rỗi nên thường dành cho việc thư giãn để chuẩn bị cho một tuần bận rộn sắp tới. Trước hết, trong thời gian rảnh rỗi, tôi thích chơi một số môn thể thao, chẳng hạn như bóng đá, cầu lông hoặc bóng rổ với bạn bè.

Thể thao không chỉ giúp tôi mạnh mẽ hơn mà còn kết nối tôi với những người bạn có cùng sở thích. Đôi khi chúng tôi đi cưỡi ngựa để có thể kết hợp hoạt động thể thao và tham quan. Nếu thời tiết không đẹp để tôi đi chơi với bạn bè, tôi thích đọc sách. Tôi có một giá sách lớn với nhiều loại sách nhưng tôi thích sách khoa học hơn.

Xem thêm: Tổng hợp Từ vựng tiếng Anh về các môn thể thao

4.2. Talk about your leisure activities – reading

Bài mẫu

My leisure activity is reading. I like reading because it is a hobby that is useful and interesting: useful because you can find a lot of knowledge of all areas that you need; interesting because the books can give you the joy and help you relax after a hard working day etc…

Talk about your leisure activities - reading
Talk about your leisure activities – reading

Especially, when you join the forum, you can meet a lot of people who have interests similar to yours, comment on the books or novels that interest you.

My love for books started at the age of ten years old. I was awarded “The Scarlet Sails” of Alexandre Green by my grandfather. It is the first book that I have seen. I do not know how many times I read it (Up to now, I still love it and occasionally read it again). I always hope that I will have my own library in the future. I love books very much and perhaps, I couldn’t live without them.

Bản dịch

Hoạt động giải trí yêu thích của tôi là đọc sách. Tôi thích đọc sách vì đó là một sở thích hữu ích và thú vị: hữu ích bởi vì bạn có thể tìm thấy rất nhiều kiến ​​thức về tất cả các lĩnh vực mà bạn mong muốn; thú vị vì những quyển sách có thể đem lại cho bạn niềm vui và giúp bạn thư giãn sau một ngày làm việc vất vả …

Đặc biệt, khi bạn tham gia diễn đàn, bạn có thể gặp rất nhiều người có sở thích giống bạn, bình luận về sách hoặc tiểu thuyết mà bạn quan tâm.

Tình yêu đối với những cuốn sách bắt đầu khi tôi được 10 tuổi. Tôi được ông nội của tôi tặng “The Scarlet Sails” của Alexandre Green. Đây là cuốn sách đầu tiên của tôi. Tôi đọc nó không biết bao nhiêu lần (Cho đến bây giờ, tôi vẫn thích nó và đôi khi đọc nó lần nữa). Tôi luôn luôn hy vọng rằng tôi sẽ có thư viện của mình trong tương lai của tôi. Tôi yêu sách rất nhiều và có lẽ, tôi không thể sống thiếu chúng.

4.3. Talk about your leisure activities – hang out with my friend

Bài mẫu

My favorite things to do in my free time is hanging out with my friends and playing sports. I am a very outgoing person, so I love to meet and have relaxing times with my friends at the weekend.

We usually sit at a coffee shop to chat about our week, or we sometimes go shopping to buy some foods and then cook them at one of our houses. Those times are when I feel comfortable to talk about me, and it really helps me to reduce the pressure from the works of the entire week.

When all of my friends are busy, I choose to go to the park and play some sports such as badminton and shuttlecock kicking. There are always people that want to play with me, so I do not need a partner whenever I want to play a sport.

Besides, I also go to the pool to have some fun under the water, and I am pretty good at swimming. A week for me is so long, but thinking of the free and good time to do whatever I like on Saturday and Sunday gives me more strength and energy to finish it.

Bản dịch

Điều mà tôi thích làm nhất trong thời gian rảnh của mình là ra ngoài cùng bạn bè và chơi thể thao. Tôi là một con người rất cởi mở, vậy nên tôi thích gặp và có thời gian thư giãn cùng bạn mình vào dịp cuối tuần.

Chúng tôi thường ngồi ở quán cà phê để tán gẫu về một tuần của mình, hoặc đôi khi chúng tôi sẽ đi mua một ít thức ăn và sau đó nấu ăn ở nhà của một trong số chúng tôi. Đó là những khi tôi thấy thoải mái khi nói về bản thân mình, và nó thật sự giúp tôi giảm thiểu áp lực từ công việc trong cả tuần.

Khi tất cả bạn tôi đều bận, tôi chọn cách đi công viên và chơi một vài môn thể thao như cầu lông và đá cầu. Luôn có những người muốn chơi cùng tôi, vậy nên tôi không cần tìm đồng đội mỗi khi tôi muốn chơi thể thao.

Bên cạnh đó, tôi cũng đi đến hồ bơi để vui đùa dưới nước, và tôi cũng khá giỏi trong bơi lội. Một tuần đối với tôi thật dài, nhưng suy nghĩ về thời gian rảnh rỗi và vui vẻ khi làm những điều mình thích vào thứ 7 và chủ nhật cho tôi nhiều sức mạnh và năng lượng để hoàn thành nó.

Xem thêm: Talk about your hobby listen to music IELTS

4.4. Talk about your leisure activities – listen to music

Bài mẫu

In my free time, I love to relax myself by listening to music and watching my favorite films. I study all day, so after 7 PM is the only time that I can use for myself. I have a smartphone, so I can download a lot of songs from the Internet for free, and I usually listen to them with my headphones. If noone is at home, I will turn on the loudspeakers to have the best experience with music, but most of the time I only listen to music with headphones.

Talk about your leisure activities - listen to music
Talk about your leisure activities – listen to music

Besides music, movies are my second biggest love. When I am not listening to the songs, I turn on my computer and watch some of the latest movies on the websites. My parents want me to read books to learn even in my free time, but I think I should do what I actually love to make myself comfortable.

Bản dịch

Trong thời gian rảnh rỗi, tôi thích thư giãn bằng cách nghe nhạc và xem những bộ phim yêu thích. Tôi học cả ngày, vậy nên sau 7 giờ tối là thời gian duy nhất tôi dành cho bản thân.

Tôi có một chiếc điện thoại, vậy nên tôi có thể tải về nhiều bài hát miễn phí từ mạng Internet, và tôi thường nghe bằng tai nghe. Đôi khi không có ai ở nhà, tôi mở loa để có trải nghiệm tốt nhất với âm nhạc, nhưng hầu hết thời gian tôi chỉ sử dụng tai nghe.

Bên cạnh nhạc, phim ảnh là tình yêu lớn nhất của tôi. Khi tôi không nghe những bài hát, tôi mở vi tính và xem một vài bộ phim mới nhất trên những trang web. Bố mẹ tôi muốn tôi đọc sách để có thể học kể cả khi rảnh rỗi, nhưng tôi nghĩ tôi nên làm những gì tôi thích để khiến bản thân thoải mái.

Trên đây là những hướng dẫn cơ bản về bài Talk about your leisure activities – IELTS Speaking. Cùng với đó, hocsinhgioi đã đưa ra một số bài nói mẫu tương ứng với các hoạt động giải trí cụ thể để các bạn dễ dàng hình dung và ứng dụng. Bạn có thể tham khảo thêm các bài mẫu về các chủ đề khác tại hocsinhgioi để có thể nâng cao kỹ năng của bản thân. Chúc các bạn học tập tốt.

Similar Posts

155 Comments

 1. Oh my goodness! Amazing article dude! Thank you, However I
  am going through issues with your RSS. I don’t know the reason why I can’t join it.
  Is there anybody else getting the same RSS issues?
  Anyone who knows the solution will you kindly respond?
  Thanx!!

 2. Great blog! Do you have any helpful hints for aspiring writers?
  I’m hoping to start my own site soon but I’m a little lost on everything.
  Would you advise starting with a free platform like WordPress or go for a
  paid option? There are so many options out there that I’m completely overwhelmed ..
  Any suggestions? Thank you!

 3. Thanks for the marvelous posting! I truly enjoyed reading it,
  you can be a great author. I will be sure to bookmark your blog and may
  come back in the future. I want to encourage you to ultimately continue your great work, have a nice evening!

 4. Great post. I was checking constantly this weblog and I
  am impressed! Extremely helpful information particularly the remaining
  section 🙂 I take care of such information a lot. I was
  seeking this particular info for a long time. Thank you and best of luck.

 5. Greetings from Carolina! I’m bored to tears at work
  so I decided to check out your website on my iphone
  during lunch break. I love the info you present here and can’t wait to take a look when I get home.
  I’m shocked at how fast your blog loaded on my mobile .. I’m not even using WIFI, just 3G ..

  Anyways, superb site!

 6. Hey there, I think your site might be having browser compatibility issues.

  When I look at your blog in Ie, it looks fine but when opening
  in Internet Explorer, it has some overlapping.
  I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, awesome blog!

 7. I’ve been exploring for a little for any high-quality
  articles or blog posts in this sort of house . Exploring in Yahoo I ultimately stumbled upon this web site.
  Reading this information So i am glad to show that I have
  a very just right uncanny feeling I discovered just what I needed.

  I most indubitably will make certain to do not overlook this website and provides it a glance regularly.

 8. Attractive section of content. I just stumbled upon your website
  and in accession capital to say that I get actually loved account your blog posts.
  Any way I’ll be subscribing to your feeds and even I achievement you access persistently rapidly.

 9. Hello would you mind letting me know which hosting company you’re utilizing?
  I’ve loaded your blog in 3 completely different internet browsers and I must say
  this blog loads a lot faster then most. Can you recommend a good hosting provider
  at a reasonable price? Many thanks, I appreciate it!

 10. Your style is so unique compared to other folks I’ve read stuff from.
  Many thanks for posting when you’ve got the opportunity,
  Guess I will just book mark this page.

 11. Hey there just wanted to give you a quick heads up.
  The text in your article seem to be running off the screen in Firefox.
  I’m not sure if this is a format issue or something to do
  with browser compatibility but I thought I’d post to let you know.
  The design look great though! Hope you get the problem fixed soon. Thanks

 12. I must thank you for the efforts you’ve put in penning this website.
  I am hoping to view the same high-grade blog posts from you
  in the future as well. In truth, your creative writing abilities has encouraged me to get my very own blog now
  😉

 13. Hey this is kind of of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors
  or if you have to manually code with HTML. I’m starting a blog
  soon but have no coding experience so I wanted to get advice from
  someone with experience. Any help would be enormously
  appreciated!

 14. Its like you read my mind! You seem to know a lot about
  this, like you wrote the book in it or something. I think that you could do with some pics to drive the message home a
  bit, but other than that, this is great blog.
  A great read. I will definitely be back.

 15. Hello there, I discovered your website by way of Google even as searching
  for a similar topic, your site got here up, it seems great.

  I’ve bookmarked it in my google bookmarks.
  Hi there, just became alert to your blog thru Google, and located that it’s truly informative.
  I’m going to be careful for brussels. I will be grateful in case
  you continue this in future. A lot of people will be benefited out of
  your writing. Cheers!

 16. My partner and I absolutely love your blog and find nearly all of your post’s
  to be what precisely I’m looking for. Do you
  offer guest writers to write content to suit your needs? I wouldn’t mind writing a post or elaborating on a lot of the subjects you write
  related to here. Again, awesome web log!

 17. Do you have a spam issue on this website; I also am a blogger, and I was wanting to know
  your situation; we have developed some nice practices and we are looking to
  exchange strategies with others, please shoot me an email if interested.

 18. I think this is among the most vital information for me. And i’m
  glad reading your article. But want to remark on some general things,
  The web site style is wonderful, the articles is really great :
  D. Good job, cheers

 19. Hey are using WordPress for your site platform?
  I’m new to the blog world but I’m trying to get started and create my own. Do you need
  any html coding knowledge to make your own blog? Any
  help would be greatly appreciated!

 20. Hi there exceptional blog! Does running a blog like this take a lot
  of work? I’ve virtually no understanding of coding but
  I had been hoping to start my own blog soon. Anyways, if you have
  any ideas or tips for new blog owners please share. I understand this is off
  topic however I just needed to ask. Many
  thanks!

 21. Just want to say your article is as surprising.
  The clearness in your post is just cool and i could assume you’re an expert on this subject.
  Fine with your permission allow me to grab your feed to keep up to
  date with forthcoming post. Thanks a million and please keep up the rewarding work.

 22. hi!,I really like your writing very so much!

  percentage we be in contact extra about your article on AOL?
  I need a specialist in this space to resolve my problem.

  Maybe that’s you! Having a look ahead to peer you.

 23. This design is incredible! You certainly know how to keep a reader entertained.
  Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Great job.
  I really loved what you had to say, and more than that,
  how you presented it. Too cool!

 24. It is the best time to make some plans for the future and it is time to be happy.
  I’ve read this post and if I could I wish to suggest you few interesting things or
  advice. Maybe you can write next articles referring to this
  article. I desire to read more things about it!

 25. Howdy! This is kind of off topic but I need some guidance from an established blog.

  Is it tough to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things
  out pretty quick. I’m thinking about making my own but
  I’m not sure where to start. Do you have any
  tips or suggestions? Cheers

 26. I do believe all the ideas you have introduced on your post.
  They are very convincing and can definitely work. Nonetheless, the posts are too brief for starters.
  May you please prolong them a little from subsequent time?
  Thanks for the post.

 27. Just want to say your article is as surprising.
  The clarity to your submit is simply nice and i can think you’re a
  professional on this subject. Well along with your permission let
  me to snatch your feed to stay updated with coming near near post.
  Thanks a million and please keep up the rewarding work.

 28. Heya i’m for the primary time here. I came across this board
  and I to find It really helpful & it helped me out a
  lot. I hope to offer something again and aid others such as you helped
  me.

 29. Good post. I learn something new and challenging
  on websites I stumbleupon everyday. It’s always useful to read articles from other authors and use a little something
  from other sites.

 30. Aw, this was an extremely nice post. Spending some time
  and actual effort to generate a good article… but what can I say… I procrastinate a lot and never
  manage to get nearly anything done.

 31. Wow that was odd. I just wrote an incredibly long comment but after I clicked
  submit my comment didn’t show up. Grrrr… well I’m
  not writing all that over again. Anyhow, just wanted to say
  fantastic blog!

 32. Magnificent goods from you, man. I’ve understand your stuff
  previous to and you’re just too wonderful. I actually like what you
  have acquired here, really like what you are stating and the way
  in which you say it. You make it entertaining and you
  still take care of to keep it wise. I can’t wait to read far
  more from you. This is actually a tremendous site.

 33. Appreciating the dedication you put into your blog and detailed information you provide.
  It’s good to come across a blog every once in a while that isn’t the same outdated rehashed information. Great
  read! I’ve saved your site and I’m including your RSS feeds to my Google account.

 34. Thanks for a marvelous posting! I actually enjoyed reading it, you could
  be a great author. I will make sure to bookmark your blog and
  may come back very soon. I want to encourage one to continue your great job, have a nice evening!

 35. Thank you for the auspicious writeup. It actually used to be a entertainment account
  it. Look complicated to more delivered agreeable from
  you! However, how could we communicate?

 36. Simply wish to say your article is as amazing.

  The clarity in your post is simply great and i could assume you are an expert on this subject.
  Well with your permission allow me to grab your feed to keep up to date with
  forthcoming post. Thanks a million and please keep up the gratifying
  work.

 37. I do trust all the ideas you’ve presented for your post.
  They are really convincing and can definitely work.
  Still, the posts are very quick for starters. May just you please lengthen them a little from subsequent time?
  Thank you for the post.

 38. My partner and I stumbled over here coming from a different web
  page and thought I may as well check things out. I like what I see so now i am following you.
  Look forward to looking at your web page for a second time.

 39. Hmm it seems like your website ate my first comment (it was
  super long) so I guess I’ll just sum it up what I wrote and say, I’m thoroughly enjoying your
  blog. I as well am an aspiring blog writer but I’m still new to everything.
  Do you have any tips and hints for beginner blog writers?

  I’d definitely appreciate it.

 40. Wonderful blog! Do you have any suggestions for aspiring
  writers? I’m planning to start my own site soon but I’m a little lost on everything.

  Would you recommend starting with a free platform like WordPress or go for a
  paid option? There are so many choices out there that I’m totally confused ..
  Any ideas? Cheers!

 41. Do you mind if I quote a couple of your posts as long as I provide credit and sources back
  to your blog? My blog site is in the exact same
  niche as yours and my visitors would definitely benefit from a lot of the information you present
  here. Please let me know if this ok with you. Many thanks!

 42. I was suggested this blog by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as nobody else know such detailed about my trouble.
  You are wonderful! Thanks!

 43. Hello there I am so thrilled I found your blog, I really found
  you by mistake, while I was searching on Digg for something else, Anyhow I am here now
  and would just like to say thanks for a marvelous post and a all round exciting blog (I
  also love the theme/design), I don’t have time to read through it all at the
  moment but I have saved it and also added in your RSS feeds, so when I have time
  I will be back to read a great deal more, Please do keep up the
  superb b.

 44. Good day I am so excited I found your web site, I really found
  you by accident, while I was browsing on Askjeeve for something else,
  Anyways I am here now and would just like to say thanks for a marvelous post and a
  all round exciting blog (I also love the theme/design),
  I don’t have time to browse it all at the moment but I have saved it and
  also included your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a lot more, Please do keep up the awesome b.

 45. Greetings! I know this is kinda off topic however
  , I’d figured I’d ask. Would you be interested
  in trading links or maybe guest writing a blog article or vice-versa?
  My blog goes over a lot of the same subjects as yours and I feel we could greatly benefit from each other.

  If you’re interested feel free to shoot me an email.
  I look forward to hearing from you! Fantastic blog by the way!

 46. Thanks a lot for sharing this with all people you actually understand what you are speaking approximately!
  Bookmarked. Please also discuss with my web site =).
  We will have a hyperlink trade agreement among us

 47. You could certainly see your enthusiasm in the article you write.
  The sector hopes for more passionate writers such as you who aren’t afraid to say how they
  believe. All the time go after your heart.

 48. I’m not that much of a online reader to be honest but your blogs really nice, keep it up!
  I’ll go ahead and bookmark your site to come back later on. All the best

 49. My brother suggested I might like this website. He was totally
  right. This post actually made my day. You can not imagine simply
  how much time I had spent for this information! Thank you!

 50. I would like to thank you for the efforts you’ve put
  in penning this website. I’m hoping to check out the same high-grade
  content by you in the future as well. In truth, your creative writing abilities has inspired me to get
  my own site now 😉

 51. It’s a shame you don’t have a donate button! I’d
  certainly donate to this excellent blog! I guess for now i’ll
  settle for book-marking and adding your RSS feed to my
  Google account. I look forward to fresh updates and will share this
  blog with my Facebook group. Chat soon!

 52. This design is steller! You most certainly know how to keep
  a reader entertained. Between your wit and your videos,
  I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Excellent job.

  I really enjoyed what you had to say, and more than that, how you presented it.
  Too cool!

 53. Howdy very nice site!! Guy .. Excellent .. Amazing ..
  I will bookmark your site and take the feeds also? I’m happy to find
  so many useful info here within the put up, we want work out more techniques in this regard, thanks for sharing.
  . . . . .

 54. No matter if some one searches for his necessary thing,
  therefore he/she needs to be available that
  in detail, therefore that thing is maintained over here.

 55. I am really inspired together with your writing abilities as smartly as with the format for your weblog.

  Is this a paid theme or did you customize it your self? Anyway stay
  up the excellent quality writing, it’s rare to peer a nice weblog
  like this one today..

 56. Appreciating the persistence you put into your website and in depth information you offer.
  It’s good to come across a blog every once
  in a while that isn’t the same old rehashed information. Fantastic read!

  I’ve bookmarked your site and I’m including your RSS feeds to my Google
  account.

 57. Magnificent beat ! I wish to apprentice while you amend
  your site, how can i subscribe for a weblog site?
  The account helped me a appropriate deal. I were tiny bit acquainted of this your broadcast offered shiny clear idea

 58. I’m truly enjoying the design and layout of your blog.
  It’s a very easy on the eyes which makes it much more pleasant for me to come here and visit more
  often. Did you hire out a developer to create
  your theme? Exceptional work!

 59. Wow, marvelous blog layout! How long have you been blogging for?
  you made blogging look easy. The overall look of your website is wonderful, as well as
  the content!

 60. Greetings! I’ve been following your site for some time now and finally got the
  bravery to go ahead and give you a shout out from Atascocita Tx!
  Just wanted to mention keep up the excellent job!

 61. I am curious to find out what blog system you are using?
  I’m experiencing some small security issues with my latest website and I would like to find something more secure.
  Do you have any recommendations?

 62. I wanted to thank you for this very good read!!
  I definitely enjoyed every little bit of it.
  I have you book-marked to check out new stuff you post…

 63. My developer is trying to persuade me to move to .net from PHP.

  I have always disliked the idea because of the costs.
  But he’s tryiong none the less. I’ve been using Movable-type on several websites for
  about a year and am worried about switching to another platform.
  I have heard good things about blogengine.net.
  Is there a way I can transfer all my wordpress content into
  it? Any kind of help would be really appreciated!

 64. hey there and thank you for your information – I have certainly picked up something new
  from right here. I did however expertise several technical issues using this site, since I
  experienced to reload the web site a lot of
  times previous to I could get it to load properly. I had been wondering if your web hosting
  is OK? Not that I am complaining, but sluggish loading instances times will often affect your placement
  in google and can damage your high quality score if advertising and marketing with Adwords.

  Anyway I’m adding this RSS to my email and could look out for
  a lot more of your respective fascinating content.
  Ensure that you update this again very soon.

 65. Hmm is anyone else encountering problems with
  the pictures on this blog loading? I’m trying to find out if its a problem on my end
  or if it’s the blog. Any feed-back would be greatly appreciated.

 66. Fantastic blog you have here but I was wondering if you
  knew of any user discussion forums that cover the same topics discussed here?

  I’d really love to be a part of community where I can get feed-back from other experienced individuals that share the same interest.
  If you have any suggestions, please let me know. Bless you!

 67. hello!,I love your writing so much! proportion we keep in touch extra approximately
  your post on AOL? I require a specialist in this space to solve
  my problem. May be that’s you! Taking a look ahead to peer you.

 68. Hello would you mind sharing which blog platform you’re working
  with? I’m planning to start my own blog soon but I’m having a tough time selecting between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
  The reason I ask is because your design seems
  different then most blogs and I’m looking for something completely unique.
  P.S My apologies for being off-topic but I had to ask!

 69. I absolutely love your website.. Excellent colors &
  theme. Did you make this site yourself? Please reply back as I’m planning to create my own blog and would like to know where you got this from or just what the theme is called.
  Thanks!

 70. Your style is so unique compared to other folks I’ve read stuff from.
  I appreciate you for posting when you’ve got the opportunity, Guess I will just bookmark this site.

 71. With havin so much written content do you ever run into any problems of plagorism or copyright violation? My blog has a lot of exclusive content I’ve either created myself or outsourced but it
  seems a lot of it is popping it up all over the internet without my authorization. Do you know any solutions
  to help reduce content from being ripped off? I’d genuinely appreciate it.

  Visit my web page – vpn special code

 72. Greetings! I know this is somewhat off topic but I was wondering which blog platform are you using for this site?
  I’m getting tired of WordPress because I’ve had issues with hackers and I’m looking at options for another platform.
  I would be great if you could point me in the direction of a good platform.

  Here is my webpage – vpn coupon code 2024

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *